Nortura i Bondebladet uke 37/2018

Prognosen 2019 – Produksjonen av gris må ned

Den første prognosen for 2019 viser at svinenæringen står overfor en svært krevende markedssituasjon. Det forventes også et overskudd av egg neste år. For sau og lam viser prognosen om lag balanse, men det er fortsatt mye sau på lager. Prognosen viser fortsatt underskudd av storfe, men det nærmer seg markedsdekning også for dette dyreslaget.

Prognosen 2019 – per september 2018

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

84 900

96

9 170

99 100

100

- 5 000

Sau/lam

23 900

95

906

25 000

100

- 200

Gris

137 100

99

1 800

133 500

100

5 400

Egg

64 800

102

290

64 300

101

800


Gris
For gris viser prognosen for 2019 et overskudd på 5 400 tonn. Det er da lagt til grunn en reduksjon i tilførslene på om lag 0,5 prosent sammenlignet med 2018. Det er regnet med en nedgang i antall bedekninger på 3,5 prosent, mens det ligger inne en effektivitetsøkning på 2 prosent. Til sammen gir det noe færre griser til slakt. Det legges til grunn at de lave slaktevektene i 2018 videreføres.

 Det forventes ingen endring i engrossalget fra 2018.

– Svinenæringen står nå oppe i en svært krevende markedsituasjon, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg, og viser at det i tillegg til overskuddet på over 5 000 tonn neste år allerede ligger over 6 000 tonn svinekjøtt på reguleringslager. Han minner samtidig om den åpenbare utfordringen knyttet til den sterke effektivitetsutvikling kombinert med at markedet stagnerer, eller er fallende. Og i tillegg blir eksportmuligheten borte fra 2020. 

Skulberg er glad for å se at mange svineprodusenter har redusert seminen gjennom sommeren. Samtidig viser den nye prognosen at det er helt nødvendig at dugnaden fortsetter. Det er helt nødvendig at alle svineprodusenter reduserer antallet purker med minst 5 prosent sier Skulberg.

Storfe
Prognosen viser et underskudd på om lag 5 000 tonn neste år. Det ventes en reduksjon i produksjonen på ca. 3,5 prosent sammenlignet med 2018. Da er det lagt til grunn lavere slakting av både kalv, kvige, ku og okse sammenlignet med 2018, men det er lavere antall okse som gir størst utslag. Slaktingen i 2018 er drevet opp pga. tørke og fôrmangel, og reduksjonen i slaktingen i 2019 er et resultat av det. Slaktevektene på okse forventes å holde seg lave utover vinteren og våren, men ta seg opp i andre halvår.

Prognosen forutsetter uendret engrossalg av storfe sammenlignet med 2018.

I prognosen ligger det inne en økning på om lag 1 500 mordyr i 2018 - som i sin helhet skyldes en økning i antall ammekyr. Det er betydelig mindre vekst enn i de foregående årene, noe som må tilskrives tørkesommeren 2018.   

Det er grunn til å understreke at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan fôrmangelen vil påvirke slaktingen etter telledato og gjennom vinteren, sier Skulberg. Men ser vi 2018 og 2019 under ett, er det ingen tvil om at vi raskt nærmer oss markedsdekning av storfe. Skulberg minner også om at økningen i importkvotene på 1 600 tonn får full virkning fra 2019.   

Sau og lam
Prognosen for sau og lam viser at vi kan forvente et lite underskudd i 2019. Da er det lagt inn en reduksjon i produksjonen på om lag 5 prosent, mens engrossalget prognoseres å være uendret fra 2018. Bestanden av sau og lam er beregnet å være nærmere 5 prosent lavere ved beiteslipp i 2019 enn på samme tidspunkt i 2018. Basert på en spørreundersøkelse Nortura har utført blant medlemmene, skyldes noe av den økte slaktingen av mordyr tørken, men det forventes også generell avgang av produsenter. Det er lagt til grunn slaktevekter som snitt av de siste 5 årene.

For 2018 prognoseres det et overskudd på 1 100 tonn. Tilførslene i år ser ut til å reduseres med ca. 6 prosent sammenlignet med 2017. Bestanden av sau og lam var om lag 3 prosent lavere ved beiteslipp, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det forventes samme slaktevekter som i 2017.

Videre prognoseres det en reduksjon i engrossalget på 10 prosent sammenlignet med 2017. Reduksjonen i forhold til 2017, både på tilførsler og salg, må sees i sammenheng med at 2017 var ekstraordinært år med mye saueslakting pga. endret telledato og kraftige salgstimulerende tiltak for å tømme reguleringslageret.

