Nortura i Bondebladet uke 26/2018

Prognosen 2018 – Stort overskudd av gris

Den nye prognosen for 2018 viser et stort overskudd av gris i 2018 og en krevende markedssituasjon. Det samme gjelder for sau og lam. For egg viser prognosen tilnærmet balanse etter at det er gjennomført førtidsslakting. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene. 

Prognose 2018 – per juni 2018

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 85 800 101 7 570 100 900 99 - 7 500
Sau/lam 25 100 94 906 24 100 87 1 900
Gris 138 700 101 1 500 135 600 99 4 600
Egg 63 600 101 290 63 900 101 0


Gris
Prognosen viser nå et overskudd for 2018 på 4 600 tonn. Det er en økning på 300 tonn fra siste prognose. Det prognoseres en økning i produksjonen på vel 1 prosent fra 2017. Da er det lagt til grunn en reduksjon i bedekningene på 1 prosent, mens det forventes en fortsatt økning i effektiviteten på 2 prosent. Slaktevektene forutsettes å ligge nærmere 2 kg lavere enn i 2017. Det forventes en nedgang i engrossalget av helt slakt på ½ prosent sammenlignet med 2017.   

For 1. tertial 2019 viser prognosen et overskudd på 3 000 tonn. 

– Et overskudd på det nivået som prognoseres er krevende å håndtere innenfor de tilgjengelige virkemidlene og produksjonen må ned, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Han understreker viktigheten av at svineprodusentene forsetter å levere lettere gris, men sier samtidig at balanse i markedet ikke kan oppnås uten at purketallet går ned. Hans oppfordring til svineprodusentene er derfor å redusere antallet purker med 5 %. 
 
Storfe

Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2018 på om lag 7 500 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er om lag som siste prognose. Det ventes en økning i produksjonen på 1 prosent sammenlignet med 2017. Økningen skyldes økt slakting av okse og en liten økning i slaktevektene på disse. Det forventes noe mindre kuslakting sammenlignet med 2017. 

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på vel 1 prosent sammenlignet med 2017.
Det forventes en fortsatt vekst i ammekutallet, mens antallet melkekyr forutsettes å være stabilt. 

– Prognosen bekrefter igjen at norsk storfe dekker en stadig større andel av markedet og at vi er tett oppunder markedsdekning, sier Ole Nikolai Skulberg. 
 
Sau/lam
Prognosen for sau og lam viser et overskudd på 1 900 tonn i 2018, etter at importkvotene er tatt inn. Det er bare mindre endringer fra forrige prognose. Produksjonsprognosen viser en reduksjon på ca. 6 prosent sammenlignet med 2017. Den store reduksjonen må sees i sammenheng med at tilførslene av sau i 2017 var ekstraordinært høye som følge av flytting av telledato fra 1. januar til 1. mars. 

Det forutsettes en reduksjon i antall lam per søye på 2 prosent basert på fostertellinger. 

Bestanden av sau og lam er beregnet å være ca. 3 prosent lavere ved beiteslipp i 2018 sammenlignet med 2017. Det forutsettes slaktevekter som gjennomsnitt av de siste 5 år.

– Prognosen viser at markedssituasjon for sau og lam fortsatt er svært krevende, sier Ole Nikolai Skulberg og viser til at det i tillegg til det prognoserte overskuddet for året på 1 900 tonn var nesten 2 900 tonn på reguleringslager ved inngangen av året. Skulberg peker samtidig på at den største utfordringen nå er opphopningen av sau på reguleringslager. 

 Skulbergs oppfordring til sauebøndene er å redusere antall søyer med 4 prosent. I tillegg ber han sauebøndene om å vurdere egen utrangeringsstrategi og forsøke å holde sauene lenger. Dersom alle holder påsettet på 22 prosent eller lavere vil vi få en fordeling mellom saue- og lammekjøtt som er bedre tilpasset markedet, sier Skulberg.    
 
Egg
For egg viser prognosen nå balanse i 2018, etter at 680 tonn er tatt ut gjennom førtidsslakting. Det er prognosert en økning i tilførslene på vel 1 prosent sammenlignet med 2017. Engrossalget forventes å øke med 0,5 prosent. 

– Prognosen viser at vi med førtidsslakting som virkemiddel klarer å skape balanse i eggmarkedet, sier Ole Nikolai Skulberg. Han understreker samtidig at balansen er skjør og at det ikke er rom for nyetablering. Og ikke minst er det helt nødvendig at eggprodusentene fortsetter omleggingen til frittgående, sier Skulberg.  

