Nortura i Bondebladet uke 47/2018

Prognosen 2019
Stor overproduksjon av egg, og produksjonen av gris må ned

Den nye prognosen for 2019 viser et stort og økende overskudd av egg. Svinenæringen står fortsatt overfor en svært krevende markedssituasjon. For sau og lam viser prognosen om lag balanse, men det er mye sau på lager. Prognosen viser underskudd av storfe, men det nærmer seg markedsdekning også for dette dyreslaget. 

Prognose 2019 – per november 2018

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 84 800 96 9 170 98 900 100 - 4 900
Sau/lam 23 800 91 906 25 000 98 - 300
Gris 134 200 97 1 800 133 500 99 2 500
Egg 65 900 103 290 64 300 101 2 000


Gris
Prognosen for 2019 viser et overskudd av gris på 2 500 tonn. Dette er lavere enn for 2018 som følge av slakting av lett gris og at svinebøndene har redusert insemineringen siden mai i år. 

– Det er utrolig bra at svinebøndene har redusert insemineringene nå i år, og dette må fortsette. Vi skal heller ikke glemme at vi har nesten 6 000 tonn med gris på reguleringslager. I tillegg til overskuddet i 2019 så er produksjonen fortsatt alt for høy. Vi anslår at det er om lag 4 000 purker for mange nå, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Det er nå fullt trykk på produksjonen av julemat og vi ser at det det blir tatt ut gris fra reguleringslager. Vi har gitt bransjen mulighet siden tidlig i vår til å ta ut gris for sikre nok ribbe til jul på det vi kaller ribbetiltak. Det går ut på at bransjen tar ut gris fra reguleringslager og at Totalmarked kjøpet tilbake ferske stykningsdeler som blir eksportert på eksportkvoten. Dette gir da bransjen muligheten til å sitte igjen med ribba og de kan levere fra seg stykningsdeler som det ikke er rift om i det norske markedet. 

– Det er godt kjent at det er mer enn nok gris på reguleringslager og vi har tilrettelagt for ribbeskjæring i flere måneder, så det bør være nok norsk ribbe til jul i år, sier Skulberg.

Storfe
Satsingen på økt produksjon av storfekjøtt har gitt resultater, og for 2018 er underskuddet ned mot 3000 tonn. Tørken i sommer gjorde at det ble slaktet flere storfe. Dette gir en nedgang i produksjonen i 2019. Prognosen viser et underskudd på 4 900 tonn for 2019 etter at importkvotene er tatt inn, dvs. om lag uendret fra forrige prognose. Utfordringen når det gjelder storfe er at vi er inne i en trend der produksjonen øker samtidig som salget går tilbake. 

Engrossalget av storfe har gått tilbake med 2-3 % de siste to årene. 

– Med bakgrunn i de søknader som Innovasjon Norge allerede har innvilget er det i praksis ikke rom for nyetableringer innenfor storfe nå, sier Skulberg. Økningen i importkvotene på 1 600 tonn får full virkning fra 2019. 

Prognosen forutsetter uendret engrossalg av storfe sammenlignet med 2018. 

Det ventes en reduksjon i produksjonen på 3,5 prosent sammenlignet med 2018. Slaktevektene på okse forventes å holde seg lave utover vinteren og våren, men ta seg opp i andre halvår. 

Tall fra søknader om produksjonstillegg pr. 1. oktober 2018 viser en økning på om lag 3 500 mordyr – som i sin helhet skyldes en økning i antall ammekyr. Det er mindre vekst enn i de foregående årene, noe som må tilskrives tørkesommeren 2018.    
  
Sau/lam
Salget av lam har økt i 2018, men det er fortsatt lav interesse for sauen. Ved inngangen til årets sesong lå det om lag 1 200 tonn med sau på reguleringslager. Prognosen for 2019 vider en svak underdekning på 250 tonn isolert for året. Det er viktig å ha med seg at vi har mye sau på lager som vi må omsette i det norske markedet. – Vi oppfordrer fortsatt sauebøndene om å forsøke å produsere flere lam pr søye. Å redusere påsettet er et viktig bidrag for å få ned overskuddet av sau, sier Skulberg.

