Nortura i Bondebladet uke 34/2018

Kjemperespons på tørkeundersøkelse

Nesten 50 prosent av Norturas småfe- og storfeprodusenter har svart på Norturas spørreundersøkelse om konsekvensene av tørkesommeren. Det er veldig bra – og en stor takk til alle som tok seg tid til dette i en svært travel tid.

Svarene hjelper oss til å få en bedre oversikt over av hva vi kan forvente av merslakting denne høsten og vinteren. Men ikke minst gir det oss et godt bilde av hvor skoen trykker mest hos våre eiere, slik at vi framover kan sette inn rådgiving og info mest mulig målrettet.

Ser vi hele landet under ett, svarer 37 prosent av storfeprodusentene i Nortura at de kommer til å slakte flere dyr enn normalt neste halvår. Først og fremst på grunn av at en slakter okser ved lavere vekter. 27 prosent sier også at de kommer til å redusere mordyrtallet neste halvår. Blant saueprodusentene er det 40 prosent som regner med å slakte lettere lam i år enn i fjor. 42 prosent svarer at de vil redusere søyetallet denne høsten på grunn av tørken.

Det er grovfôr og halm å få tak i
Om lag 60 prosent av de som sier de vil slakte på reduserte vekter og redusere mordyrtallet, svarer at årsaken er problemer med å få tak i grovfôr og halm.  

Vi minner derfor igjen om Felleskjøpet Agri sin halmformidlingsside

Gå inn og registrer behovet ditt og ta kontakt med selgere enten på e-post eller telefon. Selv om mye av halmen på Østlandet allerede er presset og bortbestilt, er treskingen i Trøndelag ennå bare i startgropa. Det vil derfor være halm å få kjøpt for den som ønsker det og har likviditet til det. 

Samtidig er det ingen garanti for at halmen blir tatt vare på hvis kornprodusentene ikke har en viss sikkerhet for å få solgt halmen. Budskapet er derfor klart. Mangler du fortsatt halm, så ta sjøl kontakt for å gjør avtale om kjøp nå. Om kun kort tid kan halmen ha gått gjennom kutteren, og da er det for seint.      

Felleskjøpet Agri har som kjent også gjort avtale om import av 30 000 rundballer med grovfôr fra Island, og har opsjon på enda mer hvis det skulle være interesse.   

Også Felleskjøpet Rogaland Agder har sin egen fôrformidlingsside og er allerede godt i gang med å importere både halm, høy og luserne fra Europa.

Redusert slakting i 2019
Reduksjon i mordyrtallet vil slå inn på slaktevolumet neste år, og vi spurte derfor om hvordan våre medlemmer forventer at slaktevolumet blir i 2019. 

40 prosent av Norturas storfeprodusenter svarte at de regner med en nedgang i volumet neste år sammenlignet med et normalår.

Tilsvarende svarte 46 prosent av saueprodusentene at de på grunn av årets tørke regner med å ha færre dyr til slakting i 2019.     

Store forskjeller
Svarene viser, ikke overraskende, at det er store forskjeller fra region til region. Det er produsentene i alle Østlandsfylkene og Agder som sliter mest med fôrmankoen. Deretter ser det ut til å være Rogaland som har de største utfordringene, men en bra tredjeslått der nå kan bli et godt bidrag. Situasjonen i Trøndelag, og Vestlandet nedover er igjen noe bedre enn i Rogaland, mens det i Nord-Norge ser det ut til å bli et noenlunde normalår. 

Halmballer (foto: Bondebladet)
Har du behov for halm, gå inn og registrer behovet ditt og tak kontakt med mulige selgere nå! Det er ingen garanti for at halmen blir tatt vare på hvis kornprodusentene ikke har en viss sikkerhet for å få solgt halmen. Foto: Bondebladet

 


 

Ikke mulig å melde inn på Min side uten aktivt KSL

Fra 1. juni var det ikke lenger mulig å melde inn slakt på Min side uten å ha aktivt KSL. Det betyr at du som produsent, og uten aktivt KSL må melde inn slakt ved å ringe Medlemssenteret på telefon 48 12 04 00.

