Nortura i Bondebladet uke 51 - 52/2019

 

Revisjon av lengdemåling av storfe og justeringer av modellen

Ved innføring av nye systemer er det viktig at alle parter kan være trygge på at bedømmelse av slakt skjer etter riktige kriterier. Animalia og Klassifiseringsutvalget har som tidligere varslet, gjennomført en grundig evaluering av lengdemåling av storfe.

lasermåling
 
Oppsummeringen viser at lengdemålingen gir gode resultater, men vi mener at det er grunnlag for noen justeringer. Visuell etterprøvingen av de nordiske klassifiseringskonsulentene bekreftet klassesettingen ut fra lengdemåling. Det skal jobbes ytterligere med etterprøving av utenlandske konsulenter i 2020.

Endringene som gjennomføres fra 6. januar 2020 er følgende:

  • Det utvikles nå to likninger for storfe, en for hunndyr og en for hanndyr. Det betyr at KATEGORI ikke inngår lenger i klassefastsettelsen.
  • Rasegruppene omorganiseres noe, og det opprettes flere rasegrupper.
  • Det gjøres justeringer i dagens formel med bakgrunn i den visuelle kontrollen av lendemålingsresultatene.

Informasjon om endringen er lagt ut på nettsider og sendt på e-post til storfeprodusentene.

 


 

Holdvurdering av sau

Vibeke Tømmerberg, Tore Tollersrud, Mina Klaseie fra Animalia, og fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem har skrevet en fagartikkel om holdvurdering av sau.

holdvurdering

Holdvurdering er et nyttig verktøy som bidrar til god velferd, helse og produksjon. Artikkelen gir råd om hvordan holdvurdering kan brukes som hjelpemiddel for å justere fôringa gjennom året.

Hvorfor er holdvurdering nyttig?
Dyreeier må kunne bedømme om sauene får nok mat ut fra om de er i passelig hold, slik at det kan gjøres tiltak for å justere fôringa for hele flokken eller enkeltdyr ved behov. Dette har stor betydning for dyrevelferden. Samtidig påvirker søyenes hold bl.a. lammetall, melkeproduksjon og risikoen for fødselsvansker og sykdom hos søyer og lam. Søyenes hold og energistatus gjennom året er en nøkkelfaktor for helse og produksjon, og trolig den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker produksjonsresultatet.  

Artikkelen finner du på medlem.nortura.no i fagbiblioteket for småfe under Fôring.

 


 

Justering av prisløypa for gris

Fra mandag 30. desember reduseres engrosprisen for gris med 10 øre per kg. Det gjøres for å unngå overnotering i forhold til målpris for målprisåret 2019/2020. 

Da det ble innført ny ligning for beregning av kjøttprosent og pristilleggene ble justert 1. juli 2019, var det noe usikkerhet om hvordan endringene ville slå ut for hele avtaleåret. Det har vist seg at engrosprisen i gjennomsnitt har økt litt mer enn forutsatt og det er bakgrunnen for at prisen må justeres ned for resten av målprisåret.

 


 

Innfører dyrevelferdsprogram for verpehøns 

Dyrevelferdsprogram verpehøns blir iverksatt 1. januar 2020 og vil være obligatorisk for alle som har 1000 verpehøns eller mer.

Hovedformålet for dyrevelferdsprogrammet er å sørge for dokumentert god dyrevelferd hos norske verpehøns gjennom produksjonsperioden. Dette skal gjøres gjennom god produksjonsstyring, systematisk forebyggende helse- og dyrevelferdsarbeid og tredjeparts revisjon av regelverksetterlevelse.

Det innføres et trekk på 10 øre pr kg egg for leveranse etter 1. januar som tilbakebetales ved innsettets slutt når nødvendig produksjonsdata er registrert i elektronisk produksjonskontroll og HO-besøk er gjennomført. Mer detaljert informasjon sendes ut til eggprodusentene.

 


 

Lammeringstillegg økes frå nyttår

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke lammeringstillegget med kr 5,- per dyr levert fra besetninger organisert i lammering fra 1. januar 2020. Tillegget blir da kr. 15,- per dyr.

Rundt 80 % av alle småfe til Nortura er levert gjennom lammeringer, økt lammeringstillegg skal være en ekstra stimulans til å få med enda flere neste år. Lammeringene er viktig for Nortura for å få gjennomført slaktesesongen på en god måte med rasjonell inntransport og tilpasset slaktemengde etter kapasitet og markedsbehov.

 


 

Gode grunner til å velge norsk svin

Vi nærmer oss jul og det betyr ribbe på menyen for veldig mange. På nortura.no har vi lagt ut en artikkel som heter "7 gode grunner til å velge norsk svin". 

Nordmenn har sterke tradisjoner med svinekjøtt. Omtrent halvparten av befolkningen sier de spiser svineribbe på julaften, og enda flere hvis man regner med hele advent- og juletiden. I artikkelen er også "Gilde sin guide til perfekt ribbe" lenket opp. 

Men svinekjøtt er ikke bare en favoritt i desember. Gå inn på våre sider og les, og del gjerne i sosiale medier for å vise hvorfor det er gode grunner til å velge norsk svinekjøtt.

 


 

Åpningstider medlemssenter

 


 

Marked

Slaktingen reduseres inn mot jul og nyttår. Det samme gjelder etterspørselen etter helt slakt.

Denne uka slaktes det ca. 4 500 storfe og neste uke 1 300. Etterspørselen reduseres, og det blir en del innfrysing.

Av gris slaktes det ca. 16 700 stk. denne uka. Behovet for gris er stort, og dekningsgraden er bare 75 prosent. Markedet kan suppleres med gris fra reguleringslager. Neste uke slaktes det ca. 4 600 gris og en del må fryses inn pga. lav etterspørsel i selve juleuka.

Eggsalget er på topp nå siste uka før jul. Tilførslene er imidlertid svært høye, og markedet er rimelig godt dekket. I romjula og etter nyttår er det vanligvis reduksjon i eggsalget. Overskuddseggene må dermed benyttes til eggprodukter. 

Førtidsslakting for å redusere eggproduksjonen skal gjennomføres mellom jul og påske i 2020, og grunnlaget for det er prognosen som viser overskudd. Aktuelle eggprodusenter med planlagt avliving av høner i uke 1 - 11 har fått tilsendt informasjonsbrev med oppfordring om å ta kontakt med sitt eggpakkeri.

 


 

Pris

Fra 16. desember settes prisen på gris under 79 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 79 til 81 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 81 til 85 settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 85 til 95 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 95 til 100 kg settes ned med kr 0,70 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,50 per kg.

 


 

Vi vil ønske alle våre eiere, leverandører og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nyttår, og takk for samarbeidet i 2019!