Nortura i Bondebladet uke 36/2019

 

Eksport av sau

Nortura slakta 51 000 eller 30 % fleire sau i 2017 enn året før da staten valde å endre teljedato frå 1. januar til 1. mars.

I 2018 var vi nede på meir normal saueslakting, men Nortura fekk også inn mykje sau dette året på grunn av at mange reduserte søyetalet på grunn av fôrsituasjonen. Dette har ført til stort overskot av sau og låge prisar. Nortura ynskjer difor å få til eksport av sau for å lage grunnlag for ein betre pris.

WTO-reglar og vedtak i Omsetningsrådet gjer det umogleg å få til reguleringseksport finansiert av Omsetningsavgift. Nortura sitt dotterselskap Noridane fekk difor i stand eksport av 410 tonn sau i fjorårets slaktesesong til tilnærma norsk engrospris.

Kundane i Midt-Austen er svært godt fornøgd med kvaliteten på den norske sauen, og ynskjer å kjøpe meir. Konsernstyret i Nortura har difor gjeve grønt ljos for eksport av ytterlegare 1000 tonn halalslakta sau i årets slaktesesong. Dette kostar Nortura-sauebonden 10 øre per kg sau/lam, noko som er ei god investering for heile sauenæringa. Målet er at vi framover skal sleppe sterkt rabatterte partisalg av sau som er iferd med å gå ut på dato, eller upopulære og dyre tiltak som å lage dyrefôr av god menneskemat.

Lykkast Nortura med eksportsatsinga, vil behovet for omsetningsavgift gå ned og prisen til sauebonden vil gå opp.

På kundebesøk for å selje norsk sau til Oman, frå venstre Salim, leder for Iktimal Traiding Company LLC, Marin Ravn, dagleg leiar i Noridane og to medarbeidarar, Morat og Sarbest.
På kundebesøk for å selje norsk sau til Oman, frå venstre Salim, leder for Iktimal Traiding Company LLC, Marin Ravn, dagleg leiar i Noridane og to medarbeidarar, Morat og Sarbest.

 


 

Slaktesesongen 2019 i gang!

Slaktesesongen for sau og lam er i gang over hele landet. På medlemsweben presenterer vi slaktestatistikk for lam i Nortura, statistikken oppdateres ukentlig hver fredag ettermiddag.

Lam på beite

Helt i starten var lammeslaktinga litt under fjoråret, det var nok på grunn av at mange lam kom tidlig i fjor grunnet tørken. De første ukene er også en stor del av lamma dyr som har gått på hjemmebeite, altså overskuddslam. Kvaliteten er veldig god med snittvekt over 20 kg, og klasse mellom R og R+. Markedsdekningen har vært svært god, og vi jobber for fullt for å utnytte salgspotensialet og unngå innfrysing av lam i starten.

Du kan følge statistikken uke for uke under Lammesesongen.

 


 

Dyrevelferdsprogram for slaktegris

Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene. Grunnlaget for programmet er Helsegris. 

Registrer deg i Helsegris – og unngå trekk
Registrer deg i Helsegris og knytt deg til en eller flere veterinærer. Fyll ut din del i Helsegris, ordne besøk av veterinær slik at hun/han kan fylle ut sin del. Rett opp i avvik som blir funnet slik at du får godkjent velferdsstatus (grønn hake) i Helsegrissystemet.

Fra 1. juli ble det innført et trekk på 50 øre per kilo slakt på slaktegris fra besetninger som ikke har godkjent velferdsstatus (grønn hake) i Helsegrissystemet. Fra da av er det ikke lenger nok å være registrert i Helsegris.

Husk at det ikke kommer automatisk påminnelse om at man skal ha mellombesøk basert på besetningens størrelse. Når et mellombesøk ikke er gjennomført innen fristen, mister du velferdsgrisgodkjenningen din. Logg deg derfor uansett inn i Helsegris og sjekk velferdsstatusen din.

