Nortura i Bondebladet uke 29-30/2018

Grovfôrkrisen – det finnes flere tiltak for å avhjelpe situasjonen

Det er enda er 3 måneder igjen av vekstsesongen, så det er rimelig å håpe på regn slik at det blir mulig å høste mer grovfôr. Derfor er det ennå for tidlig å konkludere på hvor mye fôr som er disponibelt kommende vinter. Men det vil bli betydelig mindre grovfôr enn i et normalår, så det viktig å sette i verk tiltak så tidlig som mulig.  

Det å redusere på antall mordyr vil gi tapt produksjon over flere år, det er også dårlig økonomi å slakte dyr som ikke er slaktemodne, derfor er det tiltak som bør utsettes så lenge som mulig.

Erfaringene tilsier at når det er lite grovfôr er det krevende å selge livdyr, så livdyrsalg er ikke en løsning nå.

Du bør umiddelbart starte med å minimalisere bruken av grovfôr til slaktedyr, også for ammeku fins det gode alternativer der kraftfôr utgjør en stor del av fôrrasjonen. Det er uproblematisk med en fôrrasjon der kraftfôr utgjør 70 % en energibehovet for disse gruppene.

Også for melkeku er det mulig å bruke mye kraftfôr i fôrrasjonen, men her bør grovfôrandelen utgjøre ca. 50 % for at det ikke skal gå ut over fordøyelsen. 

Kraftfôrprodusentene har kraftfôrtyper som er tilpasset dette. Om en samtidig øker intensiteten i fôringen noe vil dyrene bli slaktemodne ved en lavere slaktevekt og alder. I sum vil dette gi en betydelig reduksjon i behovet for grovfôr.

Informasjon på medlemsweben
På medlem.nortura.no kan du lese mer, og få råd som kan hjelpe gjennom høst og vinter. Se bl.a. artiklene "Grovfôrkrisen – hva bør du gjøre?" og "Fôring av sau med lite heimeavla grovfôr" som er lagt ut nå i juli.

Storfe på beite
Ikke gjør forhasta beslutninger med å redusere antall dyr. Juster fôrplanene etter tilgang på grovfôr. Det vil være fornuftig å endre fôrplaner med lite tildeling av grovfôr tidlig.

 


 

Tørke og avlingssvikt

Informasjon til produsenter om berging av fôrressurser.

Ammoniakkbehandlet halm blir en svært viktig fôrressurs til vinteren. Felleskjøpet Agri vil innta en formidlingsfunksjon for halm, hvor alle kan melde inn halm for salg og halm som ønskes kjøpt. Ring FK Agri kundetelefon 72 50 50 50. Det arbeides på spreng for å opprette en halmformidling, og kontaktinfo om dette vil bli bredt distribuert når det er klart.

Til alle kornprodusenter: 

  • Ikke bruk halmsnitter ved tresking og meld inn at du har halm for salg
  • Ta kontakt med Norsk Landbruksrådgivning for råd om beste håndtering av kornåkeren i ditt tilfelle

Til alle husdyrprodusenter: 

  • Ikke iverksett nedslakting før du har vært i kontakt med din fôringsrådgiver
  • Det finnes gode alternativer til tradisjonelle fôringsregimer, med mer bruk av kraftfôr og alternative grovfôrkilder. Få hjelp av din fôringsrådgiver til å sette opp nye fôrplaner
  • Dersom du ikke kan skaffe halm på egenhånd kan du melde fra om behov for halm hos FK Agri, som vil formidle kontakt
  • Norsk Landbruksrådgivning kan bistå med lokal formidling av grovfôr www.nlr.no/om-oss/grovforformidling 

Ved avlingssvikt
Ta kontakt med ditt lokale Landbrukskontor snarest for dokumentasjon og søknad om avlingsskadeerstatning, slik at utbetaling kommer så raskt som mulig. Se også www.bondelaget.no/avlingsskade 

 


 

Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen

Slik det ligger an nå, vil vi gå inn i ny lammesesong med en betydelig mengde sau på reguleringslager. Interessen for å ta ut lam fra lager er større, og hvis det fortsetter, har vi håp om at lammelageret er tømt før vi går inn i ny slaktesesong. Den største utfordringen nå er med andre ord opphopningen av sau. 