– Prognosen viser at problemene ikke er over for sauenæringen, selv om det forventes et lite underskudd i 2019, sier Ole Nikolai Skulberg. Vi kommer til å gå inn i året med et betydelig større reguleringslager enn det som trengs for å dekke underskuddet. Han understreker at det fortsatt er særlig er sauen som utfordrende. Det avhjelper noe at Omsetningsrådet har gitt klarsignal til å bruke inntil 1 000 tonn sau til pelsdyrfôr i høst, men vi har også 1 300 tonn på reguleringslager som er krevende å få omsatt i det norske markedet. Derfor er det all grunn til å gjenta oppfordringen til saueprodusentene om å holde sauene lenger slik at det produseres mer lam per søye, sier Skulberg.  

Egg
For egg prognoseres det et overskudd på 800 tonn i 2019. Bak det tallet ligger det en økning i tilførslene på nærmere 2 prosent sammenlignet med 2018, mens engrossalget forventes å øke med 1 prosent neste år.

– Det er fortsatt overkapasitet i eggnæringen og Skulberg påpeker at det fortsatt vil være nødvendig å benytte førtidsslakting for å oppnå markedsbalanse. Han understreker også at markedsrommet for egg fra burløsninger blir stadig mindre og oppfordrer produsentene til å øke omstillingstakten til frittgående.

 


 

Dagligvaresalg og markedskategori slått sammen

Nyansatt salgsdirektør Harald Bjerknes skal lede området.

Harald BjerknesVed å slå områdene sammen er målet å bli mer samkjørte, få mer kraft og bli enda mer relevante i markedet, både hos kunder og forbrukere, og både for merkevarene våre og øvrig dagligvaresalg.

– Nortura har solid forbrukerinnsikt og sterk merkevarekompetanse, samtidig som vi har gode salgsressurser med tett dialog med våre dagligvarekunder. Det å samle merkevare-, forbruker- og kunderessursene våre under ett lederskap skal gjøre oss enda mer attraktive og relevante i markedet, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Harald Bjerknes (48) begynte som ny salgsdirektør for dagligvare 15. august. Han kommer blant annet fra stillingen som administrerende direktør i Finsbråten. Harald går nå inn i Norturas konsernledelse som Konserndirektør for dagligvaresalg og markedskategori.

Robert Bekkhus fortsetter som konserndirektør for S&OP, salgsstyring og industrisalg. Han har tidligere også hatt ansvar for dagligvaresalg. Mads Bendixby fortsetter som konserndirektør for HR og konsernutvikling. Han har tidligere også hatt ansvar for markedskategorier.  

Endringen trådte i kraft 3. september.

 


 

Medlemsbutikk åpnet i BjerkaMedlemsbutikk åpnet i Bjerka

Nortura Bjerka feiret sist uke 10-årsjubileum ved anlegget og bønder i Nordland var invitert til fest.

Samtidig ble det åpnet en ny medlemsbutikk ved anlegget.

I medlemsbutikken kan medlemmer og ansatte handle kjøttvarer og profilklær.

Butikken er åpen tirsdag og torsdag fra kl. 12.00-16.30.

Se mer fra 10-årsjubileet

Kontaktinformasjon til våre medlemsbutikker finner du på lenken medlem.nortura.no/medlemsbutikk.

 


 

Marked

Etter uvanlig mye slakting av storfe gjennom sommeren, har det roet seg ned, og de siste ukene har slaktingen vært mer på nivå med et normalår. Denne uka slaktes det ca. 4 400 storfe. Det er mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 83 prosent. Det er fryst storfe tilgjengelig fra reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 17 900 stk. denne uka. Dermed er markedet i dekket med fersk gris. I tillegg tas det ut noe gris ut fra reguleringslager for skjæring på ribbetiltaket. Ribbetiltaket skal sikre mest mulig norsk ribbe til jul.  

Lammeslaktingen går nå for fullt med over 71 000 innmeldt denne uka. Dermed er markedet godt dekket med ferske lam. Tilførslene er om lag som tilsvarende uke i fjor. Ser vi bort fra en uke med uvanlig høy slakting helt i starten av sesongen, ligger tilførslene uke for uke på nivå med fjoråret. Av sau slaktes det ca. 4100 denne uka. Det er litt mer enn samme uke fjor, men det tyder likevel på at produsentene har tatt signalene om at det er viktig å styre saueslaktingen utenom de mest hektiske ukene i lammesesongen, slik prisløypa stimulerer til. Det blir noe innfrysing av både sau og lam denne uka.   

 


 

Pris

Fra mandag 10. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 1,50 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris. Fra samme dato reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50 per kg. Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,00 per kg.

Fra samme dato reduseres avregningsprisene for egg med kr 0,20 per kg for egg fra høner i miljøinnredning og kr 0,10 per kg for egg fra frittgående høner. Endringen skyldes redusert engrospris.