Nortura i Bondebladet uke 11/2019

 

Prognosen 2019 – Stort overskudd av egg, bedring for gris

Den nye prognosen for 2019 viser en bedring i markedsbalansen for gris som følge av nedjustert produksjon. For sau og lam viser prognosen en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning, men medregnet reguleringslager er en tett på markedsbalanse. For egg viser prognosen et stort overskudd.

Prognose 2019 - per mars 2019

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

86 000

97

9 170

98 100

99

- 3000

Sau/lam

24 700

94

906

26 200

98

- 600

Gris

130 500

95

2 000

133 500

99

- 1000

Egg

66 300

105

290

64 650

101

2000


Storfe
Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2019 på om lag 3 000 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er 500 tonn mindre underskudd enn i forrige prognose. Det ventes en reduksjon i produksjonen på 3 % sammenlignet med 2018, noe som må sees i sammenheng med høy slakting i fjor pga. tørke. Det er redusert okseslakting som gir størst utslag, enda slaktevektene forutsettes å øke med 9 kg sammenlignet med 2018. Kuslaktingen ventes å øke noe i 2019. 

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget av helt slakt på om lag 1 prosent sammenlignet med 2017.

Det legges til grunn om lag uendret mordyrtall i 2019. Det ventes fortsatt en vekst i ammekutallet, men den utlignes av reduksjonen i melkekutallet.

– Prognosen bekrefter at vi nå er svært nær markedsdekning for norsk storfe, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg, og viser til at reguleringslageret ved inngangen til året var på nivå med underskuddet som er prognosert for året 2019.

Vi må unngå at vi havner i en situasjon med overproduksjon av storfe. Derfor anbefaler vi at det for en periode ikke gis investeringsstøtte som øker produksjonen av storfekjøtt, sier Skulberg 

Gris
For gris viser prognosen for 2019 et underskudd på 1 000 tonn. Det er en stor endring fra januarprognosen som viste et overskudd på 1400 tonn. Endringen skyldes nedjustering av produksjonsprognosen. Det prognoseres en reduksjon i produksjonen på nær 5 prosent sammenlignet med 2018, basert på en nedgang i solgte sæd-doser på ca. 7 prosent. Det forventes en fortsatt økning i effektiviteten på ca. 3 prosent. Slaktevektene forutsettes å øke på grunn stor slakting av lettgris i 2018. Det ligger om lag 3000 tonn med grisekjøtt på reguleringslager.

Det forventes en reduksjon i engrossalget av helt slakt på om lag 1 prosent sammenlignet med 2018.  

– Vi må gi full honnør til svineprodusentene som har dratt ned produksjonen betydelig, sier Skulberg, og viser til at en del av nedgangen kan tilskrives frivillig reduksjon ute hos produsentene, selv om vi også begynner å se effekten av utkjøpsordningen og lettgrisslakting. Skulberg er svært fornøyd med at dette nå går i riktig vei, men understreker også at det er nødvendig å fortsette i samme retning dersom vi skal være i balanse når vi mister eksportmuligheten i 2020. 

Sau/lam
Prognosen for sau og lam viser et underskudd på 600 tonn i 2019, etter at importkvotene er tatt inn, og det er bare små endringer fra forrige prognose. Det forventes en reduksjon i produksjonen på om lag 6 prosent sammenlignet med 2018. Hovedårsaken til nedgangen er en beregnet reduksjon i bestanden ved beiteslipp på 4 prosent sammenlignet med 2018. Med bakgrunn i fostertellingene er det lagt inn en økning i antall lam per søye på 2 prosent i 2019 og slaktevektene er satt som gjennomsnittet for de siste 5 årene.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på om lag 2 prosent sammenlignet med 2018, men det er en økning sammenlignet med årene 2014-2016.

– Tallene tyder på at sauebøndene har tatt signalene om å holde lenger på søya slik at det produseres flere lam på hver søye, og det er veldig bra, sier Ole Nikolai Skulberg. Dette er et viktig grep for å normaliseres markedet for sauekjøtt framover, og Skulberg oppfordrer alle sauebønder til følge opp dette på sin gård.  

