Bondevennen nr 25/2019

 

Formidling av avlsdyr storfe melk- og kjøtt, høst 2019

Nortura omsetter store mengder avlsdyr gjennom året. Dette når ofte en topp på høsten, spesielt for ammeku.

Fôringsdyr

Ettersommer/høsten er normalt den tiden på året der alle må gjøre en vurdering av beitende dyr/besetning. Flertallet opplever at egen driftsbygning/grunnlag har et metningspunkt. 

Hva trengs til rekrutering av egen besetning? 
Tankene går fort rundt hva som kan/bør utskiftes eks pga lynne, morsegenskaper, alder, genetikk, produksjonsegenskaper osv. Et klart mindretall treng å gjøre innkjøp, resten har et overskudd av dyr som kan (genetikk/tilvekst) erstatte dyr hos kjøper.

Markedssituasjon Nortura uke 35

Avlsdyr melk (dyr tenkt til melkeproduksjon)

  • Livkalv- stort sett et marked i balanse, det som kan være etterspurt er kalv fra 3-5 mnd. med god genetikk. Stor variasjon i landet.
  • Ungdyr- pr i dag et overskudd i hele landet.
  • Drektig kvige/ku- overskudd i hele landet.
  • Lakterende kvige/ku- stor variasjon i landet. Noe overskudd i Region Vest ellers ca balanse. 

Høsten 2018 ble en høst med generelt stor etterspørsel pga økte melkekvoter som skulle fylles. Det meste av livdyr med ok kvalitet ble formidlet og hele landet hadde klart underskudd i perioder. I år er melkekvoter redusert, noe som igjen fører til mindre aktivitet. Ingen kjøpere er like, noen foretrekker drektige dyr, andre ønsker lakterende dyr, andre har veldig fokus på genetikk og/eller avdrått. Bås- eller løsdrift kan også være avgjørende.

Selger må ha en «plan B» for innmeldte livdyr
Det som er avgjørende for flertallet av kjøpere er at selger har god helsestatus ang klauvhelse og BRSV og BCoV. Selger må ha en «plan B» for innmeldte livdyr.

Avlsdyr kjøttfe (dyr tenkt til ammekubesetning)

  • Ungkviger lettrase (i all hovedsak livdyr født vinter/vår 2019), mye innmeldt av de fleste raser og rasekombinasjoner. Overskudd
  • Ungkviger tung rase (i all hovedsak livdyr født vinter/vår 2019), mye innmeldt av de fleste raser og rasekombinasjoner. Tydelig overskudd i hele landet
  • Drektig lett rase, i all hovedsak dyr bed/inseminert vår/sommer 2019, mye innmeldt i hele landet. Overskudd
  • Drektig tung rase, i all hovedsak dyr bed/inseminert vår/sommer 2019, mye innmeldt i hele landet. Stort overskudd
  • Avlsokse, i all hovedsak okser (stambokført/kåra) som er brukt å vist gode egenskaper så langt. Godt utvalg av raser i det meste av landet. Overskudd

All historikk vise at ingen høster er like. 2018 ble et meget spesielt år med stor aktivitet men en klar reduksjon i omsatt dyr og et vedvarende overskudd siden da. Vi ser nok klare tendenser nå i starten på høsten 2019 at overskuddssituasjonen vil fortsette. 

Den store nyetableringen har avtatt, nye besetninger har egne rekruteringsdyr og behovet for avlsdyr vil i sum bli mindre. 

En kjøper er selvsagt opptatt av å finne dyr (rase/rasekombinasjon) som passer til egen besetning, derfor er det greit med et godt utvalg av innmeldte dyr for salg. Men flertallet av selgere må likevel ha en plan B for utvalgte dyr. Det kan selvsagt være oppstalling gjennom vinter 2019/20 eller at dyra må meldes inn til slakt pga plassmangel hos selger.

Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura

 


 

Status på lammesesongen

Lammesesongen er kommet godt i gang og denne uka slakter Nortura ca. 45 000 lam. 

Lammeslakt på heng

Etterspørselen tar seg nå opp og alt som er planlagt slaktet går rett ut i markedet. Det er derfor viktig for salget at alt som er innmeldt kommer til slakting som planlagt. 

Som forventet går slaktingen av sau ned denne uka på grunn av prisreduksjonen. I de kommende ukene er det ønskelig å benytte kapasiteten til å slakte og skjære lam og derfor er prisløypa for sau utforma med tanke på å stimulere til konsentrert slakting av sau i starten og slutten av lammesesongen.

Du kan følge slaktestatistikken for lam i Nortura uke for uke under Lammesesongen.

 


 

Ny identifikator for storfe i 2020

Kalver født etter 1. januar 2020 skal ha øremerker med ny identifikator. Du må derfor ikke bestille flere storfemerker enn du antar du vil få bruk for i løpet av 2019. 

Mer informasjon kommer tidlig høst 2019!

 


 

Prisendringer

Fra mandag 2. september reduseres avregningsprisen for storfe med kr 0,50 per kg, for lam med 1,00 per kg og for sau med kr 2,00 per kg. Endringene skyldes reduserte engrospriser for storfe og lam, og økt omsetningsavgift for sau. 

Fra samme dato reduseres grunntilskuddet for lam med kr 0,50 per kg og for ung sau og sau med kr 2,00 per kg.