Nortura i Bondebladet uke 32/2018

Økt pågang av storfeslakt til Nortura

Nortura opplever økt innmelding og slakting av storfe, det varierer en del fra uke til uke, og landsdeler, men slakteriene klarer fint å håndtere dette foreløpig. Først over ferien vil vi kunne si noe mer eksakt rundt økningen.

Storfe på beite
– Det viktigste for oss nå er å være gode rådgivere og støttespillere for bonden, samt legge logistikken til rette på slakteriene. Det er ferietid og vi har måttet kalle inn noe ekstra mannskaper, men vi opplever stor dugnadsånd og solidaritet i hele landbruksfamilien nå, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Ellen Flø Skagen.

Norturas rådgivere har de siste ukene gjennomført møter over hele Østlandet, felles mål i landbruket er å undersøke alle andre muligheter før man velger å sende dyr til slakt.

– Vi må nå legge storfeslakt på reguleringslager, og så lenge vi gjør det mener vi det er feil å stimulere til import, noe også myndighetene har hatt til følge. Vi håper nå at både forbruker og handelen støtter oppom norsk storfekjøtt i den situasjonen vi er i, sier Flø Skagen.

Som følge av varslingen fra Nortura som er markedsregulator for kjøtt, har myndighetene avsluttet tollnedsettelsen fra og med 17. juli - tre uker tidligere enn planlagt.

– Når det gjelder på litt lenger sikt er det vanskelig å si noe sikkert om hvordan dette vil påvirke situasjonen for norsk storfekjøtt. Vi kommer til å ha mer enn nok på kort sikt, men hvor hardt dette vil gå utover norsk storfekjøttproduksjon på lang og mellomlang sikt når mange tar ned produksjonen, er det for tidlig å spekulere om nå, sier Flø Skagen.

Råd og informasjon

Se informasjon som er lagt ut på våre nettsider, eller sendt ut på e-post med fôrplaner og råd. Næringa står sammen med bondeorganisasjonene i denne spesielle situasjonen, og det er mye informasjon tilgjengelig på ulike sider. 

Vi minner om vårt budskap er fortsatt:

 • Reduksjon av besetning får stor økonomisk konsekvens på kort og spesielt på lang sikt.
 • Det er mulig å redusere forbruket av grovfôr betydelig
 • Minimalisere andelen grovfor i fôrrasjonen og kompensere med kraftfôr
 • Benytte halm som grovfôr
 • Endringer i driftsopplegget ved f.eks. slakte yngre dyr med lavere slaktevekter

 


 

Prisprognosen skal stimulere til tidleg slakting av lam

Årets prisprognose har same profil som i dei to siste åra. Årsaka til det er at vi er godt fornøgd med effekten prisprofilen har på tilførslane våre, både når det gjeld slaktekvaliteten på lamma og når lamma blir slakta. I båe desse åra har vi dekt etterspørselen gjennom heile sesongen.

Under kategorien Beregningskalkulatorer på medlem.nortura.no/smaafe/ kan du laste ned reknearket Slakteoppgjerskalkulatoren 2018. Her kan du rekna på økonomien med å sluttfôre lam i ulike tidsperiodar med utgangspunkt i ulike vekter, tilvekstar, tilskotssonar osv.

Profilen på prisprognosen skal stimulere til at ein ikkje skal presse slaktemogne lam opp mot grensa for feitt-trekk, men heller levere dei til Nortura og bidra til at marknaden får nok lam i starten av sesongen.

Vi har brukt Slakteoppgjerskalkulatoren og rekna på eit lam med 44 kg levandevekt med ein slakteprosent på 42 (% slaktevekt av levandevekt) i veke 36. Tilveksten er sett til 250 g per dag om ikkje lammet ikkje blir slakta, men blir sett på sluttfôring på godt håbeite. 

Føresetnader: Distriktstilskotssone 2, lammering, kvantumsgruppe 3-5 tonn, levert i pulje på 130 småfe eller meir. Lammet får både Kvalitetstilskot, Gourmet- og Stjernelamtillegg t.o.m. veke. 39. I veke 39 og 40 mistar lammet Gourmetlam-tillegget pga for mykje feitt.