Egg
Prognosen viser et overskudd på 2 000 tonn egg i 2019. Tilførslene forventes å øke med nesten 5 prosent sammenlignet med 2018, noe som skyldes nyetableringer. Engrossalget ventes å øke med 1 prosent.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019. Det vil bidra til å redusere overskuddet.  

Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innenfor eggsektoren. Ytterligere nyetablering av egg vil redusere lønnsomheten til eggprodusentene i lang tid, sier Skulberg.

 


 

Bruk Min side!

Opplever du ventetid på telefonen om du ringer medlemssenteret? Skal du melde inn dyr, sjekke din leveranse eller avregninger, gjør det på Min side, der slipper du å vente! 

Min side er enkel å bruke og er tilgjengelig hele døgnet. Logg inn fra medlem.nortura.no


Min side ble lansert på forsommeren 2013 og erstattet da den gamle slakteweben. Funksjoner er blant annet Innmelding av slakt, Innmelding og bestilling av livdyr, Leveranser (slakteresultater), Avregningssammendrag med all statistikk, Avregningsbrev arkiv, Fakturaarkiv, Rapporter, Medlemskapitalkonto og årsoppgaver, Slakteanalyse, Eggkontroll, Fjørfekjøttkontroll, Min profil hvor du oppdaterer egne opplysninger.

 


 

Omstilling eggproduksjon

Omstillingen av eggproduksjon fra miljøbur til frittgående går for fullt og Nortura har nå så og si fulltegnet plassene som det gis omstillingstillegg for. 

For eggprodusenter som har tegnet seg på listen må omstillingen gjennomføres etter de avtaler som er gjort. 

Både dagligvarehandelen og storhusholdningsmarkedet ønsker primært egg fra frittgående produksjoner. Det forventes at det etter 2021 ikke vil være rom for å produsere egg i miljøinnredning.

 


 

Islandsfôr fra FK/Tine/Nortura

Tørken i fjor sommer ga mange utfordringer med å skaffe nok fôr, og en enorm dugnad med halmberging og import av fôr gjorde at de fleste har fått tak i fôr til å kunne holde produksjonen noenlunde oppe igjennom vinteren. Det kommer imidlertid tilbakemeldinger som tyder på at det er produsenter som enda har for lite fôr.

Felleskjøpet, Tine og Nortura har tatt et kollektivt ansvar/risiko for import av grovfôr fra Island. Det er importert ca. 30 000 rundballer, og ca. halvparten av dette er solgt. Det betyr at det er tilgjengelig fôr til de som har behov dette.

Kvaliteten er generelt god, men selvsagt variasjon mellom partier. Det er tatt flere fôranalyser av partiene som er importert. Islandsfôret egner seg godt som supplering sammen med det grovfôret en allerede disponerer. Fôret har høyt tørrstoffinnhold og høyt næringsinnhold. Dette egner seg derfor god til søyer før og etter lamming, ammekyr fra kalving frem mot beiteslipp og til dyr i vekst. 

Prisen på fôret er kr. 1730,- pr rundball + mva. Det er mulig å organisere henting og transport av rundballer selv. Prisen for henting av rundballer på kai (Moss eller Vestnes) er kr. 1550,- pr stk + mva.

Har du spørsmål kan du se mer i egen sak eller kontakte Norturarådgiver eller ringe Felleskjøpet Agris Kundetjeneste på tlf. 72505050. Bestilling av fôr gjøres direkte til Felleskjøpet Agris kundetjeneste eller via "Min gård" på www.felleskjopet.no.

 


 

Marked

Storfeslaktingen øker litt fra forrige uke, men ca. 3 600 storfeslakt er for lite til å dekke etterspørselen. Dekningsgraden er 60 prosent og det tas ut storfe fra reguleringslager for å dekke råvarebehovet.

Av gris slaktes det ca. 19 100 stk. denne uka og det gir markedsdekning. 

Det slaktes ca. 4 000 lam og 2 600 sau. Det er mer enn markedet etterspør og noe må fryses inn til reguleringslager.

Eggsalget vil snart øke noe fram mot påske, for med kampanjer prøver en spre salget ut over en litt lengre periode. Markedet er godt dekket.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.