Nortura i Bondebladet uke 27 - 28/2019

 

Endring i avtaleinnmelding av storfe

Norturas styre har vedtatt endringer i avtaleinnmelding av storfe fra 5-ukers avtale til 7-ukers avtale med virkning fra mandag 5. august. Samtidig øker satsen med kr 0,50 pr kg, til kr 2,50 pr kg. Puljetillegg utbetales kun for storfe innmeldt på avtale.

Storfe

Bakgrunnen for endringene er å styrke Nortura i konkurransen om tilførslene. I tillegg vil endringene bidra til å gjøre avtaleinnmeldingen til et enda bedre verktøy for å styre den løpende markedsbalansen uke for uke.

Endringen består i at fristen for innmelding på avtale blir 5 uker før ønsket slakteuke, basisuke. Slakteriet disponerer dyra og bestemmer når slakting skal skje innenfor en 7-ukers periode, som består av ønsket slakteuke, 3 uker før og 3 uker etter. Prisen i basisuke er garantert dersom prisen er lavere i slakteuken. Prisnedgang som følge av passering av vektgrenser kompenseres ikke. Avtaletillegget gis for slaktedyr fra 175,1 kg og over.

Første uke for innmelding på den nye ordningen vil være innmelding av slakt med basisuke 32, fra og med mandag 5. august. Det betyr at innmelding på avtale fra og med uke 27 vil være på den nye ordningen. Det presiseres at dette er en endring i avtaleinnmeldingen, slik at den ordningen vi har i dag opphører fra samme tidspunkt. En må imidlertid forvente at avtaleordningens muligheter med å slakte til andre tidspunkt enn basisuke vil benyttet i overgangsperioden. Det betyr at alt storfe som er innmeldt på avtale som blir slaktet fra og med uke 28, vil bli avregnet med de nye betingelsene.

7- ukers avtale vil gjelde for alle spesialvarestrømmer som Økologisk, Norsk kjøttfe og, Urfe. Eneste unntaket er Kvalitetskalv der rutinen for innmelding blir som tidligere.

I tillegg til at satsen for innmelding på avtale øker med kr 0,50 pr kg, til kr 2,50 pr kg, vil puljetillegg kun utbetales for dyr innmeldt på avtale. Denne endringen trer i kraft fra samme dato. 

 


 

Prisløype for storfe 2. halvår 2019

Prisløype for 2. halvår har som formål å balansere slaktingen mellom behovet for slakt i markedet og kapasiteten på slakting i en travel lammesesong. Et stort antall småfe skal fraktes hjem fra beiter og slaktes i løpet av noen travle uker. Prisløypen skal også bidra til å jevne ut slaktingen i forbindelse med telledatoen 1. oktober.

Overordnet ønsker en at slaktingen av storfe er noe redusert i perioden september og oktober. I 2. halvår er det endringene i engrospris og omsetningsavgift som i sum gir prisløypen for produsentprisen. Planlagte endringer i engrospris finner du på medlem.nortura.no, omsetningsavgiften i egen sak.

Prisløypen for storfe 2. halvår vil ha noenlunde samme profil som i fjor. Det betyr at høyeste pris vil være i august og en prisnedtrapping i to trinn i løpet av september. Prisen vil deretter være stabil frem til prisoppgangen mandag 18. november. 

Graf

 

Endring i Engrospris*

Endring i Omsetningsavgift

Sum effekt på utbetalings-
pris til produsent

Mandag   1/7

 

+ kr 0,40

- kr 0,40

Mandag   5/8

+ kr 0,50

 

+ kr 0,50

Mandag   2/9

- kr 0,50

 

- kr 0,50

Mandag 30/9

- kr 0,40

+ kr 1,00

- kr 1,40

Mandag 18/11

+ kr 0,50

 

+ kr 0,50


Endring i engrospris gir i utgangspunkt samme effekt på noteringspris. Endring i verdi av hud/innmat, frakt og andre kostnader vil påvirke dette.