Produsentene skal samarbeide med veterinær om regelmessige besøk. Størrelsen på produksjonen avgjør hvor mange veterinærbesøk de skal ha i året:

Antall slaktegris levert per år Minimum antall veterinærbesøk per år
< 750 1
751-1500 2
>1500 3


Ved disse besøkene skal veterinæren og produsenten sammen gå gjennom besetningen og se på dyra og rutinene. Ved hjelp av Helsegris skal de dokumentere status for dyrevelferden i besetningen. En godkjent Helsegrisstatus oppfyller kravene i KSL-svin.

Se mer på vår nettside medlem.nortura.no/gris eller på animalia.no.

 


 

Reduser risikoen for vêrsmak- og lukt

Vi må alltid vera på vakt mot at det blir lukt- og smaksfeil på vêrlamslakta om hausten. Det er øydeleggjande for salet av lam dersom lammeslakt med lukt- og smaksavvik kjem ut i marknaden som lam.

Dersom lammet kjem i kategorien vêr pga lukt- og smaksfeil, så blir avrekningsprisen nær null og det er heller ikkje bra. Årsaken til at dette skjer, er hormonelle endringar hjå vêrlamma når paringssesongen nærmar seg. 

Vi har difor laga fylgjande råd for å redusere risikoen for lukt og smaksfeil på vêrlam:

  • Alle vêrlam bør vera slakta seinast tre veker før paringssesongen startar. Det betyr at vêrlam som ikkje er slaktemogne ved sanking, bør setjast på intensiv sluttfôring på kraftfôr og grovfôr eller eit godt grønnfôrbeite rett etter sanking.
  • Sorter søyelam og vêrlam. Det er spesielt viktig dersom sluttfôringa går føre seg inne. Dette gjev også meire ro i flokken og betre tilvekst.

 


 

Min Side Eggkontroll

Vi lanserte i sommer flere nyheter på Min Side Eggkontroll. Som tidligere nevnt, er Eggkontrollen nå tilrettelagt for registrering av trivselstiltakene. 

Avregningsrapporten har også fått en kraftig oppgradering. Følgeskjema for salmonella– og middprøver kan hentes ut fra Eggkontrollen, og resultat på salmonellaprøver vil vises i Eggkontrollen. Det er også tilrettelagt for å bestille rekvisita rett fra Eggkontrollen.

Mer om nyhetene finner du i nyhetsbrevet fra 28. juni som er sendt ut på e-post, alle nyhetsbrev finner du i fagbiblioteket.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 400 storfe. Det er en økning på ca. 400 fra forrige uke. Det og litt mer enn markedet i utgangspunktet etterspør, men det blir likevel ikke noe innfrysing.

Av gris slaktes det ca. 17 200 stk. Det er mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 86 prosent. Det tas ut gris fra reguleringslager for å dekke behovet. Det ligger nå ca. 2 500 tonn hel gris på reguleringslager.

Lammesesongen er kommet godt i gang og denne uka slakter Nortura ca. 45 000 lam. Etterspørselen tar seg nå opp og alt som er planlagt slaktet går rett ut i markedet. Det er derfor viktig for salget at alt som er innmeldt kommer til slakting. Som forventet går slaktingen av sau ned denne uka til ca. 2 300 stk. på grunn av prisreduksjonen. I de kommende ukene er det ønskelig å benytte kapasiteten til å slakte og skjære lam og derfor er prisløypa for sau utforma med tanke på å stimulere til konsentrert slakting av sau i starten og slutten av lammesesongen.

Eggsalget i september er litt lavere enn ved ferieavslutning og skolestart i august. Forbrukerne har nå noe mindre behov for innkjøp av egg siden mange akkurat har fylt opp kjøleskap. Egglageret er stort etter overproduksjon i sommer. Også utover hele høsten førtidsslaktes burhøner.

 


 

Pris

Fra mandag 2. september reduseres avregningsprisen for storfe med kr 0,50 per kg, for lam med 1,00 per kg og for sau med kr 2,00 per kg. Endringene skyldes reduserte engrospriser for storfe og lam, og økt omsetningsavgift for sau. 
Fra samme dato reduseres grunntilskuddet for lam med kr 0,50 per kg og for ung sau og sau med kr 2,00 per kg.