Nortura i Bondebladet uke 51-52/2018

Dyretransport og transportdyktighet

Nortura har stor oppmerksomhet på at dyr som sendes til slakt skal være transportdyktige. Gjennom beskrevne rutiner for dyretransport har vi tydeliggjort sjåførenes ansvar for å vurdere om dyret/dyra er skikket til transport. Mattilsynet er også opptatt av dette.

Nortura dyrebil– Sjåføren har ansvar for at dyra som tas om bord i bilen er skikket til transport. I tillegg til sjåføren, har også produsenten et selvstendig ansvar for at det kun er dyr som er skikket til transport som sendes til slakt og at sjåfør blir informert om eventuelle dyr med avvik, sier Sigrunn Hestenes, fagsjef inntransport.

Et godt samarbeid mellom produsenten og sjåføren, og godt tilrettelagte opplastingsforhold, letter jobben for sjåføren og reduserer risikoen for å gjøre feil.

– Det er dyreeier som kjenner dyra best, og som kan gjøre vurderinger av hvert enkelt dyr på forhånd, før dyrebilen kommer, sier Hestenes.

Mattilsynet har nylig tydeliggjort dyreeiers ansvar i tilsynets egne retningslinjer for overtredelsesgebyr:

"Etter RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter, artikkel 3, skal ingen transportere dyr eller la dem bli transportert under slike forhold at de kan komme til skade eller bli påført unødig lidelse.

Dette innebærer at også produsenten kan være ansvarlig for brudd på transportreglene dersom han/hun lot dyret sitt bli transportert, selv om vedkommende forstod eller burde forstått at dyret ikke var transportdyktig. Særlig i tilfeller der transportøren eller sjåføren ikke har fått relevante opplysninger for å kunne ta stilling til transportdyktigheten til dyret/-ene på en god måte, kan det være aktuelt å holde produsenten ansvarlig for den ulovlige transporten.

Dette gjelder selv om produsenten ikke kan klandres for sin oppfølging av dyret mens det befant seg hos ham/henne. At produsenten stilles til ansvar, betyr ikke at sjåføren/transportøren ikke har ansvar i disse tilfellene. I noen tilfeller kan det være aktuelt å ilegge gebyr til flere ansvarlige aktører som har utvist forsett eller uaktsomhet ved den samme ulovlige transporten."

Vi har hatt tilfeller der transportør er ilagt gebyr. Som en ser av informasjonen fra Mattilsynet ovenfor, kan også produsenten ilegges gebyr når han/hun måtte ha visst at dyret ikke var transportdyktig.

Dyreeier plikter å gi sjåfør opplysninger om forhold som gjør at dyret må vurderes særskilt. Slike dyr kan skilles ut og vurderes for seg, slik at sjåføren får anledning til å vurdere det før det går om bord i bilen. Mattilsynet er klare på at sjåføren har et ansvar for å vurdere transportdyktighet, også når dyrene lastes i flokk. Da må produsenten legge til rette for at sjåføren kan gjøre det.

Vi oppfordrer våre leverandører til å ha fokus på dette, slik at vi unngår situasjoner med gebyr, og – ikke minst – bedrer dyrevelferden ved transport. Mer informasjon om regelverket for transport av dyr og krav til transportdyktige dyr finner du i Mattilsynets veileder som er lenket opp på vår nettside.

 


 

Bok om slakting, partering og videreforedling av kjøtt

Det er en kunst å partere et dyr, hvordan skjære ut de riktige stykkene, og får mest mulig ut av skrotten med minst mulig svinn. Forfatter Stian Espedal har jobbet som slakter hos Nortura i 21 år, og holder jevnlig kurs i slakting og skjæring. Boken

I boken som ble gitt ut i høst viser han oss hvordan en slakter og skjærer ned både storfe, gris, sau og vilt. Alle prosesser vises tydelig og lett forståelig gjennom tekst og bilder.

Det er også eget avsnitt om avliving, verktøy og redskap, og ikke minst forteller Espedal om hvordan kjøttet kan videreforedles. 

Dette vil være en bok for alle som behandler kjøtt, enten du er jeger, bonde eller kokk. Eller om du «bare» er generelt matinteressert.

Boken kan bestilles på post@jarenforlag.no til kr. 349,- eller kjøpes i våre medlemsbutikker til kr. 299,-

 


 

Bruker du Min side?

Bruk Min side til å melde inn slaktedyr og livdyr, se hvilke dyr du har innmeldt, eller sjekke dine slakteresultater og finne dine avregningsbrev. 

Min side

Min side er mobiltilpasset, så det du kan gjøre fra din pc, kan du også gjøre fra din telefon eller nettbrett. Du logger inn på Min side fra medlem.nortura.no.

Webinnmelding på Min side er en svært enkel, rask og trygg måte å registrere innmeldinga på. I tillegg sparer du medlemssenteret for den jobben du selv kan gjøre. Innmeldingsfristen er også forlenget til kl. 06.00 onsdag, mens telefoninnmelding på 48 12 04 00 til medlemssenteret er tirsdag kl. 16.00. Innmelding på avtalevarestrømmer er kun på Min side. 

Bruker du ikke Min side bør du ta en sjekk på mulighetene – Min side er alltid tilgjengelig! 

Behøver du veiledning i bruk av Min Side så ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg.

 


 

Prisløyper 1. halvår 2019

Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2019. 

Uka etter ble det satt opp prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene, prisløyper er informert om på våre nettsider og i Bondebladet. Prisløype for gris skulle en komme tilbake til, det informeres nå at det er ingen planlagte prisendringer på gris i 1. halvår 2019.

 


 

Redusert åpningstid hos Medlemssenteret i jula

Nortura Medlemssenter og medlemstelefon 48 12 04 00 har redusert åpningstid i jula.

  • Julaften, 1. og 2. juledag stengt
  • Torsdag 27.12. og fredag 28.12 – åpent 07:00 – 15:00
  • Nyttårsaften og 1. nyttårsdag stengt

Kontakt oss gjerne på e-post medlem@nortura.no og bruk Min side til innmelding.

 


 

Marked

Denne siste uka før jul reduseres både slaktingen og etterspørselen etter helt slakt.

Det slaktes ca. 3600 storfe og så mye som 1800 av disse kan bli fryst inn pga. at industrien tar ned skjæringen inn mot høytiden. 

Av gris slaktes det ca. 15100 stk. Til tross for redusert etterspørsel, jobbes det med at alt blir skåret ferskt. 

Nortura slakter ikke småfe denne uka. 

Julesalg av egg pågår nå for fullt med svært høye eggbestillinger, og salget ligger an til å bli litt bedre enn i fjor. Uke 51 er den absolutt store handleuken, og forbrukerne venter stadig lengre med egginnkjøp. Markedet vil totalt bli dekket, selv om det må forventes mangel på noen pakningsvarianter. Markedsreguleringen og bra salg fører til at det ikke er egg på reguleringslager før jul.

 


 

Pris

Fra 17. desember settes prisen på gris under 79 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 79 til 81 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 81 til 85 settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 85 til 95 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 95 til 100 kg settes ned med kr 0,70 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,50 per kg.