Nortura i Bondebladet uke 36/2018

Endret prisløype for lam etter vedtaket i Omsetningsrådet

Lam på heng
Oppsummert endret prisløype lam: Fra uke mandag 27/8 (uke 35) blir prisløypa kr 1,50 under opprinnelig prisprognose. Fra mandag 17/9 (uke 38) blir prisløypa kr 0,50 under opprinnelig prisprognose.

Omsetningsavgifta gikk opp fra kr 2,50 til makssatsen på kr 4 per kg, fra mandag 27/8. Dette er en direkte konsekvens av mer saueslakting som følge av tørkesommeren og Omsetningsrådets vedtak om å regulere bort 1000 tonn sau til pelsdyrfôr.

I den opprinnelige prisløypa var det tenkt kun en nedgang i engrosprisen på kr 0,50 fra 27. august. Samla prisnedgang blir derfor kr 0,50 pga nedgang i engrospris + kr 1,50 pga økt omsetningsavgift, til sammen kr 2.

Omsetningsavgifta vil holde seg stabilt på makssatsen resten av sesongen. 

Fra uke 38 i den opprinnelige prisløypa, skulle engrosprisen gå ned med kr 1, sesongtillegget senkes med kr 0,50 og omsetningsavgifta økes med kr 1, en samla prisnedgang på kr 2,50.

På grunn av at omsetningsavgifta allerede er på makssatsen, så vil prisnedgangen i uke 38 kun bli på kr 1,50.

Det er sendt ut mer bakgrunnsinformasjon til Norturas saueprodusenter om denne saken.

Endret omsetningsavgift-satser for storfe
Den 25. juli ble satsene for storfe bestemt økt med 50 øre fra 13. august og ytterligere 50 øre fra 3. september.

Dette med bakgrunn i endringer i prognoserte kostnader som følge av fôrmangel og nedslakting av storfe.

 


 

Auka betaling for å slakte sau etter sesongen

På møtet i Omsetningsrådet 23. august ble det også bestemt at omsetningsavgifta på sau skal reduserast med kr. 2,- i vekene 43-48 (22. oktober - 30. november). 

Bakgrunnen for det er at slakteria er bekymra for stor saueslakting i den tyngste lammesesongen. Dette kan føre til at ein del må skyve både på sau og lam til tross for lite fôr heime. Vi håper difor fleire vurderer å vente med saueslaktinga. 

Har ein sau på ca 32 kg, så har ein 192 kr per sau i betaling for arbeid og fôr med å vente med å slakte. Prisforskjellen er vist i artikkel på vår nettside og i informasjon på e-post til Norturas saueprodusenter om denne saken.

 


 

Flis til bruk i tallefjøs

– I disse tider er det viktig å bruke halm til der den gjør mest nytte – til fôr. Mange i storfeprodusenter har talleløsninger der det går mye halm. Flis er godt egnet og det oppfordres til å kontakte sagbruk for å tinge på flis, sier Asgeir Svendsen, fagsjef storfe.

Halvblanding av sagflis og kutterflis fungerer godt. Mange har også gode erfaringer med grovere flis. For eksempel tilbyr Mjøsen heltreflis til kr 120 pr m3.

– Vi regner et forbruk på 0,5 – 1 kg flis pr 100 kg levendevekt pr dag. Start med et lag på 20 – 30 cm. Viktig å blande inn gjødsel godt i starten for å få i gang varmegangen, jordfreser eller harv kan benyttes. God varmegang og kjølig og tørt vær vil redusere behovet for flis, sier Svendsen. 

Torv kan også benyttes, på Felleskjøpets hjemmesider finner du informasjon om dette. 

 


 

Reduser risikoen for vêrsmak- og lukt

– Vi må alltid vera på vakt mot at det blir lukt- og smaksfeil på vêrlamslakta om hausten. Det er øydeleggjande for salet av lam dersom lammeslakt med lukt og smaksavvik kjem ut i marknaden som lam, seier Finn Avdem, fagsjef småfe. 

