Nortura i Bondebladet uke 1/2019

 

Objektiv klassifisering av storfe – lengdemåling

Fra 7. januar 2019 innføres et nytt system for fastsettelse av klasse for storfe. Den største endringen vil være at klassifisørene ikke lenger skal avgjøre slaktets klasse, men at dette blir gjort automatisk ut fra registreringer om det gjeldende slaktet. 

Den nye metoden baserer seg i stor grad på forholdet mellom vekt og lengde på slaktet, samt alder, kjønn, rase og data fra Husdyrregisteret.

Slik fungerer det
Lengde av slaktet blir målt mens slaktet henger på vekta. Lengden vil registreres ved de fleste slakterier ved hjelp av en halvautomatisk lasermåler plassert på det riktige målepunktet i overgangen mellom ryggen og nakken.

Alder og kjønn fastsettes fra registreringer i Husdyrregisteret. Rase besluttes ut fra rasekodene til slaktedyrets 16 tippoldeforeldre. Alle slakt inndeles i 4 rasegrupper, (1) Holstein, (2) NRF og gammelnorske raser, (3) Lette kjøttfe og (4) tunge kjøttfe. Ut fra rasene til tippoldeforeldrene beregnes prosentvis andel for de ulike rasegruppene for slaktet. I beregningen av klasse så får slaktet poeng ut fra rasegruppefordelingen.

Forutsatt riktig lengdemåling så blir dette et objektivt mål, og klasse blir fastsatt ut fra objektive registreringer. Det vil bli tatt bilde av alle slakt i forbindelse med lengdemålingen for å dokumentere at lengdemålingen er korrekt innstilt.

Godt utprøvd system
Utprøvingen av systemet startet ved to slakterier i 2016. I 2018 har systemet vært i daglig bruk ved klassifisering på 14 slakterier. Ved årsskifte vil over 150.000 slakt være klassifisert ved hjelp av det nye lengdemålingssystemet, dette tilsvarer nærmere halvparten av alle storfeslakt. 

Fra januar 2019 vil systemet være i bruk ved alle 26 storfeslakteriene i Norge, inkludert nødslaktmottakene.

Se mer om den nye metoden, samt film med forklaring på medlem.nortura.no eller Animalia sin nettside.

Lasermåling
Lengde måles på slaktevekta og er avstanden fra slaktekroken og ned til første torntapp. Lengden bestemmes ved at en operatør innstiller laserstrålen på det riktige målepunktet i overgangen mellom ryggen og nakken.

 


 

Gode øyremerkevaner – småfe 

Ein stor tidstjuv på slakteria våre er å finne ut av kven som er eigar av slaktedyr når dei er feilmerka eller manglar merking. Tid er pengar og i Nortura er det bonden som betaler for tida. 

– Dersom vi ikkje finn ut av kven som eig dyret, kan ein i verste fall måtte avlive dyret på slaktefjøset og destruere skrotten, rett og slett fordi det er ulovleg å slakte dyret når ein ikkje veit kven som er eigar, seier Finn Avdem, fagsjef småfe, Øystein Holsen, slaktar og Eivind Fonn, fabrikksjef Nortura Førde.

Småfe har ikkje noko individregister slik som ein har på storfe. Når innkjøpt sau, inkludert kåra vêrlam og avlsvêrar, skal slaktast, så må dei difor merkast med kvitt tilleggsmerke som viser at dyret er innkjøpt. Merket skal ha dyrehaldsidentifikator til ny eigar og nytt individnummeret. 
 
Når Nortura skal identifisere innkjøpte dyr, er regelen at vi skal lese opplysningane på det kvite tilleggsmerket og taste dette inn. Dersom dyret har eit fungerande elektronisk merke frå den tidlegare eigaren, kan det fort skje at det er dette som blir registrert. Ein skal difor øydeleggje elektronikken i opprinnelsesmerket for å unngå at dette skjer. Antenna ligg ca 2mm inn i merket. Set difor spissen på avbitartonga så langt inn som vist på biletet og klem til. Pass på at det som er prega på merket er leseleg etter at du har øydelagt elektronikken og merket må ikkje dette ut. Det går også an å kjøpe elektroniske kvite øyremerke. Da er det ekstra viktig å øydeleggje elektronikken i opprinnelsesmerket, slik at det ikkje blir lest av to øyremerke på eit dyr. Da blir dette registrert som to individ og det blir forskyving på linja. 

Destruksjon av elektronikken
Dersom du ikkje øydelegg elektronikken i opprinnelsesmerket kan det elektroniske merket frå seljar kan bli lest av sjølv om dyret har kvitt øyremerke som viser at det er innkjøpt.

 


 

Nortura med fagtur til Østerrike – Sveits – Italia, juli 2019

Turen er fra 3.-12. juli og har noe for alle interesser, vi skal jodle i Tyrol, besøke fjellbruk i Sveits, Alpene og Venezia, smake skinke produsent i Italia. Spennende dager i Østerrike, besøke små og mellomstore bruk med mange likhetstrekk til norske forhold er blant det som står på programmet.

På turen er vi 3 dager i Sveits, 3 dager i Italia og 3 dager i Østerrike.

Nortura og Arvid Mæland i Drømmeturer har til nå samarbeidet om ca 25 fagturer rundt i verden, sist sommer med 37 reisende til Canada. 

Turen med fullt program ble lagt ut på vår nettside uka før jul, og delt på vår facebookside med opplysninger om rabatt ved påmelding innen 1. januar. På grunn av trykketiden var det ikke mulig å få med i bladet.

 


 

Omsetningsavgifter for 2019

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satser for omsetningsavgift i 2019. For storfe, sau/lam og gris fastsetter departementet maksimalsatser, mens Omsetningsrådet fastsetter satsene gjennom året innenfor disse. Satsene kan endres for andre halvår dersom det skjer endringer.

  1/1 28/1 4/3 22/4 5/8 16/9 30/9 Maksimal-
sats
Egg 0,70              
Storfe 1,00 0,40 1,10 0,30     1,30 2,00
Lam 3,10       2,10 3,10   4,00
Sau 3,10       2,10 3,10    
Gris 2,00             2,50
Purke/råne 0,50              
Kylling/kalkun 0,28              


Alle satser i kr/kg.

Økningen i maksimalavgiften på gris skyldes i hovedsak en vedvarende overproduksjon og at utkjøpsordningen for svineprodusenter i 2019 skal finansieres med midler fra omsetningsavgiften. 

 


 

Nyhetsbrev til egg- og fjørfekjøttprodusenter

Alle nyhetsbrev du som egg- og fjørfekjøttprodusent mottar på e-post finner du igjen i fagbiblioteket.

Logg inn på medlem.nortura.no og gå til fagbiblioteket under Fjørfe. 

 


 

Priser og leveringsvilkår fra årsskiftet

Det henvises til prislisten for endringer i avregningspriser, og leveringsvilkårene på medlem.nortura.no for andre endringer fra årsskiftet.
 

 

Godt nyttår!