Slakteveke nr

Dato veke start

Levandevekt, kg

Slaktevekt, kg

Klasse

Feittgruppe

Slakteverdi 
Kr/lam*)

36

3/9

44,0

18,5

R

2+

1676

38

17/9

47,5

20,0

R

3-

1675

39

24/9

49,3

20,7

R+

3

1637

40

1/10

50,0

21,4

U-

3

1647

*) Prisen inkluderer grunn-, distrikts-, og kvalitetstilskot

Dette eksempelet viser at slakteverdien er nokså lik, sjølv om lammet blir tyngre ved å utsetje slaktinga. Ein kan difor like gjerne levere lammet i veke 36 og spare haustbeitet til andre slaktelam som treng det betre, eller til livdyra.

Vurdering av feittgruppe
Vurdering av feittgruppe er gjort utifrå medel slaktevekt på lam i ulike feittgrupper i 2017. Det kan variere kor tungt eit lam er når det byrjar å avleire feitt.

 • Lam som har hatt ein jamn god tilvekst avleirar feitt ved ei høgare vekt enn eit lam som har hatt lågare tilvekst
 • Intensiv sluttfôring fører ofte til feittavleiring på ei lågare vekt enn meir ekstensiv sluttfôring
 • Søyelam avleirar som regel feitt ved lågare vekt enn vêrlam

Vurdering av slakteprosent
Slakteprosenten (andel slaktevekt av levandevekt) på lam vil også variere ein del, men ligg ofte rundt 40%. Her er dei viktigaste faktorane som påverkar slakteprosenten:

 • Søyelam og godt kjøttsette lam har høg slakteprosent
 • Lam vege om morgonen før beiting har høgare slakteprosent enn lam vege om kvelden
 • Lam vege i sankegjerde på tom vom har høg slakteprosent.
 • Erfaringar frå Beinhelleren sankelag i Hordaland er at slakteprosenten kan liggje på 44-45% på slike lam.

 


 

Innmeldingsfrister for slaktedyr og livdyr til Nortura

Vanlig innmelding

 • For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding er fristen onsdag morgen kl. 06:00.

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende uker etter innmelding. Er du med i lammering, skal du melde inn til din lammeringleder. 

Storfe på 5 ukers avtale

 • Innmeldingsfrist er fredag kl. 16.00, for web-innmelding søndag kl. 23:59, 3 uker før ønsket slakteuke (basisuke).

Se våre leveringsvilkår for detaljer rundt skyvetillegg.

Innmelding for slaktedyr og livdyr på telefon 48 12 04 00 til medlemssenteret, eller webinnmelding på Min side.

 


 

Marked 

Det slaktes kommende uke 4000 storfe, og dette gir en markedsdekningsgrad på rett over 140 %. Årsaken er redusert etterspørsel fra industrien grunnet høyere egenslakting. Det vil da bli nødvendig å fryse inn storfe til reguleringslager kommende uke.
 
Slaktingen av gris er på normalt nivå men det er mer enn markedet etterspør og det blir innlegg på reguleringslager. 
 
Det slaktes nærmere 15 000 småfe til uken og dette resulterer i innfrysing på både sau og lam.
 
I august er som alltid eggsalget noe høyere en kort periode ved ferieavslutning og mot skolestart. Forbrukerne kommer fra ferie og trenger å fylle opp kjøleskapet med egg. I løpet av sommeren økte egglageret ca. 700 tonn, og det må benyttes til eggprodukter ut over høsten. Eggproduksjon fra burhøner har vært redusert i hele sommer med førtidsslakting. Fra uke 34 blir det ny periode med førtidsslakting for å fjerne vel 100 tonn egg fra burhøner.

 


 

Pris

Fra mandag 6. august endres avregningsprisene for lam og sau. Endringene skyldes bl.a. endringer i engrospriser og omsetningsavgiften. Se pristabell for alle detaljer.