Nortura i Bondebladet uke 33/2019

 

Endringer i storfeprisen siste året

Det er for tiden mange diskusjoner om utviklingen i prisen som produsentene får for storfekjøtt. Mange har relatert dette til det nye objektive klassifiseringssystemet. Men det er mange elementer som påvirker prisene, og det være krevende å få med seg alt. 

Hva påvirker prisen på storfekjøtt? 
Hva har egentlig skjedd det siste året og hvorfor?

Storfeslakt

På vår nettside har fagsjef storfe i Nortura, Asgeir Svendsen skrevet en lengre artikkel om hvordan avregningsprisen til bonden bygges opp, og hva som har påvirket storfeprisen det siste året.

Artikkelen viser hvilken rolle Nortura har i prisfastsettelsen for hele næringa, gjennom den såkalte volummodellen, som gjelder for storfe, lam og egg.

Det er flere ting som har påvirket storfeprisen siste året, og artikkelen viser illustrasjoner på dette. Blant annet endring i prisdifferensiering mellom klassene, prisløypen med ekstra avtaletillegg for å tilpasse markedsbehovet, og ikke minst prisen for storfehud i verdensmarkedet. Fallende verdi for hud og innmat alene har redusert avregningsprisen for storfe med nesten 1 krone per kg.

Artikkelen finner du under Nyheter eller på kategorien Storfe.

 


 

Felles rutiner for retur og nisje i Nortura

Før fjorårets lammesesong ble det innført felles rutiner for retur og nisje i hele Nortura. Målet er felles rutiner i hele Nortura, uansett hvor dyret leveres. Prisene skal være riktige både for den som bruker, og ikke bruker, nisje- og returordningene. 

Her er noen viktige punkter fra rutinebeskrivelsen for retur:

  • Retur skal være til egen husholdning. En kan derfor ta maks ca 300 kg returslakt i løpet av et år.
  • Det er laget ett felles skjema for retur der du kan bestille ulik partering, andre tjenester og hva dette koster per kg. Skjemaet finner du i egen artikkel på medlem.nortura.no, eller hos Medlemssenteret. Skjemaet skal fylles ut og sendes med dyretransporten ved levering.
  • Husk å melde inn dyr du skal ha i retur på egen avtale, Retur. Dette er viktig da vi ikke kan disponere disse dyra i vår varestrøm, og det blir enklere å planlegge mannskapsbehovet på returavdelingene våre.
  • Returdyr skal signalmerkes før henting, bestill merker ved innmelding hos Medlemssenteret eller hos lammeringlederen om du er medlem i lammering.
  • Pris for slakting av returdyr blir fakturert per stk.
  • Ikke-medlemmer vil få et prispåslag på 50 % for andre tjenester enn slakting.

Som vanlig oppfordrer vi til å ikke bestille retur av slakt i den mest hektiske slaktesesongen for lam.

Nisje
Nisje er slakt som skal selges eller serveres utenfor egen husholdning, se rutiner for innmelding og kjøp.

 


 

Infomøter om lammesesong og marked

Det er som vanlig på denne tiden stor aktivitet på infomøter om lammesesongen, priskurve og marked. Se gjennom vår kalender på medlem.nortura.no for å finne møtet som er nærmest deg. 

Så det kan være at ikke alle møter er lagt inn i kalenderen i god tid på forhånd. Det sendes også ut informasjon om møtene på andre måter, enten e-post eller sms.

 


 

Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

Alle leverandører som leverer slaktedyr- eller kjøper livdyr hos Nortura skal være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret. 

Nortura tar ikke imot livdyr eller slaktedyr, og selger ikke livdyr til produsenter som ikke har dette i orden, og har hatt det som krav siden 1. januar 2018.

Enkelte pristilskudd utbetales på oppgjøret fra Nortura på vegne av Landbruksdirektoratet, og Nortura får i ettertid refundert dette fra Staten. Dersom en skal være berettiget å få avregnet offentlige tilskudd som; grunntilskudd, distriktstilskudd, kvalitetstilskudd, ulltilskudd, må leverandør være registrert i Enhetsregisteret ha et Organisasjonsnummer, derfor må også Nortura stille tilsvarende krav.

Registrert dyrehold
Leverandører skal ha registrert dyrehold for det aktuelle dyreslaget hos Mattilsynet. Der dyrehold ikke er korrekt registrert vil Mattilsynet kreve at bonden sender inn et skjema for utvidet matkjedeinformasjon (MKI) før levering av dyrene. Dette er offentlige krav som ligger som en forutsetning for å drive med dyrehold, og er hjemlet i forskrifter.

Nortura tar ikke imot slaktedyr fra leverandører som ikke har registrert dyreholdet etter offentlige krav. 

Hva må du gjøre for å bli leverandør til Nortura?

  • Registrere enkeltpersonforetak på altinn.no
  • Kontakte landbrukskontoret i din kommune for å få aktivisert Produsentnummer i Landbruksregisteret.
  • Registrere ditt dyrehold hos Mattilsynet (registrering gjennom Altinn)
  • Kontakte Nortura Medlemssenter for registrering

Se også artikkelen "Bli medlem i Nortura" på vår nettside medlem.nortura.no, eller Landbruksdirektoratet "Ny bonde" for informasjon. Lenker finner du i artikkel under våre leveringsvilkår

 


 

Marked

Det er fortsatt noe lave tilførsler av storfe også denne uken, og Nortura slakter 3 737 stk. Dette gir en dekningsgrad på 67 prosent. Behovet ut over tilførslene av ferskt slakt dekkes med storfe fra reguleringslager, og import. Tollen på hele/halve storfe er satt ned i denne perioden.

Slaktingen av gris er tilnærmet i balanse i forhold til etterspørselen i uke 33. Det slaktes 18 397 stk. som gir en dekningsgrad på 99 prosent - markedet suppleres med uttak fra reguleringslagret. 

Eggsalget forventes som normalt å være bra i august ved ferieavslutning og skolestart. Mange forbrukere har behov for å fylle opp kjøleskapet etter sommeren. Dårlig eggsalg i juli har gitt overproduksjon, og medført høyt egglager til bruk for eggprodukter. Førtidsslakting har vært gjennomført i hele sommer og fortsetter utover høsten.

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uken.