Nortura i Bondebladet uke 41/2019

 

Nortura Proff – beste leverandør i serveringsmarkedet!

Over 800 kjedekunder og kjøkkensjefer deltok i årets ReMark-undersøkelse nylig og sendte Nortura Proff tilbake til toppen.

Salgsdirektør i Nortura Proff, Petter Brinchmann, omtaler seieren som «helt rått».

– Jeg håper at alle i Nortura forstår at de har en aksje i denne utmerkelsen. For dette er en lagseier. Summen av det vi gjør alle sammen, hver eneste dag. 

ReMark kundeundersøkelse gjennomføres annethvert år av Kantar. Nortura Proff har lenge ligget blant de best likte leverandørene. Kundene svarer blant annet at Proff er best på innovasjon, nyheter og markedsføring, best til å skape lønnsomhet for- og forstå kundenes situasjon, samt at Proff har de beste menneskene og gjør det lille ekstra. 

– Nå kommer alle til å jobbe for å ta oss igjen. Da må vi se hva vi kan gjøre litt bedre. For dette er en posisjon man fort kan falle ned fra. Men husk; dette er en fantastisk tilbakemelding fra kundene våre og den skal motivere oss til å ha enda mer moro og bli enda bedre, sier Brinchmann.

NORTURA PROFF'ere fra region Vest på bransjemesse i Bergen
NORTURA PROFF'ere fra region Vest på bransjemesse i Bergen

 


 

Markedssituasjon for avlsdyr/fôringsdyr

Nortura omsetter store mengder avlsdyr/fôringsdyr gjennom året. Dette når ofte en topp på høsten, spesielt for kjøttfe og fôringsdyr.

Fôringsdyr

– Ettersommer/høsten er normalt den tiden på året der alle må gjøre en vurdering av beitende dyr. Flertallet opplever at egen driftsbygning/grunnlag har et metningspunkt, sier livdyrsjef i Nortura, Odd Finnesand. 

Hva trengs til rekrutering av egen besetning? 
Tankene går fort rundt hva som kan/bør utskiftes eks pga lynne, morsegenskaper, alder, produksjonsegenskaper osv. Et klart mindretall må gjøre innkjøp, resten har et overskudd av dyr som kan (genetikk/tilvekst) erstatte de som må eller bør slaktes. Hva er salgsvare som avlsdyr til andre besetninger?

Det som er avgjørende for flertallet av kjøpere er at selger har god helsestatus ang klauvhelse og BRSV og BCoV. Selger må ha en «plan B» for innmeldte livdyr.

– Det er for tiden god tilgang på avlsdyr kjøttfe i ulike kategorier, mens når det gjelder fôringsokser er det et stabilt underskudd. Aktivitet på livdyrformidling øker etter 1. oktober, og det er viktig at en både melder inn livdyr for salg og legger inn bestillinger i god tid, sier Finnesand.

Detaljer om markedssituasjonen for alle kategorier finner du på medlem.nortura.no.

 


 

Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

MKI (Matkjedeinformasjon) innhentes på alle storfeindivid, og alle besetninger av småfe og gris som skal leveres til slakt. MKI gir oss informasjon om tilbakeholdelsesfrister på behandla dyr, samt besetningsrestriksjoner. Vi henstiller alle produsenter å etterleve dette kravet om matkjedeinformasjon.

Spørsmål på kjøreseddel som må besvares er:

 1. Er merket i hht off. forskrifter – friske og egnet til slakt – er transportdyktige* – ingen off. restriksjoner.
 2. Medisinbruk: Tilbakeholdelsestid er utløpt for mer enn 7 dager siden.
 3. Egenbehandling mot parasitter. Tilbakeholdelsesfrist utløpt.
 4. Er hasteslakt

Er svaret nei på pkt 1 – 3 over, eller det er et hasteslakt, eller det er andre relevante opplysninger må egenerklæringsskjema fylles ut.

Skjema finnes i dyrebilen, eller du kan printe det ut fra medlem.nortura.no

Dyreeier er ansvarlig
Det er du som ansvarlig for dyreholdet som må kvittere for disse punktene ved levering av dyra. Slakteriet skal vurdere opplysningene på skjemaet opp mot regelverket, og resultatet skal være tilgjengelig for Mattilsynet innen slakting kan startes.