– Dersom lammet kjem i kategorien vêr pga lukt- og smaksfeil, så blir avrekningsprisen nær null og det er heller ikkje bra. Årsaken til at dette skjer, er hormonelle endringar hjå vêrlamma når paringssesongen nærmar seg. Vi har difor laga fylgjande råd for å redusere risikoen for lukt og smaksfeil på vêrlam:

  • Alle vêrlam bør vera slakta seinast tre veker før paringssesongen startar. Det betyr at vêrlam som ikkje er slaktemogne ved sanking, bør setjast på intensiv sluttfôring på kraftfôr og grovfôr eller eit godt grønnfôrbeite rett etter sanking.
  • Sorter søyelam og vêrlam. Det er spesielt viktig dersom sluttfôringa går føre seg inne. Dette gjev også meire ro i flokken og betre tilvekst.

 


 

Nye rutiner for nisjeslakt i Nortura

Formålet med dette er å gi deg som medlem i Nortura en mulighet til å øke verdiskapningen på egen gård med utgangspunkt i eget slakt. Nisje er slakt som skal selges eller serveres utenfor egen husholdning.

For å kunne kjøpe tilbake eget slakt på nisjeavtale må du være medlem i Nortura og ha inngått en avtale om dette. Søknadsskjema om Nisjeavtale, hvilke rutiner som gjelder, og Følgeskjema ved levering finner du i egen sak.

Nisjedyr skal meldes inn på egen avtale, dette er viktig da vi ikke kan disponere disse dyra i vår egen varestrøm. 

 


 

Norturas slakter ikke Mangalicagris (ullgris) 

På grunn av store utfordringer i slakteprosessen kan Nortura dessverre ikke påta seg ansvaret for å slakte Magaliciagris (ullgris) ved våre anlegg.

Begrunnelsen for dette er at vi ikke klarer å håndtere denne griserasen på forsvarlig vis i forhold til våre hygienekrav når det kommer til skolding og fjerning av bust.

For produsenter som har denne type gris så anbefaler vi at man søker informasjon og tar kontakt med eventuelle mobile sertifiserte slaktere i sitt nærområde i forhold til å kjøpe avlivings- og slaktetjenester.

 


 

Nyhetsbrev fra medlem.nortura.no

Vi har siden vi lanserte "ny medlemsweb" i slutten av juni ikke hatt mulighet å sende ut nyhetsbrev på artikler, nå skal dette forhåpentlig være på plass igjen.

Vi beklager at nyhetsbrev ikke har kommet på e-post i denne perioden. Om du ikke abonnerer på nyhetsbrev, eller har skiftet e-postadresse må du endre på ditt abonnement, eller tegne nytt. Det gjør du på medlem.nortura.no/organisasjon/nyheter/nyhetsbrev.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 750 storfe. Det er litt mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 93 prosent. Det er fryst storfe tilgjengelig på reguleringslager for de som har behov for mer. 

Av gris slaktes det ca. 20 200 stk. denne uka. Det er litt mer enn markedet klarer å ta unna og det kan bli noe innfrysing også denne uka.

Lammesesongen er godt i gang og denne uka slaktes det ca. 52 400 lam. Markedet er godt dekket og det kan bli litt innfrysing av lam. Som forventet ut fra prisreduksjonen går slaktingen av sau ned til ca. 4 270 stk. denne uka. For å konsentrere innsatsen til skjæring av lam er prisløypa for sau utforma med tanke på å stimulere til konsentrert slakting av sau i starten og slutten av lammesesongen.

Eggsalget er også i år høyere en kort periode i forbindelse ferieavslutning, men økningen i år er lavere enn tidligere år. Etter et dårlig eggsalg i sommer må egg på lager benyttes til eggprodukter. Førtidsslakting er igangsatt fra uke 34 til 46 for å redusere produksjonen av egg fra miljøbur. Aktuelle produsenter oppfordres fortsatt til å ta kontakt med sitt eggpakkeri for eventuell førtidsslakting.

 


 

Pris

Fra mandag 3. september reduseres engrosprisen for storfe med kr 1,10 per kg, for lam med 1,00 per kg og for sau med kr 3,00 per kg. I tillegg er det justerte innmatverdier for alle dyreslag og kostnader for gris. Omsetningsavgiften for storfe øker med 50 øre. For utslaget på avregningsprisene, se prislista.

Fra samme dato reduseres grunntilskuddet for lam med kr 0,50 per kg og for ung sau og sau med kr 1,00 per kg.