Nortura i Bondebladet uke 2/2018

Nortura og KLF forener krefter i nye Animalia AS

Animalia er fra 1. januar 2018 eget aksjeselskap, eid av Nortura og KLF. Dermed forener kjøttbransjen krefter og styrker det felles faglige samarbeidet som omfatter alt fra husdyrkontroller og klassifiseringssystem for slakt til samfunnsaktuelle temaer, som dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, bærekraft og humanhelse.

Virksomheten er samtidig i utvikling. Det satses ytterligere i eksisterende forretningsområder og Helsetjenesten for storfe flyttes fra Tine til Animalia AS.

De senere årene har omsetningen økt som følge av større aktivitet i satsningsområdene og økt etterspørsel etter Animalias produkter og tjenester.

Animalia AS tilbyr norske bønder, bransjen og samfunnet kunnskap og kompetanse innen dyrehelse og dyrevelferd, husdyrkontroller, mattrygghet, råvare og foredling, kjøtt og egg i kostholdet, bærekraft, miljø og klima.

− Vi skal gjøre vårt for å bidra til at norske kjøtt- og eggprodukter gjennom hele verdikjeden er produsert på en slik måte at de kvalitetsmessig er blant de beste i verden. Et mål er at alle norske kjøtt- og eggprodusenter, både i primærproduksjonen og videre i verdikjeden vil se vår nytteverdi i sammenheng med sin egen produksjon. Eierne våre har store ambisjoner, og ønsker å både forsterke og fornye vår virksomhet. Det er ingen tvil om at flere av våre kjerneområder vektlegges sterkere i bransjen og i samfunnet. Høy faglig kvalitet i hele verdikjeden skal sikre Norges langsiktige konkurranseevne når det gjelder husdyrproduksjon, sier adm. dir. Tor Arne Ruud.

Se mer i egen sak under nyheter.

F.v. Rolf Gjermund Fjeldheim, Tor Arne Ruud og Bjørn-Ole Juul-Hansen.
− Nortura og KLF ønsker å styrke samarbeidet og satse sterkere gjennom nye Animalia AS, sier adm. dir., Tor Arne Ruud (midten). Her sammen med Rolf Gjermund Fjeldheim, direktør for bransje/marked i Nortura og styreleder Animalia (t.v.), og Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir. KLF (t.h.).

 


 

Har du bestilt øremerker?

Nortura fortsetter å gi pristillegg for sau og lam med elektroniske øremerke. Ordningen er som før, kr 12 per dyr, avregnet på slakteoppgjøret. Bestiller du innen 20. januar får du 20 % rabatt på elektroniske merker. Merketilbudet fikk du på e-post eller i posten i november.

Alle småfeslaktelinjene i Nortura er avhengig av elektronisk øremerking for at registreringen skal gå raskt og med minst mulig risiko for feil. Vi har derfor hatt krav om elektronisk øremerking siden 2010.
 
Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr som vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke.

Slik oppnår du rabatt
For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID® og Nortura i november. Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller:

 • 25 % rabatt ved bestilling senest 22. november 2017
 • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2018
 • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2018   

Merkene mottar du i god tid før lamming. Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller, produksjon og utsending styres i stor grad etter disse opplysningene. Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling.

Har du ikke fått tilsendt tilbudet, ta kontakt med ditt medlemssenter eller OS ID®.

 


 

Retningslinjer livdyromsetning og smittsomme klauvsjukdommer storfe

I lokale områder opplever næringen større utbredelser av Digital Dermatitt og Klauvspalteflegmone. For å unngå videre smitte, og samtidig å ivareta en kontrollert livdyrtrafikk, har representanter fra flere organisasjoner, i samarbeid med Mattilsynet i Rogaland utarbeidet felles anbefalinger.

Anbefalingene finner du i sin helhet i egen sak på Storfe.

Det anbefales rutinemessig klauvskjæring av sertifisert klauvskjærer minst en-to ganger i året, etter behov, av alle kyr og kviger over 12 mnd samt avlsokser for å kunne oppdage digital dermatitt og klauvspalteflegmone så tidlig som mulig, og sette inn tiltak.

Ved innkjøp av dyr bør disse oppstalles i egne bygg de første 3-4 ukene. Smittesluse og lasterampe skal benyttes systematisk i alle besetninger og i samsvar med anbefalingene.

Helsestatus for livdyr/avlsdyr er delt inn i 3 kategorier og det er satt anbefalinger for å redusere smitterisiko i hver kategori.

