Nortura i Bondebladet uke 49/2018

Transport av storfe – HMS og dyrevelferd

Vi registrerer diverre litt for ofte hendingar der dyr eller personell blir skadd under lasting og lossing av storfe. Både Nortura, sjåføren og leverandøren av dyra har ansvar for å bidra til trygg lasting og transport. 

– Det må varslas på førehand om dyr treng spesiell handtering, ekstra plass eller eige rom i dyrebilen under transporten. Dersom det ikkje er gjeve melding om dette på førehand, og det ikkje er sett av plass og vurdert som trygt, kan dyret det gjeld bli sett att, seier Sigrunn Hestenes, fagsjef inntransport i Nortura

Produsenten må difor alltid varsla om dette ved innmelding av dyr til slakt:

 • Har dyret store horn/er det av rasen Skotsk Høglandsfe?
 • Treng dyret ekstra plass av andre årsaker?

Lasting på garden:

 • Det bør ved lasting av alle kategoriar storfe vera ein drivgong av solide grinder frå der dyra er oppstalla, fram til dyrebilen 
 • Drivgongen bør vera 2-2,4 meter brei eller 0,8-1,0m brei, slik at dyra enten kan gå fleire i breidda eller berre eitt og eitt
 • Grindene skal vera minst 1,6 meter høge 

Husk at godt lys i drivgangen og ut mot bilen gjer det lettare å få dyra til å gå fram.

Sosialisering og tilvenning til nye miljø
– Alle storfe skal vera vant til handtering, for å lukkast er det greitt og starta alt ved fødselen. Dyra skal vera så tamme at ein kan ta på dei, og dei bør ikkje stå i same miljø heile oppfôringstida. Dersom du har plass til å flytta dei ein eller to gonger i løpet av framfôringstida, er dette positivt, seier Hestenes. Dyra bør vera vande med å gå under tak, stå tett saman i binge osv. 

Avbryting av lasting
Dersom det av ulike grunnar ikkje let seg gjere å få dei fyrste dyra til å gå inn på bilen i løpet av rimeleg tid, kan sjåføren avbryte lastinga. Det same kan han gjera dersom dyr reagerer med full panikk under lasting, slik at andre dyr eller personell står i stor fare for å bli skadd. 

Det er produsenten sitt ansvar og sørga for at dyra kan handterast trygt, og med lågast mogeleg risiko for skade på folk og andre dyr.

Foto: Roald Bringeland/NorturaSjåføren skal på førehand vera varsla om det påmelde dyret han skal henta treng spesiell handtering. Det kan vera dyr med store horn, som for eksempel Skotsk Høglandsfe, eller dyr som av ein annan grunn treng ekstra plass eller eige rom i bilen under transporten. Foto: Roald Bringeland/Nortura

 


 

Utkjøpsordning smågrisprodusenter

Omsetningsrådet har vedtatt en retningslinje om utkjøpsordning med tilskudd til produsenter som slutter med svinehold. Formålet med denne utkjøpsordningen er at vi får redusert antall purker i Norge, og at produksjonskapasiteten for produksjon av smågris reduseres for å kunne oppnå bedre markedsbalanse.

Utkjøpsordningen er en frivillig ordning der alle som i dag driver en eller annen form for produksjon av smågris kan delta. For de som tegner en avtale med markedsregulator om å avvikle produksjonen av smågris innenfor ordningen vil det innebære følgende:

 • Det gis tilskudd på 16 000 kr pr avlspurke.
 • Antall avlspurker det utbetales tilskudd til gjelder registrerte avlspurker på telledato 1/3-18 og det er en forutsetning at man må ha søkt produksjonstilskudd for gris 1/10-18.
 • Eier/driver må avvikle enhver form for produksjon av gris de neste 7 år
 • Samboer/ektefelle kan heller ikke starte opp med svinehold de neste 7 år
 • Må tinglyse heftelse på gårds og bruksnr. slik at det ikke kan drives med produksjon av gris de neste 7 år
 • Satellitt(er) kan kjøpes ut separat, eller hele purkeringer kan delta

Det gis mulighet til å kjøpe ut inntil 4000 purker. Mer informasjon finnes på totalmarked.nortura.no, inkludert retningslinjen vedtatt av omsetningsrådet 26. november 2018, og påmelding til ordningen fra 10. desember.

 


 

Karin Marie Røhne konserndirektør for medlemsområdet

Karin Marie Røhne er konstituert som konserndirektør for råvareområdet Medlem, egg og ruging.

