Nortura i Bondebladet uke 32/2019

 

Lammesesongen og økonomisk slaktetidspunkt

Årets prisprognose har same profil som i dei tre siste åra. Årsaka til det er at vi er godt fornøgd med effekten prisprofilen har på tilførslane våre, både når det gjeld slaktekvaliteten på lamma og når lamma blir slakta.

– Vi har hatt full marknadsdekning i heile sesongen dei tre siste åra. På medlem.nortura.no under Småfe og Beregningskalkulatorer, kan du laste ned reknearket Slakteoppgjerskalkulatoren 2019. Her kan du rekna på økonomien med å sluttfôre lam i ulike tidsperiodar med utgangspunkt i ulike vekter, tilvekstar, tilskotssonar osv. Profilen på prisprognosen skal stimulere til at ein ikkje skal presse slaktemogne lam opp mot grensa for feitt-trekk, men heller levere dei til Nortura og bidra til at marknaden får nok lam i starten av sesongen, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

Vi har brukt "Slakteoppgjerskalkulatoren" og rekna på eit lam med 44 kg levandevekt med ein slakteprosent på 42 (% slaktevekt av levandevekt) i veke 36. Tilveksten er sett til 250 g per dag om ikkje lammet ikkje blir slakta, men blir sett på sluttfôring på godt håbeite. 

Føresetnader: 
Distriktstilskotssone 2, lammering, kvantumsgruppe 3-5 tonn, levert i pulje på 130 småfe eller meir. Lammet får både Kvalitetstilskot, Gourmet- og Stjernelamtillegg t.o.m. veke. 38. I veke 39 og 40 mistar lammet Gourmetlam-tillegget pga for mykje feitt.

Slakteveke nr

Dato veke start

Levandevekt, kg

Slaktevekt, 
kg

Klasse

Feittgruppe

Slakteverdi 
Kr/lam*)

36

2/9

44,0

18,5

R

2+

1649

38

16/9

47,5

20,0

R

3-

1650

39

23/9

49,3

20,7

R+

3

1614

40

30/9

50,0

21,4

U-

3

1625

*) Prisen inkluderer grunn-, distrikts-, og kvalitetstilskot

Dette eksempelet viser at slakteverdien er nokså lik, sjølv om lammet blir tyngre ved å utsetje slaktinga. Ein kan difor like gjerne levere lammet i veke 36 og spare haustbeitet til andre slaktelam som treng det betre, eller til livdyra. 

På den andre sida, vil det som regel lønne seg å sluttfôre lam dersom dei står i fare for å miste kvalitetstillegg på grunn av for låg vekt.

Vurdering av feittgruppe 
Vurdering av feittgruppe er gjort utifrå medel slaktevekt på lam i ulike feittgrupper i 2018. Det kan variere kor tungt eit lam er når det byrjar å avleire feitt.

 • Lam som har hatt ein jamn god tilvekst avleirar feitt ved ei høgare vekt enn eit lam som har hatt lågare tilvekst
 • Intensiv sluttfôring fører ofte til feittavleiring på ei lågare vekt enn meir ekstensiv sluttfôring
 • Søyelam avleirar som regel feitt ved lågare vekt enn vêrlam
 • Lam av lette raser avleirar feitt ved lågare vekt enn lam av tunge raser

Vurdering av slakteprosent
Slakteprosenten (andel slaktevekt av levandevekt) på lam vil også variere ein del, men ligg ofte rundt 40 prosent. Her er dei viktigaste faktorane som påverkar slakteprosenten:

 • Søyelam og godt kjøttsette lam har høg slakteprosent
 • Lam vege om morgonen før beiting har høgare slakteprosent enn lam vege om kvelden
 • Lam vege i sankegjerde på tom vom har høg slakteprosent. Erfaringar frå Beinhelleren sankelag i Hordaland er at slakteprosenten kan liggje på 44-45% på slike lam.

