Nortura i Bondebladet uke 21/2019

 

Transport av storfe i to høgder

Dyrebilar som kan transportere i to høgder har gode føresetnader til å sikre god dyrevelferd for storfe under transport konkluderer Animalia. 

Nortura dyrebil

Det er stilt spørsmål ved om transport av storfe i to høgder er forsvarleg. Animalia AS ved spesialveterinær Inge Midtveit vurderer her dette spørsmålet. 

Grunnlag for vurderinga
Det er påbygg frå den tyske produsenten Finkl som blir omtalt. Det er brukt informasjon frå dyrevelferdsrevisjonen (Etisk regnskap) 2018 ved Nortura Malvik og Nortura Bjerka, der storfe har blitt transportert inn i to høgder.

Underteikna har også hausten 2018 vore med på ein tur og sett pålessing og transport inn til slakteri. Vidare er det tatt med avvik registrert i mottakskontrollen ved Nortura Bjerka og Malvik heile perioden som desse påbygga har vore i bruk. Det er også tatt med erfaringar frå Sverige der om lag 80 % av dyrebilane i HKScan er bygd for å transportere storfe i to høgder. I Danmark er den maksimale tillatne høgde på køyretøy fire meter, dermed blir det ikkje plass til to høgder med vaksne storfe på bil. Ein transporterer likevel kalvar og kviger i to høgder. 

Vurderingar
Utfordringa for dyrebilsjåførar som skal transportere storfe, er at dyra er ulike i vekt, kondisjon, hornstatus, kjønn og tilhøyrer ulike sosiale grupper. Desse gruppene bør ikkje blandast dersom dyrevelferden under transport skal vera så god som råd. For eksempel bør ikkje ei tynn og litt svak ku stå i lag med yngre og sterkare kyr frå andre sosiale grupper fordi det kan bli unødvendig stor påkjenning. Kravet i regelverket er at dyra skal kunne tole transporten utan unødvendig påkjenning. 

Dyrebilar som kan ta storfe i to høgder har tre ekstra rom og dette gjer det enklare for å sjåføren å ta omsyn til dyras tilstand og transportere dei på best mogleg måte. Ein unngår ofte situasjonar der ein må velje mellom å bryte regelverket eller sette dyret igjen på garden. Det gjev betre dyrevelferd, betre service og meir fleksibel transport. Når det gjeld beitetransport, så vil storfeprodusentane redusere både tidsbruk og kostnader fordi ein kan transportere 12-14 ammekyr med kalvar på ein tur med singel bil. 

Det er også nokre ulemper med å transportere storfe i to høgder. Tyngdepunktet blir høgare og risikoen for ulykker på vegar med svake kantar og i rundkøyringar aukar naturleg nok. Det er frå Sverige likevel ikkje meldt om ulykker der storfetransportar har velta trass i at det har blitt gjort i mange år og i stort omfang. Det er også grunn til å tru at transportidene vil auke med fleire stopp per tur, men sett opp mot gevinsten av betre plass og at dyra blir transportert med dyr som passar ilag, vil auka transporttid bety lite for dyrevelferden. Det er viktigare med god kvalitet på transporten enn at den er kort. Det er vanskeleg å vurdere om rørslene i skapet under transport påverkar dyra som står i andre etasje, men ut frå det ein ser på kamera som filmar dyra er det ingen eller svært liten grunn til å tru at det er særleg skilnad for dyra om dei står oppe eller nede. Me veit at storfe som blir utsett for påkjenningar under transport skit meir og våtare, slik at strø og golv blir våtare. Me har ingen haldepunkt for at dette er tilfelle der dyra har stått oppe. 

I dei påbygga som ein brukar i Noreg i dag er det 156 cm takhøgde både oppe og nede. Dette er tilstrekkeleg til luftsirkulasjon over dyra og til at dei kan heve hovudet i normal stilling for dei vanlege kategoriane storfe. Men det er stor variasjon mellom rasar og dyr, så det er enkeltdyr – både kyr og oksar, som er for høge til at dei kan stå i rom med 156 cm takhøgde. Dette må sjåføren ta omsyn. 

Det er ved Nortura Malvik påvist eitt tilfelle av skade på klauver som er transportert i andre høgda. Det er spekulert på om desse kunne oppstått under heising. Det er viktig at kanten ut mot sidene i andre høgda er høg nok, slik at kyr som mislikar å stå inntil vegg ikkje får beinet oppå kanten mot veggen og dermed kan få klemt klauva under heising. 

Forsiktigheitsreglar 
Ved mange slakteri er det transportplanleggaren som set opp turane, og det er viktig at desse personane ikkje fell for freistinga å fylle opp bilens kapasitet på alle turar, men har god dialog med sjåføren om kor kapasiteten kan utnyttast, slik at fleksibiliteten kan utnyttast til dyras beste. 

