Nortura i Bondebladet uke 26/2019

 

Prognosen 2019 – Overskudd av egg, fortsatt dugnad for gris og sau

Den oppdaterte prognosen for 2019 viser bare mindre endringer. 

For gris prognoseres det et underskudd for året isolert sett, men mye gris på reguleringslager og bortfall av eksportmuligheten tilsier at det ikke er grunnlag for å slippe produksjonen løs. 

For sau og lam viser prognosen som tidligere en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning. 

For egg viser prognosen fortsatt et stort overskudd.

Prognose 2019 – per juni 2019

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Reg.lager
1.1.19 *)

Storfe/kalv

87 400

98

9 170

99 600

 101

- 3 000

2 758

Sau/lam

24 700

94

 856

26 300

 98

- 700

3 036

Gris

129 000

94

2 000

133 000

 99

- 2 000

 2 600

Egg  

65 700

104

   500

64 900

101

  1 300

 207

*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2019.

Flere detaljer i prognosen om hvert enkelt dyreslag kan du lese på medlem.nortura.no eller Nortura Totalmarked sin nettside.

 


 

Fôringsdyr og priser sommer/høst 2019

Det er nå rundt 11 måneder siden flertallet av produsentene i Sør-Norge kjente på en voksende bekymring for vinterfôret til storfebesetningen. Fjorårets sommer, og påfølgende høst og vinter vil bli huska som en vond tid av mange. 

Vi får inderlig håpe at sommeren 2018 og påfølgende vinter ble et unntak.

Storfe på beite. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

Nortura formidler årlig store mengder fôringsdyr, og utviklingen innen storfe er ikke ulik andre produksjoner. En opplever klare tendenser til spesialisering også her. Sluttfôrer er avhengig av kalveprodusent, og omvendt. 

La oss få takke for den tålmodighet og fleksibilitet som utvises fra begge produsentgrupper. 

Priskurve for slakt har ført til at mange tilpasser kalving etter det. Dvs. et økende antall av fôringsdyr født i selvrekrutterende flokker er født februar/mars.

Høsten og vinteren vi har lagt bak oss har gitt oss en del klare føringer for hva et foretrukket fôringsdyr er:

  • Fôringsdyr fra ammeku ca. 5-6 mnd. i god vekst/trivsel, som er tilvendt grovfôr og kraftfôr.
  • Fôringsdyr fra melkeku ca. 3-5 mnd. i god vokst/trivsel, som er tilvendt grovfôr og kraftfôr.

Vi har videre noen raser/rasekombinasjoner som er mindre etterspurt. Dette gjerder først og fremst Holstein og kviger av lette kjøttferaser. Store/gamle fôringsdyr er også krevende å omsette.  

Andre utfordringer er fôringsdyr med svak tilvekst, skitne (utrivelige), manglende avhorning, manglende merking, feil registrert rase. Med tanke på hvor avgjørende dette vil være i dagens klassifiseringssystem vil det være en forutsetning i forhold til et rettferdig oppgjør mellom selger og kjøper.  Korrekt rasekombinasjon er viktig for rett pris.

Marked/aktivitet rundt fôringsdyr vil i et normalår ta seg opp etter skolestart, og mye styres også rundt telledatoer.

I noen år er prisen justert noe opp fra begynnelsen av mai da vi opplever et økende underskudd og tanken er å ha lavest pris fra september/oktober. I tillegg vil Nortura fra 5. august komme med redigerte (skjerpa) krav til kvalitetstillegg, og økt trekk for manglende tilvekst.

Endringene vil slå noe ulikt ut for melk og kjøttferasene.

Basert på at vi nå har et økende underskudd av fôringsdyr:

  • Ta en sjekk på at individopplysninger er riktig registrert, meld inn fôringsdyr når ideell alder er oppnådd.
  • Normalt vil beitekvalitet avta ca. i august, ta kalvene fra. Mordyr og rekrutteringsdyr kan slippes ut igjen. Fôringsdyr selges før prisnedgang.

Hvis vi alle tenker litt på at høsten fort kan bli kort, og at alt ikke kan gjennomføres i oktober, kommer dette til å gå bra.

Riktig god sommer til alle fra oss livdyrformidlere!