 


 

Omsetningsavgiften 2019 – 2. halvår

Landbruks- og matdepartementet fastsetter satser for omsetningsavgiften. For storfe, sau/lam og gris fastsetter departementet maksimalsatser, mens Omsetningsrådet fastsetter satsene gjennom året innenfor disse.

Endringer i satsene for omsetningsavgift for kjøtt i andre halvår 2019 er nå fastsatt som følger:

 

1/1-19

28/1

4/3

22/4

1/7

5/8

2/9

16/9

30/9

14/10

2/12

Egg

0,70

      0,80            

Storfe

1,00

0,40

1,10

0,30

0,70

     

1,70

   

Lam

3,10

     

2,70

1,70

 

2,70

     

Sau

3,10

     

1,00

 

3,00

   

1,00

3,00

Gris

2,00

     

1,60

           

Purke/råne

0,50

                   

Kylling/kalkun

0,28

                   

 


 

Teknisk justering av prisløypa for gris

Engrospris for gris heves med 20 øre per kg fra 1. juli, ikke 50 øre per kg som tidligere varslet. Endringen på 30 øre er en teknisk justering for å unngå overnotering over målpris for målprisåret 19/20.

Årsaken til endringen er at ligningen for beregning av kjøttprosent justeres fra 1. juli. Den nye ligningen vil i snitt gi 0,7 prosent høyere kjøttprosent i forhold til nåværende ligning. Samtidig justeres pristilleggene for kjøttprosent.  

Effekten av ny ligning kombinert med justeringer i pristillegget for kjøttprosent er at engrosprisen og avregningsprisen i gjennomsnitt øker med 33 øre per kg. Bonden og industrien vil derfor i praksis ikke få noen justering av prisnivået som følge av at prisløypa justeres.

 


 

Kan ikke motta SMS på 95 51-nummer

Nortura Medlemssenter fikk fra 31. mai nytt nummer – 95 51 84 00. Ansatte sine nr som starter med 95 51 xx xx kan ikke benyttes til å sende SMS til.

Ta kontakt med Medlemssenteret om du har spørsmål.

 


 

Tilgang til Min side for tidligere medlemmer

I forrige nummer informerte vi om at vi har åpnet tilgang til Min side for deg som er tidligere medlem i Nortura. Dette gjør at du kan se oversikt over din medlemskapitalkonti og hva du har innestående i selskapet som egenkapital.

Tidligere medlemmer/medlemmer som var pensjonister ved kommunesammenslåingene som har vært gjennomført de siste årene er ikke blitt konvertert til nye produsentnummer i våre interne systemer, og gamle produsentnummer finnes ikke i Produsentregisteret.

Om, og når vi kan konvertere produsentene som har medlemskapital til dagens produsentnummer kan vi dessverre ikke si nå.

 


 

Marked

Som forventet faller storfeslaktingen noe nå i forbindelse med ferieavviklingen. Etterspørselen reduseres også, så dekningen er fortsatt god nå i starten av juli. Det er også storfe tilgjengelig på reguleringslager dersom det er behov.

Slaktingen av gris er høy i uke 27 og det blir noe innfrysing. Videre er det ventet nedgang i slaktningen som normalt i juli.

Eggsalget ser som vanlig ut til å bli svært dårlig i juli. Også i juni etter pinse har eggsalget vært, lavt slik at reguleringslageret med egg allerede har økt. Førtidsslakting reduserer eggproduksjonen særlig i sommer, men også hele høsten.

 


 

Pris

Fra mandag 2. juli endres avregningsprisene for alle dyreslag og egg. Endringene skyldes bl.a. endringer i engrospriser, omsetningsavgift, slakte- og sorteringskostnader og hud- og skinnverdier. Se pristabell for alle detaljer.

Økning i smågrispris fra 8. juli er knyttet til prisopptrappingen for slaktegris i oktober.