Hans Thorn Wittusen er konstituert som konsernsjef inntil videre, og har dermed konstituert Karin Marie Røhne som ny konserndirektør for Medlem, egg og ruging (MER). 

Karin Marie Røhne er regionsjef Øst og fagansvarlig for gris i Nortura. Hun har tiltrådt sin nye funksjon i konsernledelsen.  

 


 

Landbruksskoleelever – meld dere på Husdyrtreff! 

Et nytt skoleår har for lengst startet. Nortura, TINE, Geno, Norsvin og Tyr har derfor sendt ut invitasjon til alle landets landbruksskoleelever til Husdyrtreff. 

Husdyrtreff er en uhøytidelig tevling der elever som melder seg på får tildelt en oppgave fra en konkret gård, der de skal tolke utskrifter fra Husdyrkontrollene og svare på faglige spørsmål omkring dette. Vi tilbyr oppgaver innen svin, fjørfe og storfe, både mjølkeproduksjon og storfekjøttproduksjon, spørsmål om Samvirke hører også med. Vi kårer skolevinnere og landsvinnere på de ulike dyreslag. 
  
Det vil også bli lagt ut oppdatert fagstoff fra Husdyrtreff-organisasjonene som deltakerne kan laste ned og bruke når de skal besvare oppgavene. Skolene får også tilbud om fagforedrag og webforedrag fra våre fagfolk på de ulike dyreslag. 

Elektronisk påmeldingsskjema finner du på www.geno.no/husdyrtreff. Vi håper både lærere og elever benytter denne anledningen til å knytte kontakt med våre organisasjoner og fagtilbudet vårt. Påmeldingsfrist er fredag 25. januar 2019.

Fagdag for husdyrlærere
Torsdag 10. januar 2019 har husdyrtrefforganisasjonene gleden av å invitere til fagdag for husdyrlærere. Fagdagen foregår på Park inn Gardermoen, en lite liten spasertur fra terminalen. Vi har invitert de beste fagfolkene våre til å holde foredrag om aktuelle fagtemaer. I tillegg kommer leder i Nortura's konsernstyre Trine Hasvang Vaag for å snakke om "Samvirke i morgendagens landbruk". Påmeldingsfrist er fredag 14. desember.

 


 

Egne slakt i retur

Hvis 4-beinte slaktedyr (storfe, gris, småfe) skal tas i retur, må disse meldes inn på egen avtaletype; RETUR. Dette er viktig slik at disse dyra kan tas ut av Norturas egen varestrøm. 

Du kan ta i retur inntil 300 kg pr. år samlet for alle dyreslag. Innmelding kan gjøres via Min side eller ved å ringe medlemssenteret. Hvis du skal ta småfe i retur, kontakt medlemssenteret på telefon 48 12 04 00, eller e-post medlem@nortura.no for å få tilsendt signalmerker.

Gi sjåføren det ferdig utfylte returskjemaet før han begynner å laste. Skjema og mer informasjon om returordningen finner du under ditt dyreslag på medlem.nortura.no.

 


 

Marked

Det slaktes vel 5 100 storfe denne uka og det er litt mer enn markedet etterspør. 

Av gris slaktes det ca. 23 800 stk. Selv om det er mye sammenlignet med en normaluke, er det i minste laget til å dekke etterspørselen nå inn mot jul. Dekningsgraden er 78 prosent og det tas ut gris fra reguleringslager for å dekke etterspørselen.

Det slaktes fortsatt litt småfe, ca. 7 800 lam og 2 500 sau denne uka. Etterspørselen er lav på denne tiden og dermed blir det overdekning og noe innlegg på reguleringslager.

Eggsalget er nå økende mot jul. Etter et noe lavt novembersalg, øker salget mot desember. Normalt pleier eggsalget å være høyt hele måneden, men med en markert salgstopp de to siste ukene før jul. Burhøner ble førtidsslaktet slik at eggproduksjonen ble redusert helt fram til midt i november.

 


 

Pris 

Fra mandag 3. desember økes avregningsprisen for storfe med kr 0,50 per kg, grunnet økt engrospris. 

Fra samme dato reduseres avregningsprisen for sau og ung sau med kr 2,00 per kg, grunnet økt omsetningsavgift. 

For å få all slaktemoden gris slaktet og omsatt før jul trappes prisen gradvis ned, og først for de tyngste slaktene. Fra mandag 3. desember reduseres engros-, og avregningspris for gris over 85 kg slik: 85,1 - 90 kg ned kr 0,30 per kg, 90,1 - 95 kg ned kr 0,80 per kg og gris over 95 kg ned kr 0,70 per kg.