Nortura i Bondebladet uke 31/2019

 

Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen 

I prognosen fra juni er det prognosert et underskudd på ca. 700 tonn sau og lam i løpet av 2019. Basert på tall fra søknad om produksjonstillegg per oktober 2018, fostertellinger og slakting hittil i år, er det beregnet at bestanden av sau og lam er ca. 7 prosent lavere ved beiteslipp denne våren sammenlignet med 2018.

Sau og lam på beite

I fjor var engrossalget sterkt drevet at ekstraordinære tiltak for sau, så som rabattert salg fra reguleringslager, sau til pelsdyrfôr og eksport. Det er den viktigste årsaken til at det forventes lavere engrossalg i 2019 sammenlignet med 2018. I prognosen er nedgangen satt til 2 prosent. Dette er før det eventuelt iverksettes ekstraordinære salgstiltak.

Ved inngangen til dette året lå det 3 040 tonn sau og lam på reguleringslager. Av det var 1 390 tonn lam og 1 640 tonn sau og ung sau. En god del av sauen var fra 2017. For å sikre at den ble solgt mens den fortsatt kunne brukes til menneskemat, søkte Nortura Omsetningsrådet om å kunne selge de eldste partiene med ekstra rabatt. Dette ble vedtatt, og all sau fra 2017 er nå solgt. Importen av lam t.o.m. mai er noe lavere enn samme periode i fjor, men for året under ett, forventes om lag samme import som i 2018. Det er positivt at prognosen nå viser underskudd isolert for 2019.

Med 3 000 tonn sau og lam på reguleringslager ved inngangen til året, er det fortsatt en ubalanse i dette markedet. Ekstraordinære tiltak for å begrense innfrysing er derfor aktuelt også i år. Det må flere år med reell underdekning til før balansen i markedet er gjenopprettet. Sau er fremdeles den største utfordringen. Oppfordringen til sauebøndene om å redusere påsettet noe og beholde søyene lenger, om det er mulig, står derfor fortsatt ved lag.

Prisforventninger til årets lammesesong
Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisen i 2. halvår 2019 med kr 1,50 per kg sammenlignet med 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019. Bakgrunnen for engrosprishevingen er at markedet nærmer seg balanse og at etableringsviljen er avtagende. I tillegg vil omsetningsavgiften ligge mellom kr 1,30 og 2,30 under fjorårets nivå, avhengig av leveringstidspunkt. Som følge av dette vil avregningsprisen for lam ligge godt over fjoråret gjennom hele sesongen, slik figuren på neste side viser.

Vi ønsker lammene like tidlig som i fjor
Butikkjedene ønsker å komme tidlig i gang med lammesesongen, og planlegger sine salgskampanjer etter det. Det innebærer at vi må legge opp en prisløype som stimulerer til å slakte lammene så tidlig at vi blir leveringsdyktige når sesongen er på topp i butikkene.

Jo mer lam vi selger i sesongen, jo mindre overskudd og innfrysing vil vi få. De siste par årene har dette fungert godt, og vi har vært leveransedyktige gjennom hele sesongen. Tidlig levering har ikke gått på bekostning av slaktekvaliteten, den har vært god. Prisløypa er derfor lagt opp med tilnærmet samme form som i de foregående årene.

Naturlig sanketidspunkt varierer mellom landsdelene, og ikke alle produsenter vil ha samme mulighet til å levere lam når prisen er på topp. Uansett sanketidspunkt, vil alle ha mulighet til å tilpasse leveransene til prisnedtrappinga i siste del av sesongen. Dessuten er det viktig å ha med seg at det kommer alle saueprodusentene til gode at noen leverer lam tidlig, slik at vi er med når kjedene starter sine kampanjer. Det er også et moment i denne sammenhengen at slike naturgitte forskjeller er ett av de elementene som distriktstilskuddet kompenserer for.

Avregningsprisen til lammeprodusenten består av flere element; engrospris, omsetningsavgift, grunntilskudd og sesongtillegg. Det er endringer i alle disse som danner prisløypa gjennom sesongen. 

Se mer på medlem.nortura.no/lammesesongen.

 


 

Oppdater opplysninger på Min side

Vi har behov for din e-postadresse ved utsending av nyhetsbrev og annen rask informasjon, har du ikke lagt den inn vil du gå glipp av nyttig info. På Min side kan du også melde deg på varsel om prisendringer på sms.

Oppdater e-postadressen på Min side
Sjekk at din e-postadresse ligger inne på Min side når du skal melde inn dyr.

Se også til at e-postadressen er riktig skrevet. Vi får også en del e-post i retur på grunn av feil i adressen. Det kan være bare en bokstav, eller et tegn.

Få markedsinfo på sms
Er det varslet prisendringer, nye avregningspriser? Vi har et tilbud der du kan motta sms-meldinger om dette. Da må du gå inn på Min side under Leverandør ⇒ Min profil og velge ditt dyreslag.

Vei- gateadresse
Det er viktig at du som har fått ny veiadresse (veinavn og husnummer) melder fra om dette. Innføring av gateadresser i flere kommuner gjør at post som ikke inneholder fullstendig adresse ikke kommer fram til deg.

Du kan gjerne sende oss en e-post på medlem@nortura.no med din nye adresse, husk da å skrive ditt leverandørnummer i meldingen.
 

Registrer deg på Landbrukets Dataflyt

Nortura har elektronisk avregningsbrev for alle leverandører og medlemmer som sendes til din e-post, kun om du har reservert deg mot å få avregningsbrevet på e-post vil du få det i posten.

Det er da viktig at du har registrert deg i Landbrukets Dataflyt - www.landbruketsdataflyt.no.

Du får da avregning og faktura automatisk regnskapsført, og dessuten alltid tilgang til oppdaterte regnskapstall.


 


 

Marked

Det er lave tilførsler av storfe denne uka og Nortura slakter bare godt 2 300 stk. Det antas at god fôrtilgang er noe av forklaringen. Dekningsgraden er på 54 prosent. Behovet ut over tilførslene av ferskt slakt dekkes med storfe fra reguleringslager og import. Tollen på hele/halve storfe er satt ned i en periode på fem uker i juli og august.   

Av gris slaktes det ca. 19 200 stk. og det er mer enn markedet etterspør. Ca. 2 000 gris vil bli fryst inn til reguleringslager.

Slaktingen av småfe er minimal. 

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.