Nortura i Bondebladet uke 4/2019

 

Prognosen 2019 – Stor overproduksjon av egg og nærmere markedsbalanse for storfe

Den nye prognosen viser et stort og økende overskudd av egg. Svinenæringen står fortsatt overfor overproduksjon. For sau og lam viser prognosen en svak underdekning i 2019, men det er mye sau på reguleringslager. Prognosen viser et lite underskudd av storfe, men det nærmer seg raskt markedsdekning også for dette dyreslaget. 

Prognose 2019 – per januar 2019

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter 
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 85 500 96 9 170 98 100 99 - 3 500
Sau/lam 24 600 94 906 26 200 98 - 600
Gris 132 900 97 2 000 133 500 99 1 400
Egg 66 700 105 290 64 450 101 2 500

 
Gris
Prognosen viser et overskudd av gris på 1 400 tonn i 2019. Det er en reduksjon på om lag 1 000 tonn sammenlignet med forrige prognose og endringen skyldes at produksjonsprognosen er nedjustert.

Det prognoseres en reduksjon i produksjonen på 3 prosent sammenlignet med 2018. Bak det tallet ligger en reduksjon i antall bedekninger på 6 prosent, en fortsatt effektivitetsøkning i på 3 prosent og en moderat økning i slaktevektene. Effekten av utkjøpsordningen er ikke lagt til fordi avtaler om utkjøp av purker tegnes i begynnelsen av februar.

Det forutsettes en nedgang i engrossalget på vel 1 prosent sammenlignet med 2018. 

Ved inngangen til året lå det 2 600 tonn gris på reguleringslageret. Det kommer i tillegg til overskuddet på 1 400 tonn i 2019.

– For å oppnå balanse i svinemarkedet er det nødvendig å redusere produksjonen. Vi ser at det fortsatt er anledning for flere smågrisprodusenter til å melde på utkjøpsordningen, og særlig i Rogaland. Produsenter som vurderer å gi seg med smågris oppfordres til å benytte anledning nå, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.
 
Storfe
For storfe viser prognosen en underdekning på 3 500 tonn i 2019. Med 2 750 tonn på reguleringslager ved inngangen til året er vi da svært nær markedsbalanse for storfe. 
Det prognoseres en reduksjon i tilførslene av storfe på ca. 4 prosent. Det meste skyldes redusert slakting av okse, men det ligger også inne en reduksjon i kvigeslaktingen. Det forutsettes en økning i slaktevektene på okse på 8-9 kg.

De reduserte tilførslene i 2018 må sees i sammenheng med at det ble slaktet mye storfe i 2018 pga. tørken. Sammenlignet med 2017 er det en økning i tilførslene. Mordyrtallet økte med 3 600 fra oktober 2017 til oktober 2018 og er forventet å stabiliseres i 2019. Det er forventet fortsatt økning for ammeku, mens antall melkekyr prognoseres å gå ned.

I prognosen legges det til grunn en reduksjon i engrossalget av storfe på 1 prosent sammenlignet med 2018.

Endringen fra å ha stor underdekning til å nærme oss markedsdekning har gått raskt. Vi må ta innover oss at salget av storfe går tilbake samtidig som produksjonen øker. Det er ikke rom for nyetableringer for storfe, sier Skulberg.
 
Sau/lam
Etter flere år med overskudd av sau og lam prognoseres det nå en underdekning i 2019 på 600 tonn. Reguleringslageret ved inngangen til året var på 3 000 tonn, så det er fortsatt en ubalanse i markedet.

Prognosen viser en reduksjon i tilførslene på 6 prosent sammenlignet med 2018. Bestanden av sau og lam ved beiteslipp forutsettes å være om lag 4 prosent lavere enn samme tidspunkt i 2018. Det er forutsatt slaktevekter som gjennomsnittet av de siste fem årene, noe som innebærer en liten økning fra 2018.