Medlemssenteret vil da tilby deg hjelp til å få KSL på plass før innmeldinga skjer.

Dersom du likevel velger å melde inn dyret, betyr det at slakt må gå inn i egen varestrøm og avregningsprisen blir redusert med 20 %. Dette trekket skal finansiere kostnadene ved å måtte ha to varestrømmer ved våre anlegg. Sørg derfor for å ha godkjent KSL før du melder inn.

Hele bransjen ble enige om en ny avtale fra 1. april 2018 der bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med "Nyt Norge" merking. 

Lammering
Dersom en eller flere av medlemmene i en lammering ikke har aktivt KSL, vil heller ikke lammeringlederen få meldt inn dyr på "Min side" for denne produsenten. Ringleder vi da kontakte den det gjelder og oppfordre til å utsette innmeldinga til KSL er på plass.

 


 

Solgte mer til tross for grillforbud

– Selv om det har vært grillforbud gjennom store deler av sommeren har salget av grillmat totalt sett vært godt, og det har økt sammenlignet med fjoråret, sier Sverre Sandsmark, direktør for varestrøm og logistikk i Nortura. 

Både pølser og andre grillprodukter har økt salg. Gilde grillmat har en volumvekst på 3 %. 

– Bakgrunnen for økningen er nok at vi hadde en betydelig salgsvekst i starten av sesongen, spesielt før grillforbudet kom, og på grunn av det fine sommerværet og de mange fridagene i mai. I tillegg har vi inntrykk av at mange har grillet under trygge forhold hjemme der det har vært grillforbud i naturen, sier Sandsmark.

– Som kjent har tilførslene av både gris og storfe økt betydelig i denne samme perioden, så vi har dessverre ikke oppnådd tilstrekkelig forbrukervekst og ønsket lagernedbygging i denne grillperioden.

 


 

Skill mellom ung sau og sau når du melder inn

Endel kunder ønsker å kjøpe ung sau av Nortura, vi setter derfor stor pris på om du skiller mellom ung sau og sau når du melder inn dyr til oss. 

Vi får da et sikrere tall på hvor mange ung sau vi får inn på et tidligere tidspunkt. Det blir da enklere å finne kjøpere til ungsauen.

Klassifiseringshåndboka til Animalia sier dette om alderen på ung sau: 

  • Hunkjønn: Alder: fra 12 måneder til ca. 30 måneder (ca. 2,5 år).
  • Hankjønn: Alder: Fra 12 til 18 måneder (1,5 år). 

 


 

Fagtur til Canada 

Bli med på Nortura og Drømmeturer sin fagtur til Canada høsten 2018, turen starter torsdag 25. oktober og går over 12 dager, til 5. november.

Dersom du vil ha en lærerik og givende fagtur og samtidig komme nært innpå lokalbefolkning og bønder for å se hvordan de lever og har det – så er dette turen for deg. Noen steder er lokalbefolkningen like nysgjerrige på oss – som vi er på dem.

Her kan du se programmet for turen, vi vil også legge ut noen høydepunkt fra forrige tur!

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 400 storfe. Det er litt mer enn markedet etterspør og om lag 400 stk. går til innfrysing.

Av gris slaktes det ca. 18 200 stk. og det gir markedsdekning. 

Lammeslaktingen er høyere enn normalt så tidlig i sesongen, noe som tilskrives tørken. Denne uka slaktes det ca. 22 400 stk. og det forventes at noe må fryses inn til reguleringslager. Av sau slaktes det ca. 6 200. Også det er for mye i forhold til etterspørselen. 

Også i år er eggsalget høyere en kort periode i forbindelse ferieavslutning, men markedet er sterkt preget av etterspørsel på egg fra frittgående høner. Etter overskudd i sommer mer det mye buregg på lager som benyttes til eggprodukter. For å redusere produksjonen av buregg blir det fra uke 34 en ny periode med førtidsslakting.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.