Bondevennen nr 21/2019

 

Ikke nøl med å kontakte oss

Etter at Brennpunkt NRK viste filmen om helt uakseptable lovbrudd i norske grisehus, er det ikke rart at du som bonde både er lei deg, opprørt og sint over det du har sett.

Reaksjonene på filmen vil oppleves ulikt. Noen håndterer dette greit sjøl og i sitt eget nettverk. Men ikke alle har et slikt nettverk å spille på. Da er vi i Nortura her for deg - så ikke nøl med å kontakte oss hvis du har behov for noen å prate med.

Kontaktpersoner i Nortura Medlem finner du her:
https://medlem.nortura.no/organisasjon/kontaktinfo/

Her er også et par andre aktuelle lenker:
Norges Bondelag sin nettside om psykisk helse i landbruket:
https://www.godtbondevett.no/ 

Norsk Landbruksrådgivning sin HMS tjeneste:
https://hms.nlr.no/

Rådet for psykisk helse:
https://www.psykiskhelse.no/ 
Tlf: 23 10 38 76

 


 

Fôringsdyr og priser sommer/høst 2019

Det er nå rundt 11 måneder siden flertallet av produsentene i Sør-Norge kjente på en voksende bekymring for vinterfôret til storfebesetningen. Fjorårets sommer, og påfølgende høst og vinter vil bli huska som en vond tid av mange. Vi får inderlig håpe at sommeren 2018 og påfølgende vinter ble et unntak.

Nortura formidler årlig store mengder fôringsdyr, og utviklingen innen storfe er ikke ulik andre produksjoner. En opplever klare tendenser til spesialisering også her. Sluttfôrer er avhengig av kalveprodusent, og omvendt. La oss få takke for den tålmodighet og fleksibilitet som utvises fra begge produsentgrupper. 

Priskurve for slakt har ført til at mange tilpasser kalving etter det. Dvs. et økende antall av fôringsdyr født i selvrekrutterende flokker er født februar/mars.

Høsten og vinteren vi har lagt bak oss har gitt oss en del klare føringer for hva et foretrukket fôringsdyr er:

  • Fôringsdyr fra ammeku ca. 5-6 mnd. i god vekst/trivsel, som er tilvendt grovfôr og kraftfôr.
  • Fôringsdyr fra melkeku ca. 3-5 mnd. i god vokst/trivsel, som er tilvendt grovfôr og kraftfôr.

Vi har videre noen raser/rasekombinasjoner som er mindre etterspurt. Dette gjerder først og fremst Holstein og kviger av lette kjøttferaser. Store/gamle fôringsdyr er også krevende å omsette.  

Andre utfordringer er fôringsdyr med svak tilvekst, skitne (utrivelige), manglende avhorning, manglende merking, feil registrert rase. Med tanke på hvor avgjørende dette vil være i dagens klassifiseringssystem vil det være en forutsetning i forhold til et rettferdig oppgjør mellom selger og kjøper.  Korrekt rasekombinasjon er viktig for rett pris.

Marked/aktivitet rundt fôringsdyr vil i et normalår ta seg opp etter skolestart, og mye styres også rundt telledatoer.

I noen år er prisen justert noe opp fra begynnelsen av mai da vi opplever et økende underskudd og tanken er å ha lavest pris fra september/oktober. I tillegg vil Nortura fra 5. august komme med redigerte (skjerpa) krav til kvalitetstillegg, og økt trekk for manglende tilvekst.

Endringene vil slå noe ulikt ut for melk og kjøttferasene.

Basert på at vi nå har et økende underskudd av fôringsdyr:

  • Ta en sjekk på at individopplysninger er riktig registrert, meld inn fôringsdyr når ideell alder er oppnådd.
  • Normalt vil beitekvalitet avta ca. i august, ta kalvene fra. Mordyr og rekrutteringsdyr kan slippes ut igjen. Fôringsdyr selges før prisnedgang.

Hvis vi alle tenker litt på at høsten fort kan bli kort, og at alt ikke kan gjennomføres i oktober, kommer dette til å gå bra.

Riktig god sommer til alle fra oss livdyrformidlere!

Livdyrsjef i Nortura, Odd Finnesand

 


 

Debatt om transport av storfe i to høyder

Dyrebiler som kan transportere storfe i to høyder har gode forutsetninger til å sikre god dyrevelferd for storfe under transport konkluderer Animalia. I saken som er lagt ut på medlemsweb kan du se en film om lasting av storfe i to høyder.

Det har blitt en debatt på i våre kanaler om denne saken etter vi la ut filmen, men erfaringene både fra transportører og produsenter er positive. 

Gå gjerne inn på medlem.nortura.no/storfe og se filmen om du lurer på hvordan dette fungerer.

 


 

Overskudd av egg, fortsatt dugnad for gris og sau

Den oppdaterte prognosen per juni 2019 viser bare mindre endringer fra forrige prognose tidlig i mai.

For gris prognoseres det et underskudd for året isolert sett, men mye gris på reguleringslager og bortfall av eksportmuligheten tilsier at det ikke er grunnlag for å slippe produksjonen løs.

For sau og lam viser prognosen som tidligere en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning.

For egg viser prognosen fortsatt et stort overskudd.

For å se mer detaljer om prognosen og kommentarer for hvert dyreslag, gå inn på medlem.nortura.no eller Nortura Totalmarked sine nettsider.

 


 

Prisendringer

Fra mandag 24. juni er det ekstra avtaletillegget for storfe fjernet.