Nortura i Bondebladet uke 12-13/2018

Prognosen 2018 – Økende overskudd av gris

Den nye prognosen for 2018 viser et økende overskudd av gris som følge av nedjustert salg. Prognosen viser at sau og lam fortsatt står overfor en krevende markedssituasjon. For egg viser prognosen tilnærmet balanse etter at det er gjennomført førtidsslakting. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene.

Prognose 2018 – per mars 2018

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 85 400 101 7 570 101 000 99 - 8 000
Sau/lam 25 200 94 1 006 25 600 93 600
Gris 137 400 100 1 500 136 300 100 2 600
Egg 63 800 102 290 63 850 100 300


Storfe
Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2018 på om lag 8 000 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er litt mindre underskudd enn i forrige prognose og dermed mindre importbehov. Det ventes en økning i produksjonen på 1 % sammenlignet med 2017. Økningen skyldes økt slakting av okse og en økning i slaktevektene på disse på 4 kg. Det forventes noe mindre kuslakting sammenlignet med 2017.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på vel 1 prosent sammenlignet med 2017.

Det legges til grunn en fortsatt vekst i mordyrtallet. For ammeku forventes en vekst i løpet av 2018 om lag på nivå med de to foregående årene, dvs. ca. 7 000 flere ammekyr, mens antallet melkekyr forutsettes å være stabilt.

– Prognosen bekrefter at norsk storfe dekker en stadig større andel av markedet, og det er virkelig noe å glede seg over, sier Ole Nicolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Samtidig finner han det nødvendig å peke på at det forventes en reduksjon i engrossalget av storfekjøtt for andre året på rad, samtidig som det er god vekst i mordyrtallet.

– Fortsetter denne utviklinga, er det sannsynlig at vi når markedsdekning av storfekjøtt innen få år. Derfor er det viktig at vi følger utviklingen nøye slik at vi klarer å bremse veksten i tide når vi nærmer oss markedsbalanse, sier Skulberg.
 
Gris
For gris viser prognosen for 2018 et overskudd på 2 600 tonn, som er 900 tonn høyere enn i siste prognose. Endringen skyldes en forventning om lavere engrossalg, mens produksjonsprognosen er uendret fra sist. Det prognoseres en økning i produksjonen på ca. en halv prosent fra 2017. Basert på salget av sæd-doser er det lagt til grunn en reduksjon i bedekningene på 1 prosent, mens det forventes en fortsatt økning i effektiviteten på ca. 2 prosent. Slaktevektene forutsettes å ligge om lag 1 kg lavere enn i 2017. Engrossalget forventes å være uendret fra 2017.  

– Med et overskudd på 2 600 tonn er vi helt i grenseland av hva vi på kort sikt kan håndtere innenfor gjeldende eksportkvote på 1 900 tonn, sier Ole Nicolai Skulberg. Samtidig peker han på at tiden er kort til vi må klare oss uten eksportkvoten og at vi på toppen av det hele skal vi fase inn en ribbekvote fra EU på 300 tonn. Vi kommer derfor ikke utenom at purketallet må ned framover, understreker Skulberg og varsler samtidig at det er naturlig å vurdere ulike tiltak på bakgrunn av prognosen. Han er også tydelig på at det i denne situasjonen ikke er noe rom for nyetablering i svinenæringa.
 
Sau/lam
Prognosen for sau og lam viser et overskudd på 600 tonn i 2018, etter at importkvotene er tatt inn. Med det er overskuddet halvert fra forrige prognose og endringen skyldes lavere produksjon. Det er resultatene fra fostertellingene, som viser en reduksjon i antall lam per søye på 2 prosent, som er bakgrunnen for justeringen. Det forventes en reduksjon i produksjonen på ca. 6 prosent sammenlignet med 2017. Den store reduksjonen må sees i sammenheng med at tilførslene av sau i 2017 var ekstraordinært høye som følge av flytting av telledato fra 1. januar til 1. mars.

Engrossalget i 2018 prognoseres å bli på nivå med 2014 og 2015-sesongene. Det innebærer en reduksjon på 7 prosent i forhold til 2017, men en må også huske at salget i 2017 var kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

Bestanden av sau og lam er forventet å være nesten 3 prosent lavere ved beiteslipp i 2018 sammenlignet med 2017. Slaktevektene er forutsatt som gjennomsnitt av de siste 5 åra.

– Til tross for at denne prognosen viser et mindre overskudd enn sist, er det viktig å understreke at markedssituasjon for sau og lam fortsatt er svært krevende, sier Ole Nikolai Skulberg og viser til at det i tillegg til det prognoserte overskuddet for året på 600 tonn var nesten 2 900 tonn på reguleringslager ved inngangen av året. Han peker på at situasjonen er spesielt bekymringsfull når det gjelder sau. Bransjen må fortsette å holde oppe trykket på produktutvikling og salg, samtidig som det fortsatt ser ut til at sauetallet må noe ned, sier Skulberg.
 
