Nortura i Bondebladet uke 20/2019

 

Prognosen 2019 – Stort overskudd av egg, ytterligere bedring for gris

Den nye prognosen for 2019 viser en ytterligere bedring i markedsbalansen for gris som følge av nedjustert produksjon. For sau og lam viser prognosen som tidligere en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning. For egg viser prognosen fortsatt et stort overskudd. 

Prognose 2019 – per mai 2019

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

86 600

97

9 170

98 900

100

- 3 200

Sau/lam

24 700

94

906

26 300

98

- 700

Gris

129 100

94

2 000

133 100

99

- 2 000

Egg

66 100

104

290

64 700

101

1 700


Storfe
Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2019 på om lag 3 200 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er 200 tonn større underskudd enn i forrige prognose. Årsaken til en liten økning i underskuddet er økt salg hittil i år. Det er prognosert om lag uendret salg for året. Det ventes en reduksjon i produksjonen på 3 % sammenlignet med 2018, noe som må sees i sammenheng med høy slakting i fjor pga. tørke. Det er redusert okseslakting som gir størst utslag, enda slaktevektene forutsettes å øke med 8 kg sammenlignet med 2018. Kuslaktingen ventes å øke noe i 2019.

 Det legges til grunn om lag uendret mordyrtall i 2019. Det ventes fortsatt en vekst i ammekutallet, men den utlignes av reduksjonen i melkekutallet.

– Prognosen bekrefter at vi nå er svært nær markedsdekning for norsk storfe, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg, og viser til at bransjen må belage seg på at importkvotene må benyttes og at det må være uttak av reguleringslager før det åpnes for import med generell tollnedsettelse.
 
Gris
For gris viser prognosen for 2019 et nødvendig underskudd på 2 000 tonn. Økende underskudd skyldes nedjustering av produksjonsprognosen. Det prognoseres en reduksjon i produksjonen på nær 6 prosent sammenlignet med 2018, basert på en nedgang i solgte sæd-doser på 9 prosent. Det forventes en fortsatt økning i effektiviteten. Slaktevektene forutsettes å øke på grunn endringer i topprisen som er justert til 85 kg i Nortura. Det ligger om lag 2 500 tonn med grisekjøtt på reguleringslager.

Det forventes en reduksjon i engrossalget av helt slakt på om lag 1 prosent sammenlignet med 2018. 

– Underskuddet er helt nødvendig når vi mister eksportmuligheten i 2020, sier Skulberg. Vi er svært fornøyd med at dette nå går i riktig vei. Uttaket av målpris ligger nå under med 1,15 kr/kg. Prognosen slik vi ser det nå gir oss grunnlag for å øke prisen på gris med 50 øre/kg fra 1. juli, sier Skulberg
 
Sau/lam
Prognosen for sau og lam viser at det fortsatt ligger an til et underskudd på 700 tonn i 2019, etter at importkvotene er tatt inn. Det forventes en reduksjon i produksjonen på om lag 6 prosent sammenlignet med 2018. Tallene fra søknader om produksjonstilskudd viser at 3,5 prosent av sauebøndene gir seg. Med bakgrunn i fostertellingene er det lagt inn en økning i antall lam per søye på 2 prosent i 2019 og slaktevektene på lam er satt som gjennomsnittet for de siste 5 årene.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på om lag 2 prosent sammenlignet med 2018, men det er en økning sammenlignet med årene 2014-2016.

– Underskuddet av sau og lam er helt nødvendig nå, sier Ole Nikolai Skulberg. Vi må komme oss ut av dette uføre med stadig utfordringer med å få ut sauen fra reguleringslager. Et underskudd i markedet vil avhjelpe denne situasjonen, sier Skulberg.
 
Egg
Prognosen viser fortsatt et overskudd på 1 700 tonn egg i 2019. Hovedårsaken til at overskuddet er noe redusert siden forrige prognose skyldes et noe høyere salg og en liten reduksjon i tilførsler.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019.  Vi har nå gått ut til produsentene med tilbud om førtidsslakting. Det er primært egg fra miljøinnredning som skal tas ut. Det vil bidra til å redusere overskuddet. 

– Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innenfor eggsektoren. I tillegg ser vi at etterspørselen etter egg fra miljøinnredning er lav. Det vil om kort tid ikke være særlig rom for egg fra miljøinnredning, sier Skulberg.

 


 

Nytt temahefte – utmarksbeite til sau

BildeNibio, Helsetjenesten for sau og Team småfe i Nortura har laga eit nytt temahefte om Utmarksbeite til sau. I Temaheftet finn ein fagstoff om:

  • Kva som kjenneteiknar ulike utmarksbeitetypar og korleis vi kan vurdere beitekvaliteten
  • Korleis ein kan drive beiteskjøtsel og dermed auke tilveksten på utmarksbeite
  • Kva rutinar ein bør ha før slepp på utmarksbeite, og når er søyer og lam beitedyktige
  • Kva ein bør vurdere når ein skal bestemme rett sleppe- og sanketidspunkt
  • Korleis ein skal sleppe, gjennomføre tilsyn, styre og sanke sauen på utmarksbeite
  • Organisert beitebruk og samarbeid om bruken av utmarka

Altså eit nyttig temahefte å lesa før Utmarksbeitesesongen startar opp. Temaheftet finn du i fagbiblioteket for småfe  under Beite og Temahefte.

 


 

Gris i ‘19 flyttes til Gardermoen

LOGOGris i ‘19 er arenaen for fremtidsbønder, hvor deling av kunnskap er i fokus. Kongressen arrangeres torsdag 21. til fredag 22. november 2019 på Thon Hotel Oslo Airport.

Grunnet ombygging av hotellet på Hamar som opprinnelig var planlagt så valgte vi å flytte kongressen for å være sikre på at vi hadde god nok plass. Opp mot 500 kvm settes av til stand-område hvor du kan treffe aktører og utstyrsleverandører til en fagprat, det legges opp til et program i 4 delte sesjoner med god tid til pauser mellom foredragene. 
 
I flotte lokaler på Thon Hotel Oslo Airport dekkes godt våre behov. Det er mulig å ta shuttlebuss fra flyplassen til hotellet.
 
Gris i ‘19 blir en komplett kongress der både utstyr, bygg, fag, fôring, forsikring og finansiering blir viktige elementer. Kongressen ønsker å sette svineprodusenten og beslutningstagere i svinenæringa i fokus.
 
Det kommer snart en egen webportal med program og påmelding til kongressen, sett av dagene så lenge!

 


 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet.  

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe på Min side inntil innmeldingsfristen har gått ut, eller ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 48 12 04 00.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.

 


 

Marked

Markedet dekkes opp og det slaktes bra med storfe. Dekningen for uke 20 av ferskt storfe er på 99 %. Det tas også noe storfe ut fra reguleringslager.  

Det slaktes mye gris og vi får et lite overskudd som går til innfrysning.

Sauen som kommer til slakting i uke 20 skjæres ned og brukes løpende.

Eggforbruket er stort i mai med mange høytidsdager og selskap. Det spesielle for denne perioden er mange etterfølgende uker med høyt eggsalg. Førtidsslakting iverksettes fra uke 21 for å redusere betydelig eggoverskudd fra juni. Aktuelle eggprodusenter har fått oppfordring til å kontakte sitt eggpakkeri hvis de vil delta.

 


 

Pris

Smågrisprisen økes med kr 20,- per stk fra mandag 13. mai, salgspris helsegris ved 25 kg er da kr. 700,-, ellers ingen endring i avregningspriser. Det er også økt pris på livkalv, se prislisten.