Prognosen for 2018 viser at vi fremdeles har en overproduksjon, spesielt på sau. For å få en bedre markedsbalanse og grunnlag for å heve prisen, oppfordrer derfor Nortura Totalmarked sauebøndene om å redusere antall søyer med 4 prosent. I tillegg bør en vurdere egen utrangeringsstrategi. Ca. 25 % av søyene blir skifta ut hvert år, dersom alle greier å komme ned på en påsett-prosent på 22 eller lavere, vil vi få en fordeling mellom saue- og lammeslakt som er bedre tilpasset markedet.    

Vi ønsker lammene like tidlig som i fjor
Butikkjedene ønsker også i år å komme tidlig i gang med lammesesongen, og legger opp sine kampanjeplaner etter det. Det innebærer at vi må legge opp en prisløype som stimulerer til å slakte lammene så tidlig at vi blir leveringsdyktige når sesongen er på topp i butikkene. Jo mer lam vi selger i sesongen, jo mindre overskudd vil vi få. 

– I fjor fungerte dette bra, vi var leveransedyktige hele sesongen, samtidig som slaktekvaliteten var god. Vi ønsker oss derfor ca. samme tilførselskurve og slaktekvalitet som i fjor, sier fagsjef Finn Avdem. 

Naturlig sanketidspunkt varierer mellom landsdelene, og ikke alle produsenter vil ha samme mulighet til å levere lam når prisen er på topp. Uansett sanketidspunkt, vil alle ha mulighet til å tilpasse leveransene til prisnedtrappinga i siste del av sesongen. Dessuten er det viktig å ha med seg at det kommer alle saueprodusentene til gode at noen leverer lam tidlig, slik at vi er med når kjedene starter sine kampanjer. 

Det er også et moment i denne sammenhengen at slike naturgitte forskjeller er ett av de elementene som distriktstilskuddet skal kompensere for. 

Avregningsprisen til lammeprodusenten består av flere element; engrospris, omsetningsavgift, grunntilskudd og sesongtillegg. Det er endringer i alle disse som danner prisløypa gjennom sesongen. Eventuelle endringer i skinnverdier virker også inn. Markedet for skinn svinger med moter og trender og for øyeblikket er skinnverdien lav. 

Prognosen for endring av avregningspris, grunntilskudd og sesongtillegg, sammenlignet med foregående uke i høst ser slik ut:

Uke Dato Prisendring
32 06.08.2018 kr 7,90
35 27.08.2018 - kr 0,50
36 03.09.2018 - kr 1,50
37 10.09.2018 - kr 2,00
38 17.09.2018 - kr 2,50
39 24.09.2018 - kr 2,30
40 01.10.2018 - kr 1,80
41 08.10.2018 - kr 1,00
46 12.11.2018 - kr 1,00


Prisen i år trappes ned med samme beløp uke for uke som i 2017. Når det gjelder prisnivå i 2018, tas det forbehold om endringer i slaktekostnader, skinnverdier, m.m. 

Lammesesongen 2018
Bladet Lammesesongen 2018 finner du på nett under medlem.nortura.no/lammesesongen og det er sendt ut i posten til de som leverte over 10 lam til oss i fjor.

 


 

Terningkast 6 til Thulefjord Gourmet grillpølser

Thulefjord Gourmet grillpølser får topplassering i ABCNyheters store test av grillpølser.

Thulefjord Gourmet grillpølser fikk disse kommentarene: «Fast og kjøttrik, passelig røkt. Passelig salt. Rett og slett en lekkerbisken». 

Testen har fokus på sunnhet, smak, konsistens, råvarer, pris og mengde. 

Gilde Go og Mager grill gjør det også godt og får terningkast 5. «Fast konsistens. Svært mild og enhetlig smak. Passelig salt og røkt. En diplomatisk pølse som vil falle i smak hos de fleste. Ypperlig til pølse med brød».

 


 

Marked

Det slaktes relativt mye storfe også kommende uker men mindre enn forrige par uker. Ferieavvikling i industrien gjør at det fortsatt blir nødvendig å fryses inn storfe til reguleringslager.

Slaktingen av gris er på normalt nivå, men det er noe mer enn markedet etterspør og det blir innlegg på reguleringslager.

Eggsalget har som nevnt tidligere vært dårlig i hele juni men ligger nå i juli som forventet. Egg fra frittgående høner dekkes greit. Som tidligere nevnt reduseres overskudd av buregg med førtidsslakting, men det kan neppe bli tilstrekkelig i sommer. Dermed blir det et egglager som over sommeren kan benyttes til eggprodukter.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer.