Nortura i Bondebladet uke 40/2019

 

Konsernsjefen besøker anlegga

Det var en spent konsernsjef Anne Marit Panengstuen som besøkte Nortura Tønsberg torsdag 19. september – hennes første besøk på et av Norturas produksjonsanlegg. 

Fabrikksjef Therese Ryan med ledergruppe tok imot konsernsjefen og viste frem anlegget, og konsernsjefen lot seg imponere over engasjementet blant medarbeiderne i Tønsberg.

– Dette hadde jeg sett fram til, og dagen i Tønsberg ble veldig inspirerende. Det store engasjementet blant medarbeiderne og stoltheten over yrket sitt gjorde stort inntrykk, forteller Anne Marit.

I september og oktober skal vår nye konsernsjef besøke flere av Norturas anlegg rundt i landet. Målet er å bli bedre kjent med verdikjeden og ansatte. Naturlig nok rekker hun ikke over alle anlegg med en gang, men det vil komme flere anledninger.

Her er de besøk som er planlagt i denne runden: 

19. september: Nortura Tønsberg
27. september: Nortura Sogndal
1. oktober: Nortura Forus
8. oktober: Nortura Malvik
9. oktober: Nortura Steinkjer
16. oktober: Nortura Målselv
18. oktober: Nortura Rudshøgda
30. oktober: Nortura Hærland

Avdelingsleder i pølsemakeriet Marylinn Jeanette Grønberg, konsernsjef Anne Marit Panengstuen og fabrikksjef Therese Ryan.
PÅ NORGES STØRSTE PØLSEFABRIKK: Avdelingsleder i pølsemakeriet Marylinn Jeanette Grønberg, konsernsjef Anne Marit Panengstuen og fabrikksjef Therese Ryan.

 


 

Fortsatt nedgang i forbruk av antibiotika til dyr i Norge

Årets NORM-VET- rapport viser at bruken av antibiotika i norske husdyrhold fortsetter å synke og Mattilsynet konstaterer at det er få funn av resistente bakterier i mat og dyr.

Storfe på beite i fjellet

Rapport for nedlastingDet viser analysene av antibiotikaforbruket til dyr i 2018, samt resultater fra overvåkingen av antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i mat i NORM-VET (Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler). Veterinærinstituttet har ansvar for overvåkningsprogrammet på oppdrag fra Mattilsynet.

I 2018 ble det brukt 4 821 kg antibiotika til matproduserende landdyr. Det er en nedgang på 17 % sammenlignet med 2013 og rundt 40 % siden 1995.

– Det at vi ser en så jevn nedgang i bruk av antibiotika i landbruket skyldes først og fremst forebyggende helsearbeid, sjukdomsbekjempelse, avl og restriktiv bruk av antibiotika. Flere alvorlige smittsomme dyresjukdommer er utryddet gjennom flere tiår med målretta innsats. Dette er et langsiktig arbeid som har gitt oss friske dyr med lav forekomst av sjukdommer, sier Synnøve Vatn, fagsjef i Animalia.

– Så langsiktige arbeid kombinert med målrettede tiltak er oppskriften for fortsatt svært lav forekomst av resistens i norsk husdyrhold og dette er grunnstammen i husdyrnæringens felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier, konstaterer Vatn.

Artikkelen er publisert av Animalia

 


 

Kvantumstillegg på gris utbetalt

Nortura har avregnet 17,8 mill kr i kvantumstillegg 2. tertial for gris, kvantumstillegget ble utbetalt onsdag 25. september.

Det er kun gris som avregnes tertialvis, storfe og fjørfe er gått helt ut av ordningen, mens småfe beregnes kun ved årsoppgjør. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret.

Kvantumstillegget blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før. 

Se våre leveringsvilkår på medlem.nortura.no for beregning. Spørsmål kan rettes til Nortura Medlemssenter på telefon 95 51 84 00 eller på e-post til medlem@nortura.no.

 


 

Reduser risikoen for vêrsmak- og lukt

– Vi må alltid vera på vakt mot at det blir lukt- og smaksfeil på vêrlamslakta om hausten. Det er øydeleggjande for salet av lam dersom lammeslakt med lukt- og smaksavvik kjem ut i marknaden som lam, seier fagsjef Finn Avdem.

– Dersom lammet kjem i kategorien vêr pga lukt- og smaksfeil, så blir avrekningsprisen nær null og det er heller ikkje bra. Årsaken til at dette skjer, er hormonelle endringar hjå vêrlamma når paringssesongen nærmar seg. Vi har difor laga fylgjande råd for å redusere risikoen for lukt og smaksfeil på vêrlam:

  • Alle vêrlam bør vera slakta seinast tre veker før paringssesongen startar. Det betyr at vêrlam som ikkje er slaktemogne ved sanking, bør setjast på intensiv sluttfôring på kraftfôr og grovfôr eller eit godt grønnfôrbeite rett etter sanking.
  • Sorter søyelam og vêrlam. Det er spesielt viktig dersom sluttfôringa går føre seg inne. Dette gjev også meire ro i flokken og betre tilvekst.

 


 

Nedgang i ullprisen

Prisene på crossbredull på verdensmarkedet har over lengre tid vært lave. Markedet preges av at etterspørselen fra Kina er lav og til dels fraværende, samt handelssituasjonen mellom Kina og USA. Det er også et urolig marked i Australia og usikkerhet knyttet til Brexit i UK. 

Norilia har i stor grad klart å holde prisene på våre mest etterspurte kvaliteter på norsk ull, men dette volumet og verdien av det er ikke stort nok til å veie opp for prisnedgangen på øvrige kvaliteter. 

Svak kronekurs har bidratt positivt for eksporten, men veier ikke opp for prisnedgangen i markedet. Dette har ført til at Norilia må nedjustere pris til produsent på ull, nye priser ble gjeldende fra 9. september. Prisene er lagt ut under småfe på medlem.nortura.no.

 


 

Marked

Som forventet øker storfeslaktingen etter telledato. Denne uka slaktes det ca. 2 300 storfe og det er 400 mer enn snittet for de foregående fem ukene. Dekningsgraden øker til 90 prosent. Tollen er satt ned til og med mandag denne uka, slik at aktører som har behov for det kan supplere med import. 

Slaktingen av gris øker også i forbindelse med prisoppgang denne uka. Det slaktes ca. 19 200 stk. og dekningsgraden går opp til 94 prosent. Bestillingene fra reguleringslager er beskjedne. 

Lammeslaktingen går litt ned denne uka til ca. 62 000 lam. Det er 7 000 færre enn forrige uke og selv om det fortsatt er høyt, kan det tyde på at toppen av slaktesesongen nå er passert. Det slaktes mer enn markedet etterspør og det kan bli opptil 15 000 lam til innfrysing. Det slaktes også ca. 2 400 sau og litt av det går til innfrysing.

 


 

Pris

Fra mandag 30. september reduseres avregningsprisen på storfe med kr 1,40 per kg, grunnet redusert engrospris og økt omsetningsavgift.  

Avregningsprisen for gris økes med kr 0,40 per kg grunnet økt engrospris.  

Avregningsprisen på lam reduseres med kr 1,30 per kg grunnet redusert engrospris. Samtidig fjernes sesongtillegget for lam slik at samlet reduksjon i prisen på lam til produsent blir kr 1,80 per kg.