* Dyr som er syke eller har fysiologiske skavanker eller gjennomgår en patologisk prosess, skal ikke anses for å være skikket til transport, særlig:

 • a) dyr som ikke kan bevege seg uten smerter eller gå uten hjelp,
 • b) dyr som har et alvorlig åpent sår eller en prolaps,
 • c) drektige dyr som er minst 90 % inne i drektighetsperioden, eller dyr som har født i løpet av forutgående uke,
 • d) nyfødte pattedyr med navle som ikke er leget ennå,
 • e) svin på under tre uker, lam på under én uke og kalver på under ti dager, med mindre de skal transporteres over en avstand på under 100 km. 

Se også "Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport" som er lenket opp på medlem.nortura.no. 

 


 

Ta vare på ullkvaliteten!

Norske ullvarefabrikkar og merkevarer set høge krav til ullkvalitet. God ullkvalitet er også viktig for eit godt ulloppgjer. Å ta vare på ullkvaliteten er viktig for ein god økonomi i sauehaldet. 

Sjef for ullstasjonen på Gol, Terje Bakken, minner om desse viktige tiltaka for å ta vare på ullkvaliteten:

 • Levér tørre lam. Når ein pressar våt ull, skjer det same som når ein pressar vått høy, det går varmt og det blir mugg og ulla blir øydelagd.
 • Unngå bruk av kutterflis ved transport og fjern tistlar frå haustbeitet. Kutterflis og tistlar er dei mest vanlege årsakene til at ull kjem i klasse V i staden for i klasse C1. Dette gir eit pristap på nærare kr. 60,- per kilo
 • Hald ulla rein. Unngå at ulla blir veldig tilskitna eller full av grovfôrrestar. Sørg for at lam som blir sluttfôra på grovfôr og kraftfôr har eit fôringsopplegg som held ulla rein. Skitten og tilgrisa ull kan også gje store pristap.
 • Unngå merkemaling i ulla. Ull med merkemaling blir kassert. Bruk i staden sida av mulen til merking. Merk ikkje lamma i ullfellen eller nedst eller midt på mulen, då dette kan føre til at lamma "merkar" kvarandre i fellen.

 


 

Nytt storfemerke fra 2020

Høsten 2019 vil alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet. Kalver født etter 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med det nye nummeret.

Mer informasjon om det nye storfemerket og din Dyreholds-ID vil komme medio november.

 


 

Omstilling til frittgående eggproduksjon 

Når det gjelder omstilling til frittgående eggproduksjon, er det ved årsskiftet 11 % av eggene som kommer fra høner i miljøinnredning. Med endringen i salget til dagligvarehandelen har ikke Nortura noen varevei for egg produsert i miljøinnredning fra februar 2020. 

Det er fortsatt noen kanaler som kjøper egg fra miljøinnredning, men volumet er raskt fallende. En stor del av industrimarkedet har gått over til å benytte råvarer fra økologiske og frittgående høner. 

Nortura team egg oppfordrer alle som vurderer å sette inn innsett i miljøinnredning til å tenke gjennom denne situasjonen og ta kontakt.

 


 

Marked

Som forventet øker slaktingen av storfe nå etter telledato. Denne uka slaktes det ca. 4 600 stk. Det er mer enn markedet etterspør og det kan bli noe innfrysing. Nå er tollnedsettelsen avsluttet for denne gang. 

Av gris slaktes det ca. 19 100 stk. denne uka. Det er litt mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 92 prosent. Det er gris tilgjengelig på reguleringslager. 

Lammeslaktingen går litt ned til ca. 60 000 stk. denne uka. Etterspørselen faller raskere enn produksjonen og det ligger an til en god del innfrysing. I tillegg slaktes det ca. 2400 sau. Saueslaktingen har vært stabil på dette nivået gjennom lammesesongen, men den forventes å ta seg opp fra neste uka da prisen øker. Prisløypa på sau er utformet med tanke på å styre slaktingen mest mulig utenom ukene med høyest lammeslakting. 

Eggproduksjonen er i hele høst større enn salget, og det er på tross av førtidsslakting for å redusere produksjonen. Overskuddsegg må lagres for å benyttes som eggprodukter.

 


 

Pris

Fra mandag 7. oktober reduseres avregningsprisen for lam med kr 0,50 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris. Samtidig reduseres grunntilskuddet på lam med kr 0,50 per kg, slik at samlet reduksjon i prisen på lam til produsent blir kr 1,00 per kg.