A) Høyrisiko besetninger (RØDE)

 • Har hatt aktive sykdomsutbrudd av DD i besetningen siste 12 mnd eller utbrudd av klauvspalteflegmone siste 6 mnd (>2 tilfeller).
 • Har ikke tilstrekkelig dokumentasjon på klauvhelsa på besetningsnivå. Dvs < 1 klauvskjæring per årsku per år utført av klauvskjærer eller veterinær.

B) Risikobesetninger (GULE)

 • Har hatt aktive sykdomsutbrudd av DD i besetningen siste 12 mnd, men det er ikke registrert kliniske symptom etter to kontroller av klauvene på alle dyra i aktuell dyregruppe over en periode på minst 6 mnd.
 • Har hatt 1-2 tilfeller av klauvspalteflegmone siste 6 mnd.
 • Har kjøpt dyr fra DD-besetninger og oppstaller disse i samme rom som resterende besetning.
 • Har ikke god nok dokumentasjon på klauvhelsa på besetningsnivå. Dvs mindre enn 0,5 klauvskjæringer per årsku per år utført av klauvskjærer eller veterinær.

C) Lavrisiko besetninger (GRØNNE)

 • Har ikke registret DD ved minst 1 klauvskjæring per årsku per år, av klauvskjærer eller veterinær siste 12 mnd. Ingen behandlinger av klauvspalteflegmone siste 6 mnd.
 • Ved livdyrsalg kreves veterinærattest med undersøkelse i klauvboks av alle voksne dyr som skal selges. Kjøper skal være informert om selgerbesetningens helsestatus, når siste klauvskjæring av klauvskjærer ble gjennomført og hvor mange av dyra som da ble undersøkt.

Som smittesjef er kjøper selv ansvarlig for hvilke dyr som tas inn i besetningen. Kjøper er ansvarlig for å kreve informasjon om kjøperbesetnings helsestatus og selger skal gjøre kjøper kjent med smittestatus i besetningen.

Anbefalinger for å redusere smitterisiko i hver kategori er beskrevet i utvidet sak på medlemsweben.

 


 

Sjekk temperatur langs kjøleroms-golvet

Ha et ekstra øye med temperaturen langs golvet i kjølerommet for egg nå i vinter-månedene. Temperaturen i hele kjølerommet skal også vinterstid ligge mellom 8-12 grader. I de tilfeller pakkeriet får inn kraftig nedkjølte egg blir produsent kontaktet for å gjøre tiltak.

Vinterstid kan ofte kald luft fra dør/port kjøle ned de nederste egga på pallen slik at de kommer ned mot fryse-punktet.

Når egga så kommer på eggbilen blir de stående i 8-12 grader og det er fare for at det oppstår kondens, med konsekvens at egga blir fuktige. Fuktige eggeskall kan medføre kvalitetsforringelse, mugg og i verste fall forråtnelse. Om det viser seg at temperaturen ved golvet er for lav, anbefaler vi å legge noe isolerende foran porten/døra. Evt. sette på en liten vifteovn med varme for å få bevegelse i lufta.

 


 

Innmeldingsfrister for slaktedyr og livdyr til Nortura

Vanlig innmelding
For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding er fristen onsdag morgen kl. 06:00.

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende uker etter innmelding.

Storfe på 5 ukers avtale
Innmeldingsfrist er fredag kl. 16.00, for web-innmelding søndag kl. 23:59, 3 uker før ønsket slakteuke (basisuke).

Innmelding gjøres på telefon til medlemssenter eller webinnmelding Min side.

 


 

Marked

For storfe har det vært underdekning i romjula og i starten på det nye året. Denne uka slaktes det ca. 3 800 stk., og dekningsgraden er 86 prosent. Markedet suppleres med storfe fra reguleringslager.

Inn mot jul tok bransjen ut mye gris fra reguleringslageret for å dekke markedet for ribbe til jul med norsk vare, og i likhet med fjoråret ble det ikke redusert toll på sideflesk for å supplere med importert ribbe. Nå på nyåret er det noe overdekning. Inneværende uke slaktes det knapt 21 300 gris og om lag 5 000 av disse går til innfrysing.

Det slaktes ca. 1 800 lam og 3 800 sau denne uka, og alt skjæres ferskt.

Etterspørselen etter egg er stor for å fylle opp butikkene etter et godt julesalg. Markedet har blitt dekket av de fleste pakningsvarianter, men tilstrekkelig forsyning av egg fra frittgående høner er en økende utfordring. Reguleringslageret er nedbygd, og det forventes rimelig markedsbalanse i starten av året.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.