Nortura i Bondebladet uke 5/2019

 

Vi skal nå klimamålene – med verdens friskeste dyr og laveste klimaavtrykk

Ingen kjenner bedre enn bøndene hvor skoen trykker når det gjelder klima. Derfor er norske bønder en del av klimaløsningen – det handler om levebrødet.

Vi skal nå klimamålene – med verdens friskeste dyr og laveste klimaavtrykk

Å tro at alle i verden skal spise nøyaktig den samme maten blir feil. Hvert land må ta utgangspunkt i deres forutsetning for å produsere mat. 

To tredjedeler av Norges dyrkbare mark egner seg kun til gress, og disse områdene vil gro igjen dersom ikke dyra beiter på det. Alle land har plikt til å bidra til verdens matproduksjon, også Norge. Da er det godt å vite at norsk kjøttproduksjon er best i verden når det gjelder friske dyr med nesten null bruk av antibiotika, og med et klimaavtrykk fra storfe som er kun en tredel av snittet ellers i verden (Kilde: Veterinærinstituttet). 

Vi skal klare å redusere klimaavtrykket så mye som vi er forpliktet til, samtidig som vi tar vare på norsk verdiskaping, kulturlandskapet og den trygge norske maten og gode dyrehelsa som er så unik i verden. Hvis vi overlater til folk å spise importert mat mister vi alt dette – og har heller ikke vunnet noe i klimasammenheng, slik vi ser det.

Noe av svaret på miljø- og klimautfordringene ligger også i vårt grunnleggende oppdrag: å bruke alle råvarene, hele dyret og alle eggene – hele tiden. Friske dyr gjør at mer av dyret blir til mat, og gir trygt kjøtt til forbrukerne. I en tid hvor antibiotikaresistente bakterier utgjør en helserisiko, er det et viktig poeng at under ti prosent av all antibiotikabruk i Norge går til dyr, mens i verden forøvrig går 70 prosent i snitt til dyr.

Nortura har besluttet å redusere klimautslippene fra fabrikk med 80 prosent, matsvinn med 60 prosent, halvere transportutgiftene og gjøre 70 prosent av all emballasje miljøvennlig innen 2030.

 


 

Coop velger Den Stolte Hane som ny hovedleverandør på egg

Nortura har i en lengre periode vært i dialog med Coop om en ny leveranseavtale for egg. Tidligere avtale på egg utgikk mai 2017. 

For Nortura representerer dette et stort volum, og i dialog med Coop er det blitt enighet om at det vil skje en gradvis innfasing av ny leverandør de neste tolv månedene. 

Nortura jobber konkret med alternativer for å øke salget i andre kanaler. Nortura skal fortsatt sikre omsetning av norske egg fra sine produsenter, og skal være en garantist for norske egg i norsk dagligvare.

Det er enighet mellom Nortura og Den Stolte Hane om at det er viktig å ha en velfungerende markedsordning i Norge. For at Nortura skal være en god markedsregulator på egg, er vi avhengig av å opprettholde en høy markedsposisjon i primærmarkedet. Nortura ønsker at produsentene ser viktigheten av dette, og bidrar til å opprettholde dagens markedsposisjon.

Den Stolte Hane vil få dekket sitt behov gjennom markedsordningen og markedsregulator sin forsyningsplikt. Norturas fremste oppgave blir å sikre eiernes forutsigbarhet og sørge for at vi har tilstrekkelig oppstrøm for inngåtte avtaler.

Nortura har fått bekreftet av Coop at de vil fortsette med salget av egg fra miljøinnredning, men de har også gitt inntrykk av at de ønsker en gradvis økning av salget over til frittgående, utegående og økologisk produksjon. Men på kort og mellomlang sikt vil det fortsatt bli omsatt egg fra miljøinnredning gjennom Coop.

I en dialog mellom Nortura og Coop har Nortura vært tydelige på at dette er en tung belastning, men at man skal gjøre det man kan for at endringene skal bli så smertefrie som mulig for alle involverte parter. 