 


 

Lavere marginer for Nortura i 1.tertial

Driftsresultatet i 1.tertial svekkes med 90 millioner kroner mot fjoråret. Lavere merkevaresalg og økt salg gjennom industrikanalene, samt overgang til grossiststyrt distribusjon og pakking i papp, bidrar til lavere marginer i morselskapet.

– Det var ventet et svakt 1. tertial som følge av at overgang til grossist styrt distribusjon i hovedsak fant sted i 2. halvår i fjor. Det treårige forbedringsprogrammet 2018-2020 i Nortura følger planen, og flere av tiltakene må få virke noe lenger før vi ser en bedring i de økonomiske resultatene, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Se mer om resultatet på nortura.no.

 


 

Ny dyrehelseforskrift – nye krav til flytting av dyr og økte krav til smitteforebygging

Den 1. juli trer en ny dyrehelseforskrift (forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr) i kraft. Forskriften inneholder flere nye bestemmelser, i tillegg til at den viderefører kravene i den gamle forskriften om bekjempelse av dyresjukdommer, samt samler bestemmelser fra ulike andre forskrifter. 

I følge Mattilsynet innebærer den nye forskriften at du som husdyreier får økt ansvar for å ivareta dyrehelsa. Se på medlem.nortura.no om viktige endringer som den nye forskriften innebærer for deg. 

Mattilsynet jobber med veiledere og KSL-standarden vil oppdateres
Mattilsynet vil i første omgang jobbe med å få ut informasjon slik at dyreeierne får anledning og tid til å tilpasse seg nye krav i forskriften. Nortura vil fra 1. juli begynne å følge opp kravene som gjelder livdyrformidling og transport, og vi oppfordrer derfor alle som skal selge dyr og/eller ha dyretransport om å forberede seg slik at man fra 1. juli bruker attester og tilrettelegger for transportører i tråd med regelverket. Mattilsynet vil senere komme med nærmere veiledere til regelverket. KSL vil også tilpasse sin standard/sjekklister til den nye forskriften, og det vil komme ny utgave av KSL standard/sjekklister i oktober.  

Informasjon som fås fra Mattilsynet og KSL om den nye forskriften vil gi viktig veiledning for deg. Vi anbefaler derfor å følge med på dette fremover og vi vil også videreformidle relevant informasjon fra KSL og Mattilsynet når denne kommer.

Mer informasjon finner du i egen sak, eller i e-post fra Nortura Nyhetsbrev sendt ut 18. juni.

 


 

Feriestengte Nortura-fabrikker i sommer

Noen av våre slakterianlegg og medlemsbutikker har stengt i enkelte sommeruker for å avvikle ferie, her er en oversikt på de fabrikkene som har helt stopp i slakting.

Slaktedyr som er innmeldt på disse ukene vil da bli flyttet til uker før eller etter, eller slaktes ved andre anlegg.

  • Nortura Karasjok slakter ikke i ukene 28, 29, 30 og 31
  • Nortura Målselv slakter ikke i uke 30
  • Nortura Førde slakter ikke i uke 29
  • Nortura Gol slakter ikke i ukene 28, 29 og 30
  • Nortura Otta slakter ikke i ukene 31 og 32
  • Nortura Hærland er kalkunlinja stengt i ukene 28 og 29

Kontakt medlemssenteret på tlf. 48 12 04 00 dersom du har spørsmål om levering.

Medlemsbutikker
Det er også endret åpningstid i flere av våre medlemsbutikker, og enkelte butikker har stengt i ferien.

 


 

Marked

Det slaktes veldig mye storfe denne uka, ca. 5 200 stk. Kombinert med redusert etterspørsel pga. begynnende ferieavvikling hos skjærebedriftene, gir det overdekning av norsk storfe. Ca. 1000 storfe må fryses inn til reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 19 200 stk., også det for mye i forhold til etterspørselen. Det er behov for å fryse inn 1000-1200 gris til reguleringslager.

Eggsalget forventes å bli lavt eggsalg i hele sommer, slik som tidligere år. Allerede i juni er det nå dårlig. Reguleringslageret er heldigvis tomt etter et betydelig maisalg. Overskudd av buregg reduseres med førtidsslakting, men det kan neppe bli tilstrekkelig i sommer. 

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.