Det forventes en reduksjon i engrossalget på 2 prosent sammenlignet med 2018. Det må sees i sammenheng med at salget i 2018 var drevet av tiltak som sau til pelsdyrfôr og prisreduksjon ved kjøp fra reguleringslager, samt at Nortura gjennomførte eksport av sau for egen regning.

– For å komme i balanse og kunne komme ut av den vanskelige situasjonen med mye sau på reguleringslager er det helt nødvendig med en svak underdekning nå i 2019, sier Skulberg. Dette gir oss håp om bedret markedsbalanse for sau og lam til neste år.
 
Egg
Prognosen viser et overskudd på 2 500 tonn egg i 2019. Tilførslene forventes å øke med 5 prosent sammenlignet med 2018, noe som skyldes nyetableringer. Engrossalget ventes å øke med 0,7 prosent, som tilsvarer befolkningsveksten.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019. Det vil bidra til å redusere overskuddet. 

– Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innenfor eggsektoren. Ytterligere nyetablering av egg vil redusere lønnsomheten til eggprodusentene i lang tid, sier Skulberg.

 


 

Bli med på Gris i ’19 «Vi flesker til»

Gris i ‘19 er arenaen for fremtidsbønder, hvor deling av kunnskap er i fokus. Kongressen er fullstappet av fagforedrag på internasjonalt nivå, tilpasset norske svineprodusenters hverdag.

LOGO

Gris i ‘19 arrangeres torsdag 21. til fredag 22. november 2019 i flotte lokaler hos Scandic Hamar, sentralt beliggende på Hamar, med kort vei til tog og bussforbindelse.  

Det legges opp til et program i 4 delte sesjoner med god tid til pauser mellom foredragene. Foredragene vil variere i tema slik at de blir interessante foredrag for alle produsenter.

Opp mot 500 kvm er satt av til stand-område hvor du kan treffe aktører og utstyrsleverandører til en fagprat. Gris i ‘19 blir en komplett kongress der både utstyr, bygg, fag, fôring, forsikring og finansiering blir viktige elementer. 

  • Gris i ‘19 ønsker å sette svineprodusenten og beslutningstagere i svinenæringa i fokus
  • Vår målgruppe er først og fremst svineprodusenter, dernest rådgivere, leverandører og organisasjoner 
  • Gris i ‘19 skal skape et samlingspunkt av faglig og sosial karakter 
  • Gris i ‘19 skal ha presentasjoner fra et internasjonalt svineproduksjonsmiljø 
  • Gris i ‘19 legger til rette for at leverandører og fagorganisasjoner kan presentere budskap og produkter 

Det blir laget en egen webportal med program og påmelding til kongressen, sett av dagene så lenge!

Følg Gris i ’19 på Facebook!

 


 

Svar på medlemsundersøkelsen 

Nortura og Tine gjennomfører også i år en undersøkelse blant våre eiere for å undersøke hvor tilfreds dere er med oss på ulike områder. Undersøkelsen er sendt på mail.

Fortsatt har vi dessverre fått litt for få svar til at vi kan få gode og representative vurderinger innenfor de ulike regionene. Dersom du ikke allerede har svart på undersøkelsen er det fortsatt mulig, og vi oppfordrer derfor om at så mange som mulig setter seg ned og svarer på undersøkelsen som tar ca 12-15 minutter.  

Selv om Nortura og Tine sender ut en felles undersøkelse, vil det være spesifikke spørsmål som skiller organisasjonene. Som tidligere ønsker vi også å i år å sammenlikne oss med andre selskaper du har kjennskap til 

Målsettingen med undersøkelsen er å kartlegge så godt som mulig hva eierne syns om oss - slik at vi i neste omgang skal kunne forbedre samhandlingen med eierne våre. 

Takk for hjelpen!

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 000 storfe. Det er mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 83 prosent. Markedet suppleres med storfe fra reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 18 900 stk.  Med det er markedet dekket.

Av småfe slaktes det ca. 1 900 lam og 700 sau. Etterspørselen er lav nå og noe går til innfrysing. 

 


 

Pris 

Det er ingen prisendringer denne uka.