Egg
For egg viser prognosen et overskudd på 300 tonn i 2018. Det er prognosert en økning i tilførslene på 2 prosent sammenlignet med 2017. Engrossalget forventes å øke med 0,4 prosent. Det er avtalt førtidsslakting tilsvarende ca. 540 tonn i perioden fra påske og ut juli.

– Prognosen viser at vi med førtidsslakting som virkemiddel klarer å skape balanse i eggmarkedet, sier Ole Nikolai Skulberg. Han understreker samtidig at det er en skjør balanse i eggmarkedet og at det er viktig for næringen at vi unngår overetablering som truer markedsbalansen framover.

 


 

Olav Håkon Ulfsnes foreslås som nytt styremedlem i Nortura

Valgkomiteen i Nortura innstiller Olav Håkon Ulfsnes som nytt styremedlem etter at Oddveig Gikling Bjørnå trekker sitt kandidatur.

Gikling Bjørnå er for tiden sjukmeldt, men var innstilt av valgkomiteen for en ny periode i styret i Nortura. Hun gav imidlertid beskjed om at hun likevel trekker seg som kandidat.   

Olav Håkon Ulfsnes, som nå foreslås er 48 år og melk- og kjøttprodusent fra Aure i Møre og Romsdal. Han er i dag nestleder i Region Midt, men har opp gjennom årene hatt verv i flere organisasjoner og i politikken.

– Med Ulfsnes sin bakgrunn og erfaring mener vi at vi har funnet rett kandidat til å overta etter Gikling Bjørnå, og at han er en person som kan bidra inn i styret med nyttig kompetanse, sier leder i valgkomiteen, Arne Magnus Aasen.

 


 

Nortura samfunnsrapport 2017

Nortura lanserte sin digitale samfunnsrapport onsdag 14. mars. Rapporten viser hvordan vi jobber på områder som dyrevelferd, helse og bærekraft. Og hva vi betyr for Norge.

Noen fakta om verdiskapning fra rapporten:

  • Nortura legger igjen 4,8 milliarder i skatter og avgifter i kommuner over hele landet. Dette er penger som kan brukes til velferd og vekst i mange lokalsamfunn.
  • Vi betaler ut 9,6 milliarder til bøndene, og handler for 3,4 milliarder fra bedrifter over hele Norge.
  • Nortura bidrar til at lokalmat kan blomstre: Økning fra 142 til 673 nisjeprodusenter (2012- 2017). Dette er bønder som leverer dyr til slakt hos Nortura, men driver sin egen lokalmatproduksjon.

Se mer, og last hele rapporten fra våre nettsider nortura.no eller medlem.nortura.no.

 


 

Norturas innspill til Jordbruksoppgjøret 2018

Nortura er markedsregulator for egg- og kjøtt i Norge. Samtidig er Nortura en av landets største virksomheter innenfor matvareindustrien. Norturas innspill til avtalepartene i jordbruksforhandlingene i 2018, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag ble vedtatt av konsernstyret i Nortura den 9. mars 2018.

Årets innspill bygger på markedsutviklingen de siste 12 månedene, vår markedsinnsikt og Totalmarkeds seneste prognoser. Nortura vil gjøre oppmerksom på at innspillet har lagt de sist tilgjengelige prognosene til grunn.

Den overordnede retningen i Norturas innspill, bygger på følgende:

  • Styrking av bondens økonomi gjennom reduserte kostnader
  • For alle produksjoner, utenom storfe, ikke stimulere til produksjonsvekst
  • Styrke mulighetene til investeringer i framtidsretting og strukturtilpasning
  • Legge til rette for videre styrking av dyrevelferd og klimatilpasning
  • Balansering og tilpasning av virkemidler opp mot ulike WTO krav.

Se hele Norturas innspill på medlem.nortura.no.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 400 storfe, som er på nivå med de foregående ukene. Dekningsgraden er også stabil på 60 prosent. Tollen er satt ned på hele/halve skrotter av storfe slik at markedet kan suppleres med import.  

Det slaktes veldig mye gris denne uka, ca. 25 000 stk. Det er 5 000 flere enn en gjennomsnittlig uke hittil i år. Etterspørselen går samtidig litt ned og ca. 7 000 gris må fryses inn til reguleringslager.

Av småfe slaktes det ca. 4 200 lam og 1 800 sau. På grunn av lav etterspørsel må en stor andel legges inn må reguleringslager.

Eggsalget er betydelig mot påske. I år har det også vært høyt salg i forkant av påskesalget. Rett før påske er salget aller størst, og forbrukerne har de senere år ventet enda nærmere høytiden med storinnkjøp. Den siste uka før påske er som normalt årets største salgsuke. Etterspørselen blir rimelig dekket, men leveringssituasjonen for egg fra frittgående høner er utfordrende. Egg fra høner i miljøinnredning er det rikelig tilgang på.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.