Bondevennen nr 39/2019

 

Ringorm – livdyrformidling på et minimum

Det er tidligere i høst påvist ringorm i Rogaland, og nå også i Oppland. Vi minner om viktigheten av å hindre smittespredning gjennom å unngå unødvendig kontakt med andre besetninger, bruk av smittesluse, beskyttelsesklær og desinfeksjon. På grunn av situasjonen vil formidling av storfe i både Nortura, Prima og Fatland holdes til et minimum.

Ringorm

Mattilsynet har nå påvist B-sjukdommen ringorm i flere storfebesetninger. Siden august er det påvist kliniske symptomer på ringorm i 13 besetninger, skriver Mattilsynet på sine nettsider 2. desember.

Den viktigste smittebeskyttelsen er å begrense kontakt med dyr fra andre besetninger. Ha gode forhold for utlasting av slaktedyr, slik at det ikke er smittefare via slaktebilen. Det bør ikke være nødvendig at sjåføren skal gå inn i fjøset.

Båndlegging skal hindre smittespredning
Besetninger med påvist smitte blir båndlagt av Mattilsynet. De får forbud mot å føre ut dyr og må sanere før båndleggingen oppheves. Alle kontaktbesetningene til påviste besetninger blir også båndlagt. Det er for å hindre at flere blir smittet. Kontaktbesetninger inspiseres, og det blir tatt prøver av dyr med symptomer. Besetninger utenfor mistanke får fortløpende opphevet båndleggingen. 

 


 

Kurs i Storfekjøttkontrollen – et viktig verktøy

Storfekjøttkontrollen som verktøy har mange flere muligheter enn bare det å registrere inn opplysninger. Du er invitert til lære mer om Storfekjøttkontrollen fredag 17. januar.

Aktuelle tema kan være (men det er opp til dere hva vi bruker tiden til):

 • Rapporter – hvordan bruke disse for å analysere egne resultater.
 • Årsmelding til Storfekjøttkontrollen – hvordan bruke den
 • Beite/Bingeløsningen – hva kan den hjelpe meg med?
 • Avlsplan – for reinrasede og krysningsbesetninger
 • Innavl – ved f.eks. kjøp av okse
 • Stambokføring – avstamning 
 • Hjelp til søknad om Produksjonstilskudd
 • Hjelp i kalving sesongen – hvordan?
 • Tips og triks for en lettere hverdag med Storfekjøttkontrollen
 • Ting som du måtte lure på

Kurset er på kontorbygget på Nortura Forus og kursholder er Grethe Ringdal. Vi starter med lunsj kl. 11:30 og resten av programmet kl. 12:00. Vi avslutter senest kl. 16:00, slik at de som skal videre på Ammekukurs på Bryne når dette. 

Kurset er åpent for alle, om du har brukt SFK en stund, eller om du bare har lyst til å se hva Storfekjøttkontrollen er. Det vil bli lagt opp slik at både nybegynnere og viderekommende skal ha utbytte av kurset. 

Spørsmål og påmelding på e-post til karin.fuglestad@nortura.no innen 3. januar 2020.

 


 

Holdvurdering av sau

Vibeke Tømmerberg, Tore Tollersrud, Mina Klaseie fra Animalia, og fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem har skrevet en fagartikkel om holdvurdering av sau.

Holdvurdering av sau

Holdvurdering er et nyttig verktøy som bidrar til god velferd, helse og produksjon. Artikkelen gir råd om hvordan holdvurdering kan brukes som hjelpemiddel for å justere fôringa gjennom året.

Hvorfor er holdvurdering nyttig?
Dyreeier må kunne bedømme om sauene får nok mat ut fra om de er i passelig hold, slik at det kan gjøres tiltak for å justere fôringa for hele flokken eller enkeltdyr ved behov. Dette har stor betydning for dyrevelferden. Samtidig påvirker søyenes hold bl.a. lammetall, melkeproduksjon og risikoen for fødselsvansker og sykdom hos søyer og lam. Søyenes hold og energistatus gjennom året er en nøkkelfaktor for helse og produksjon, og trolig den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker produksjonsresultatet.  

Artikkelen finner du på medlem.nortura.no i fagbiblioteket for småfe under Fôring.

 


 

Nytt produsentnummer fra 2020

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer, produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. Det nye produsentnummeret skal da brukes for å logge på hos landbrukets aktører. 

Det vil fortløpende bli sendt ut og publisert mer informasjon om dette. Det er viktig at du oppdaterer kontaktopplysningene dine hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at informasjonen når fram til deg. 

Etter årsskiftet skal du bruke nytt produsentnummer for å logge på hos landbrukets aktører.

Hvis du har spørsmål om dette kan du ta kontakt med Landbrukets Dataflyt på e-post post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 22 05 47 30.

 


 

Innmeldingsfrister før jul

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte rett over jula er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Innmeldingsfrister er som følger:

 • Tirsdag 17. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1
 • Fredag 27. desember er innmeldingsfrist for slakting i uke 2

Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister. Fristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00 (unntatt fredag 27. desember kl. 15 på tlf, og Min side påfølgende søndag).

 


 

Prisendringer

Prisnedtrappingen for gris fortsetter. Fra mandag 9. desember endres engros- og avregningspris for gris slik: under 81 kg ned kr 0,40 per kg, fra 81,1 til 85 kg ned kr 0,80 per kg, fra 85,1 til 90 kg ned kr 0,90 per kg, fra 90,1 til 100 kg ned kr 1,10 per kg og over 100,1 kg ned kr 0,60 per kg.