Bondevennen nr 6/2019

 

Konsernsjefen innstiller på å avvikle Nortura Evanger

Konsernsjefen i Nortura innstiller på å avvikle Nortura Evanger. Konsernstyret vil behandle saken senere denne måneden.

Nortura Evanger

Nortura Evanger har vært, og er fortsatt utsatt for flom og naturskader, med påfølgende kostnader og driftsavbrudd. 

Situasjon oppleves som svært krevende på grunn av de økende utfordringer med flom, senest høstens to flommer med påfølgende driftsstopp.  NVE har også stoppet videre arbeid med flomforebygging rundt anlegget.

Nortura har vurdert flere alternativer til flom/skadeforebygging, men ikke kommet til noen løsning som på en god måte ivaretar Nortura og de ansattes interesser.

– Det er vemodig å avslutte driften ved Nortura Evanger. Men etter nøye vurdering ser vi ikke at vi har andre valgmuligheter slik situasjonen er, sier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen.

Det er i dag 10 fast ansatte ved Nortura Evanger. 5 slutter i løpet av året. Nortura vil følge sine ordinære rutiner for omstilling, dersom konsernstyret vedtar avvikling av Nortura Evanger.

Volumene ved Nortura Evanger er i Nortura-sammenheng relativt små, og produksjonen flyttes til andre produksjonssteder.

 


 

Smitteforebyggende tiltak mot MRSA

Mattilsynet meldte mandag 4. februar at MRSA har blitt påvist i en svinebesetning i Nordland. Vi minner igjen om viktigheten av at alle personer som har hatt kontakt med utenlandsk husdyrhold skal testes for MRSA for å forebygge spredning fra folk til gris.

I fjor vedtok Mattilsynet en forskrift som stiller krav om at alle personer som kan ha vært i en risikosituasjon for MRSA skal bruke beskyttelsesutstyr (overtrekksklær, kirurgisk munnbind, engangshansker og hodeplagg som beskytter mot spredning av antibiotikaresistente bakterier) inntil de har testet seg negativ for MRSA.

Risikosituasjoner er ifølge forskrift dersom en person i løpet av de siste 12 månedene har:

  • hatt kontakt med et dyr som denne visste var positiv for antibiotikaresistente bakterier eller senere fått kunnskap om at dyret var positivt under kontakten 
  • besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet 
  • vært innlagt på helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende helseundersøkelse, i utlandet 
  • arbeidet som helsearbeider i utlandet 
  • oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir i utlandet 
  • oppholdt seg mer enn seks uker sammenhengende i utlandet, eller 
  • testet positivt for antibiotikaresistente bakterier.

Se mer på vår nettside medlem.nortura.no, under gris.

 


 

Nedgang i sal gjer at Nortura avviklar sommarlam-varestraumen i 2019

Nortura har i ein del år hatt ein varestraum basert på intensivt fôra overskotslam, vi har kalla produktet "Sommerlam". Nedgang i sal gjer at vi avviklar denne varestraumen. 

Sommerlam

Salet av sommarlam gjekk sterkt ned i fjor. For heile sommarlam gjekk salet ned med 20% og for stykka og pakka sommarlam vart salet halvert. Nortura har prøvd å få kjedene med på forpliktande avtaler om sal av sommarlam. Dette er krevjande da sommarlamma konkurrerer med andre gode grillprodukt til ein langt lågare pris. Vi har difor ikkje lykkast med dette. Konklusjonen blir difor at vi avviklar Sommarlam-varestraumen. Nortura har behov for desse lamma som ordinære slaktelam tidleg i sesongen. 

Dersom nokon ynskjer å slakte dielam til ordinære prisar og vilkår, så tek Nortura sjølvsagt imot dei. Det er framleis ein liten marknad for heile dielam i butikkar med ferskvaredisk. 

Mange sommarlam-produsentar må difor tenkje nytt når det gjeld overskotslamma i år. Som hjelp til planlegginga, har vi oppdatert ein fagartikkel om korleis ein produserer ordinære slaktelam av overskotslam. Sjå under småfe på medlem.nortura.no.

 


 

Nortura Eierbrev

Det siste året har vært preget av uvanlig mye oppmerksomhet rundt Nortura, og det er lett å forstå at mange eiere er bekymret for utviklingen i selskapet. Hva er det som skjer med Nortura? Har dere kontroll, og ikke minst. Finnes det gode og troverdige planer ut av uføret. 

I den siste utvidede utgaven av Eierbrevet som du skal ha fått på e-post finner du intervjuer og artikler der du forhåpentligvis får noen svar på hvordan og med hva det jobbes med i Nortura om dagen. Du finner også et par saker som viser at det ikke nødvendigvis er slik at drøvtyggerne er klimaverstingene, slik vi kan ha fått inntrykk av den siste tiden. Rødt kjøtt er også grønt, sier lederen i AgriAnalyse, og argumenterer godt for nettopp det.

Uansett om du er enig eller uenig i det som beskrives, gir det deg et godt grunnlag til å stille forberedt på kretsmøtet. Både for å stille spørsmål til de tillitsvalgte som møter der, men også til å mene noe om hvorfor det er viktig for deg som kjøtt og eggprodusent å ha et slagkraftig Nortura, og i så fall. Hva mener du som eier av selskapet må til for å klare nettopp det?

– Får du ikke Eierbrev? Da mangler vi din e-postadresse.   

 


 

Kurs i «Smittsomme storfesjukdommer og smittevern»

Animalia holder kurs om smittsomme sjukdommer hos storfe og smittevern i Sogn og Fjordane og på Møre. 

Møtene holdes i Førde, Vik i Sogn, Haflso i Sogn og på Stranda 25.-28. februar. Kurset er gratis og gir kursbevis. Nærmere informasjon og påmelding finnes her: 
https://animalia.pameldingssystem.no/invitasjon-storfeprodusenter-more-og-sogn-og-fjordane