Bestanden av sau og lam er beregnet å være 5 prosent lavere ved beiteslipp i 2019 enn på samme tidspunkt i 2018. Noe av den økte slaktingen av mordyr skyldes tørken, men det forventes også noe avgang av produsenter. Det er lagt til grunn slaktevekter som snitt av de siste 5 årene.

Tilførslene i år ser ut til å reduseres med ca. 3 prosent sammenlignet med 2017. Slakte-vektene på lam ligger an til å øke med 5 hektogram.  
  
Egg
Med bakgrunn i historisk høye klekketall går vi nå inn i en periode med en stor overproduksjon av egg. Prognosen viser et overskudd på om lag 2 000 tonn. Vi opplever at det er interesse for å starte opp med eggproduksjon. – Ytterligere nyetableringer av eggproduksjon nå vil resultere i overproduksjon og svak økonomi for eggprodusentene i lang tid fremover, sier Skulberg.

Bak en prognosert overdekning på 2.000 tonn ligger det en økning i tilførslene på om lag 3,5 prosent sammenlignet med 2018, mens engrossalget forventes å øke med i underkant av 1 prosent neste år.

 


 

Prior Hel fersk KalkunFersk kalkun til Thanksgiving

Prior hel fersk kalkun kommer kommer i ny emballasje og blir mulig å finne i butikkhyllene hos Meny. Nærmere jul vil den også være på plass hos Coop. 

– Thanksgiving regnes som den største familiehøytiden i USA, og selv om ikke like mange nordmenn har dette som tradisjon, er dette en gylden mulighet til å samle familie og venner rundt middagsbordet og et godt kalkunmåltid nå mot slutten av høsten og inn mot jul, sier produktsjef Cathrine Sjølie Nielsen. 

Kalkun har høyt proteininnhold, er magert, og på grunn av den milde smaken passer kalkunkjøttet til de fleste krydder og tilbehør. Se prior.no for oppskrifter med kalkun.

 


 

Slaktegrisprodusent – unngå trekk!

Driver du slaktegrisproduksjon så må du registrere deg, og få godkjent helsegris for slaktegrisprodusenter for å unngå trekk fra 1. januar.

Nå er det viktig for alle som driver med ren slaktegrisproduksjon å få godkjent helsegris for slaktegris. Hvis ikke blir det et trekk på kr 0,50 pr. kg fra årsskiftet. Dette er et bransjevedtak som gjelder for alle som leverer slaktegris.

Helsegris må være godkjent før nyttår fordi ordninga trer i kraft 1.1. 2019.

En del slaktegrisprodusenter har fått godkjent helsegris, men det er mange som enda ikke har registrert seg og kommet i gang med prosessen.

For kombinertprodusenter er systemet enda ikke helt klart. For de vil dette trekket først bli innført 1. juni 2019.

Se mer under medlem.nortura.no/gris eller under helsegris på animalia.no.

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister.

Innmeldingsfrister er som følger (unntak småfe):

  • Tirsdag 4. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 50 og 51
  • Tirsdag 11. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 52
  • Tirsdag 18. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00.

Småfe
Siste innmeldingsfrist for slakting av småfe i år er tirsdag 27. november. Det er flere av fabrikkene som ikke slakter småfe siste ukene før jul. 

Om du skal melde inn til lammeringlederen så kan fristen være tidligere, kontakt din ringleder for innmeldingsfrist i ringen.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 700 storfe og med det er markedet dekket med norsk vare.

Av gris slaktes det ca. 20 500 stk. Det er betydelig mindre enn markedet etterspør og det tas gris ut fra reguleringslager for å dekke behovet.

Det slaktes ca. 9 800 lam og 6 200 sau denne uka. Pinnekjøttproduksjonen er nå ferdig for i år og etterspørselen fra industrien går ned. Dermed ender en god del av det som slaktes på reguleringslager.

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uka.