Prognosen fra Nortura Totalmarked nylig viser et prognosert overskudd på 2.500 tonn egg i 2019.

 


 

Møt opp på kretsmøtet i din krets 

Nortura inviterer alle eiere til årets kretsmøter som starter 18. februar og går fram til 1. mars. Innen årsmøtet går av stabelen i april skal det være gjennomført kretsmøte i alle 142 kretsene og RU-møter i de 6 regionene i Nortura.

Kretsene i Finnmark møtes på Finnmarkssamlingen i Karasjok, i tillegg er det flere andre kretser som har fellesmøter. Oversikt over alle kretsmøtene finner du på medlem.nortura.no.

Vil du vite mer om hvordan Nortura planlegger å møte framtida og har du spørsmål og innspill til de tillitsvalgte eller ledelsen av selskapet, så er kretsmøtet riktig arena.

Har vi din e-postadresse vil invitasjonen til kretsmøtet komme på e-post, resten vil bli sendt i posten. 

 


 

Konserndirektør for HR slutter i Nortura

Konserndirektør Mads Bendixby slutter i Nortura etter fem år i konsernet og blir direktør for kategori og marked i Fjordland AS. 

– Jeg takker for fem fine år i Nortura og ønsker både kollegaer og selskapet lykke til fremover. Gjennom målrettet arbeid, har Nortura de beste forutsetninger for å komme styrket ut av den krevende situasjonen vi nå står i, sier Bendixby.

Bendixby har tidligere arbeidet i Fjordland, og har også sittet de siste årene som Norturas representant i Fjordlands styre.

– Jeg vil takke Mads for solid innsats innenfor HR-området og tidligere også i markeds- og kategoriarbeidet. På begge disse områdene har Mads vært med å utvikle selskapet. Jeg ønsker han lykke til i ny jobb, sier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen.

 


 

Arild Nordvi ny fabrikksjef på Tynset

Arild Nordvi er ansatt som ny fabrikksjef på Nortura Tynset etter at Geir Inge Høistad går av. Nordvi vil starte i stillingen på Tynset rundt 1. mai. 

Arild Nordvi kommer fra stillingen som fabrikksjef ved Nortura Elverum, hvor han har sittet ved roret siden september i fjor. Han har lang bakgrunn i Nortura, blant annet som driftssjef for foredling på Nortura Rudshøgda og fabrikksjef for Nortura Lillehammer.

– Vi er veldig glad for at Arild har takket ja til å lede og videreutvikle fabrikken på Tynset, sier Kristian Skjauff, fabrikkansvarlig for spekevarefabrikkene i Nortura.

 


 

Meld inn på Min side

Opplever du ventetid på telefonen om du ringer medlemssenteret? Skal du melde inn dyr, så gjør det på Min side, der slipper du å vente!

Medlemssenteret har som alle andre områder i Nortura et krav om å redusere antall stillinger. Det betyr at vi må bli mer effektive på de lokasjoner vi har for å kunne gi dere eiere og leverandører best mulig service.

Bruker du Min side til innmelding så spares kostnader og ressurser på medlemssenteret, og reduserer ventetid på telefon for de som trenger det.

Takk for hjelpen!

 


 

Marked

Med ca. 3 800 storfe innmeldt er det litt mindre slakting enn de foregående ukene. Dekningsgraden er 73 prosent og det tas ut storfe fra reguleringslager for å dekke industriens behov for helt slakt.

Det slaktes ca. 19 300 gris denne uka og med det er markedet i balanse.

Av småfe slaktes det ca. 1 500 lam og 600 sau. Litt går til innfrysing.

Eggsalget balanserer rimelig med tilførslene nå i vinter. Reguleringslageret av egg forventes å være ganske stabilt framover.

 


 

Pris

Fra mandag 28. januar økes avregningsprisen på storfe og kalv med kr 0,60 per kg. Endringen skyldes redusert omsetningsavgift.