Konklusjon
Dyrebilar med påbygg som kan transportere storfe i to høgder har betre føresetnader til å sikre storfe god dyrevelferd under transport enn påbygg med ei høgde. 

 


 

Økende interesse for Eggkontrollen 

Deltakelsen i Eggkontrollen øker betraktelig. Om lag halvparten av frittgåendeflokkene i 2018 har fullført registreringene i kontrollen. 

Årsaken til økningen er nok todelt, på den ene siden tilbyr Nortura nå en ny og elektronisk kontroll. Den er lettere å bruke enn den gamle papirbaserte, og brukeren får umiddelbart resultatene presentert sammen med sammenligningstall fra tilsvarende driftsform. Vi ser også at deltakelsen er klart større for de som driver med frittgående høner. 

En økt deltakelse vil etter hvert gi hele bransjen økt kunnskap om faktorer som påvirker produksjonsresultatene.

Mer informasjon i utsendt Medlemsnytt, som du også finner i fagbiblioteket for fjørfekjøtt og egg.

 


 

Ingris viser imponerende resultater

2018 blir nok et rekordår når det gjelder effektivitet hos purker. Ingris-resultatene viser 27,1 beregna avvente per årspurke i gjennomsnitt som er en økning på 0,2 sammenlignet med 2017. Framgangen skyldes i hovedsak at kullstørrelsen fortsetter å øke, men økt grisingsprosent bidrar også positivt.

Den eksepsjonelt store effektivitetsutviklingen hos norske purker som vi har hatt de fire siste årene har nå flatet noe ut. Utflatingen av resultatframgang har nok sammenheng med flere ting, men en vesentlig årsak er nok at vi nå er tilnærmet ferdig med å skifte ut den gamle LY-purka med TN70 purka. 

De siste årene har det vært en fantastisk fremgang på daglig tilvekst for både slaktegris og smågris. For slaktegris var gjennomsnittlig daglig tilvekst 1032 gram i 2018, og gjennomsnittlig daglig tilvekst for smågris, i perioden fra avvenning til overgang til slaktegris, 595 gram. 

Du kan lese mer om resultatene under Gris, informasjonen er hentet fra Norsvin.

 


 

Lavere salg av kje i kampanjeukene

Nortura hadde også i år en kampanje på kje i samarbeid med geitebønder som leverer til Sandeid, Førde, Gol og Malvik for salg i ferskvarediskene hos Jacobs-butikkene, Meny og Spar.

Vi fikk inn 2355 kje til slakt, som tilsvarer nesten 17 tonn. I de tre kampanjeukene solgte vi i underkant av 5 tonn, en nedgang på 29 % fra i fjor. Kjeslakta var av veldig god kvalitet, men vi må jobbe for å finne flere aktuelle kunder med ferskvaredisk til neste års kampanje. I 2017 da Forbrukerinspektørene satte fokus på kje som matressurs var det til stor hjelp for salget.

Stadig flere geitebønder tar kje i retur som nisjeslakt og står for salget selv. Rundt en tredel av kjea som ble slakta i Nortura i 2018 er solgt som retur- eller nisjeslakt. Industrikunder står for vel en tredel, og opp mot en tredel blir solgt gjennom kampanjen eller går til egen produksjon i Nortura.

 


 

Noen råd i siloslåtten

Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt.

Vellykka ensilering er avhengig av mange faktorer og alt skal gjøres rett om resultatet skal bli bra. En del av det du kan påvirke på surfôrkvaliteten kan du se i en oppdatert fagartikkel i fagbiblioteket på storfe og småfe – under Fôring.

 


 

Marked

Det er god slakting av storfe i uke 21 og bransjen har en dekningsgrad på 99 %. I tillegg selges det i overkant av 200 storfe fra reguleringslager. Reguleringslageret nærmer seg nå slutt for storfe, og ved utgangen av uke 21 regner vi med å ha liggende ca 150 storfe på lager.

Det slaktes også bra med gris og aktørene i bransjen bestiller gris av Nortura. Dette gjør at dekningen legger seg litt under 100 % og vi unngår innfrysning av gris.

Maisalget av egg er høyt på grunn av forbruk i kaker og ulike eggretter til høytidsdager og selskap. Mye egg benyttes også til økt produksjon av majones og dressinger mot sommersesongen. Førtidsslakting starter fra uke 21 for å redusere betydelig overskudd av buregg fra juni. Aktuelle eggprodusenter har fått oppfordring til å kontakte sitt eggpakkeri hvis de vil delta.   

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uken.