Foto Grethe Ringdal
Profilen på prisprognosen skal stimulere til at ein ikkje skal presse slaktemogne lam opp mot grensa for feitt-trekk, men heller levere dei tidlegare slik at Nortura klarer å dekke suget etter ferske lam i starten av sesongen. Foto Grethe Ringdal

 


 

Nortura har for tiden et økende underskudd på fôringsdyr

– Det vil nok også i høst være noen raser/rasekombinasjoner som er mindre etterspurt. Det gjelder først og fremst Holstein og kviger av lett rase. Store/gamle fôringsdyr er også krevende å omsette/formidle, sier livdyrsjef Odd Finnesand.

Andre utfordringer er fôringsdyr med svak tilvekst, skitne (utrivelige), manglende avhorning, manglende merking, feil raseregistrering.

– Årlig blir det formidlet drektige fôringskviger. Alle kjenner årsaka til det, og vi må kunne forvente at slikt ikke skjer, sier Finnesand.

For å få et rettferdig oppgjør mellom selger og kjøper er det derfor avgjørende at alle relevante opplysninger er korrekt registrert i husdyrkontrollen. Først og fremst fødselsdato og rase.

Nortura har tidligere signalisert at det kommer endringer i høst. Fra 5. august er det innskjerping av kvalitetskrav og tilvekst (minimumskrav). Videre i sommerhilsen per 4. juli på våre nettsider, fortalte vi at det ville komme korrigeringer på pris.

Endringer pris fôringskalv melkerase:

Fra uke 35 (26. august) - 3,00 kr
Fra uke 38 (16. september) - 2,50 kr


Endring pris fôringskalv kjøttfe:

Fra uke 38 (16. september) - 3,00 kr
Fra uke 39 (23. september) - 2,50 kr


Andre endringer
Vekt-tillegg på fôringsdyr av kjøttfe blir begrenset til 400 kg tung rase, og 350 kg for lett rase. Det betyr at det ikke gis tillegg for vekt på dyr med høyere vekt enn dette.
 
Maksimal alder for å oppnå kvalitetstillegg blir redusert fra 38 til 34 uker.

I noen hektiske måneder skal store mengder dyr forflyttes. Dette kommer som regel samtidig som det er høy aktivitet ellers. Fôringsdyr må derfor meldes inn minimum en uke før ønsket levering. Får vi en lenger horisont kan vi gjøre en bedre planleggingsjobb.

Huskelisten blir da følgende:

 • Ta en sjekk på individ opplysninger i ku/storfekjøtt kontroll. Ved avregning/fakturering hentes opplysninger derfra
 • Meld inn i forhold til prisløype, husk innmelding senest en uke før ønska levering
 • Bruk Min side som er tilrettelagt for innmelding
 • Ha klar egenerklæring når sjåføren kommer (for fôringsdyr som skal ut av egen region må det følges veterinærattest)

Vi ønsker dere en fortsatt god sommer, og vi gleder oss til høsten!

På beiteMeld inn fôringsdyr for salg i god tid - minimum en uke før ønsket levering. Da får vi en lenger horisont og kan vi gjøre en bedre planleggingsjobb, oppfordrer livdyrsjef i Nortura, Odd Finnesand.

 


 

Marked

Lave tilførsler av storfe også denne uken og Nortura slakter 3 238 stk. Flere av aktørene er nå tilbake til full drift etter ferieavvikling, slik at dekningsgraden med dette blir kun 51 prosent. Behovet ut over tilførslene av ferskt slakt dekkes med storfe fra reguleringslager og import. Tollen på hele/halve storfe er satt ned i denne perioden.   

Slaktingen av gris er høyere enn det markedet etterspør i uke 32. Det slaktes 18 106 stk. og dette vil resultere i noe innfrysing. 

Eggsalget forventes som normalt å være bra i august ved ferieavslutning og skolestart. Mange forbrukere har behov for å fylle opp kjøleskapet etter sommeren. Dårlig eggsalg i juli har gitt overproduksjon og medført høyt egglager til bruk for eggprodukter. Førtidsslakting har vært gjennomført i hele sommer og fortsetter utover høsten.

 


 

Pris

Fra mandag 5. august økes avregningsprisene for storfe, kalv og lam. Endringene skyldes bl.a. endringer i engrospriser, samt omsetningsavgift. Se pristabeller for alle detaljer.