Livdyrsjef i Nortura, Odd Finnesand

 


 

Styrket resultat for Nortura i 1.tertial

Driftsresultatet i 1.tertial økte med 88 millioner kroner mot fjorår. Positive effekter fra endring i produktmiks, et sunnere og mer balansert marked, samt iverksatte tiltak i Forbedringsprogrammet knyttet til råvarer, svinn og personalkostnader bidro til en svært positiv resultatutvikling i tertialet.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 1. tertial 2019 ble 188 millioner kroner. EBITDA-marginen for tertialet endte på 2,5 prosent, 1,2 prosentpoeng høyere enn i 1. tertial 2018. Driftsresultatet (EBIT) i 1.tertial ble 4 millioner kroner, en økning på 88 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyd med å levere et av de beste resultatene Nortura har hatt i første tertial. Dette viser at de tiltakene vi har iverksatt gir positiv effekt, sier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen.

Se mer om resultatet i utsendt Eierbrev eller på medlem.nortura.no.

 


 

Stor bevissthet om dyrevelferd i Nortura 

Filmen som ble sendt sist uke har skapt sterke reaksjoner. Siden Mattilsynets rapport om dyrevelferd hos gris i 2018, har Nortura gjennomført mange tiltak for å sikre at regelverket følges opp ute hos produsentene. 

I løpet av 2018 gjennomførte vi følgende aktiviteter knyttet til gris: 

  • Innføring av årlig besøk etter standardisert mal hos alle slaktegrisprodusenter som leverer mer enn 500 slaktegris pr år (utgjør mellom 80-90 % av totalt volum) 
  • Innført en Nortura-rutine for kvalitetssikring av dyrevelferdsstandarden i vår varestrøm. 
  • Etablert verktøy for å kunne identifisere besetninger som skal følges opp i henhold til denne rutinen basert på slaktestatistikk og utvidete helseregistreringer. Målsettingen er å avdekke og sette inn tiltak i besetninger som vi mistenker at har utfordringer med å etterleve kravene i regelverket for dyrevelferd. 

Uavhengig av Brennpunkt-filmen satte vi på seinvinteren i år i gang et arbeid med å lage handlingsplaner for å sikre en mer systematisk oppfølging av dyrevelferden også på de andre dyreslagene i Nortura. Den siste ukas hendelser viser bare hvor viktig den jobben blir framover.   

Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke betyr at det kommer masse nye regler og pålegg. Dette vil være en tydeliggjøring av hvor lista ligger og en bevisstgjøring om temaet. 

Denne utgaven av bladet er trykket rett etter filmen ble sendt og saken vil naturlig utvikle seg fram til dette leses ei uke etterpå. Våre digitale kanaler og Eierbrev vil derfor være mer oppdatert på hva, og hvordan vi handler i forhold til det som kom fram i filmen.

 


 

Tilgang til Min side for tidligere medlemmer

Vi har nå åpnet tilgang til Min side for deg som er tidligere medlem i Nortura. Dette gjør at du kan se oversikt over din medlemskapitalkonti og hva du har innestående i selskapet som egenkapital.

Logg inn på minside.medlem.nortura.no med ditt produsentnummer og passord. Din medlemskapital viser i åpningsvinduet, og ved å åpne "Info om medlemskapital" får du opp dine Årsoppgaver som viser medlemskapital og eventuelt andelsinnskudd.

 


 

Marked

Fortsatt slaktes det mye storfe, ca. 5 000 stk. denne uka, og det er god dekning av norsk vare. Et lite overskudd gjør at det blir litt innfrysing til reguleringslager.  

Av gris slaktes det ca. 18 100 stk. og med dekningsgrad på 99 prosent er det svært nær markedsdekning. Aktører tilbys tint gris fra reguleringslager ved behov.

Lammeslaktingen er betydelig lavere enn på tilsvarende tidspunkt de foregående årene. Det har sammenheng med at Nortura har avviklet sommerlam-varestrømmen pga. lav etterspørsel. Denne uka slaktes det ca. 800 lam, mot 3 500 tilsvarende uke i fjor.

 


 

Pris

Fra mandag 24. juni fjernes det ekstra avtaletillegget for storfe.