Nortura i Bondebladet uke 7/2019

 

Mange som heier på Nortura

– Dere er verdifulle og det er mange som heier på dere, skriver førstelektor Espen Roy Skaldehaug på BI til oss.

Espen Roy Skaldehaug

– Nortura har en del utfordringer nå. Rammebetingelser er i endring, og totalt sett er det er nok riktig å si at dere sliter med høye kostnader og en produksjon som er i største laget. Det er viktig at dere lykkes. Nortura bygger på en flott organisasjonsmodell, det vil si, samvirke. 

– Dere har en stor og viktig rolle i samfunnet og er en viktig samfunnsaktør. 

– Norturas virksomhet har store ringvirkninger og bidrar til verdiskaping og bosetting rundt om i det ganske land - fra nord til sør og fra øst til vest. Dere foredler bondens råvarer og skaper merverdier som fordeles tilbake til bønder i lokalsamfunn rundt i Norge. Dette er delingsøkonomi i praksis. Dette er en organisasjons- og forretningsmodell som har en framtid.

– Det eksisterer ingen ferdig oppskrift på hvordan dere skal løse utfordringene. Tross dette, det kan være verdt å trekke fram noen punkter som er viktige i arbeidet med å få til endring, for å kunne forsere den motbakken dere nå er inne i, skriver Skaldehaug.

  • Endringer må i størst mulig grad bygge på fakta og minst mulig på synsing. Vi har mange eksempler fra prosjektarbeidene til Norturas BI-studenter på at bruk av fakta som grunnlag for endring, kan snu en avdelings ytelser og resultater - nærmest over natta. Nortura har mange suksesshistorier som lett kan bli glemt bak de litt dystre tallene som nå gjør seg gjeldende for konsernet som helhet. 
  • I forbedringsarbeidet er det viktig å forsøke å finne såkalte rot-årsaker og være åpen for at det ofte må til en del prøving og feiling før de gode løsningene kommer til syne. Bevar en kultur hvor dere støtter hverandre og aksepterer at prøving i blant betyr feiling.  
  • Det er lett å tenke at det du gjør har lite å si, noe som er en lite konstruktiv tanke. Forsøk heller å tenke motsatt. Nortura er og blir summen av det hver og en gjør - det er derfor viktig å være lojal mot den retningen som er valgt og at hver og en trår til der dere kan og med det dere kan. Først diskusjon, så konsensus, og deretter hardt arbeid samt endringsbidrag fra den enkelte!

– Vi er mange som heier på dere, på Nortura. Det er fort gjort å glemme dette i den prosessen dere nå er i gang med. Lykke til med forbedringsarbeidet!

 


 

God start på året for kylling og kalkun

Nortura og Prior har hatt en veldig god salgsstart for kylling og kalkun i 2019. Mediene har fortalt om en del glisne butikkhyller, men dette sier mer om etterspørselen enn om tilgangen på varer, vi har levert over prognosene. 

Kylling- og kalkunprodukter

Det produseres store volumer som går rett ut i markedet. Grunnet økt etterspørsel justerer vi opp produksjonen litt i vår, og med lave lagernivåer og godt salg er vi godt fornøyd med starten på året.

Ny organisering Hvitt Kjøtt
Hvitt Kjøtt ble eget resultatområde i Nortura fra 1. januar. Lars Ove Flaten som er fabrikksjef på Nortura Hærland får ansvaret for hele verdikjeden fra import av rugeegg fram til og med ekspedert produkt. Flaten overtar også ansvaret for fabrikken på Elverum i tillegg til produksjonsplanlegging. 

Den nye organiseringen for Hvitt kjøtt er basert på å dekke området godt, samtidig som det stilles krav og forventning om å få til gode prosesser på tvers, også mot de ulike salgs- og markedskanalene. 

 


 

Reduserer ekspedisjonen ved Nortura Malvik

Konsernledelsen i Nortura har besluttet å redusere aktiviteten i ekspedisjonen ved Nortura Malvik, avgjørelsen fører til at 20 årsverk settes i omstilling. 

Ekspedisjonen for dagligvarekunder (Rema) flyttes til Nortura Sarpsborg og for Proff-kunder flyttes ekspedisjonen til Nortura Tønsberg. 

Nortura har hatt en overkapasitet på ekspedisjonen ved Nortura Malvik, og i forbindelse med innføringen av nytt SAP-system ble ekspedisjonen av varer midlertidig flyttet til Tønsberg og Sarpsborg. De praktiske erfaringer og analyser gjort gjennom denne perioden fra oktober, viser at det er mer effektivt å ekspedere varer fra henholdsvis Tønsberg og Sarpsborg, uavhengig av utfordringene i SAP-prosjektet.

– Slike avgjørelser er alltid vanskelige å ta, men vårt fokus må være på hva som er best for selskapet som helhet. Nortura Malvik er et av Nortura sine nyeste anlegg og har mulighet til å utvikle seg på flere områder framover, sier konserndirektør for Produksjon i Nortura, Lisbeth Svendsen.

 


 

Innstiller på å avvikle Nortura Evanger

Konsernsjef i Nortura innstiller på å avvikle Nortura Evanger. Konsernstyret vil behandle saken senere denne måneden.

Nortura Evanger har vært, og er fortsatt utsatt for flom og naturskader, med påfølgende kostnader og driftsavbrudd. Situasjon oppleves som svært krevende på grunn av de økende utfordringer med flom, senest høstens to flommer med påfølgende driftsstopp.  NVE har også stoppet videre arbeid med flomforebygging rundt anlegget. Nortura har vurdert flere alternativer til flom/skadeforebygging, men ikke kommet til noen løsning som på en god måte ivaretar Nortura og de ansattes interesser.

– Det er vemodig å avslutte driften ved Nortura Evanger. Men etter nøye vurdering ser vi ikke at vi har andre valgmuligheter slik situasjonen er, sier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen.

Det er i dag 10 fast ansatte ved Nortura Evanger, og 5 slutter i løpet av året. Nortura vil følge sine ordinære rutiner for omstilling, dersom konsernstyret vedtar avvikling. Volumene ved Nortura Evanger er relativt små, og produksjonen vil da flyttes til andre produksjonssteder.

 


 

MRSA påvist i svinebesetning i Nordland

Mattilsynet meldte mandag 4. februar at MRSA har blitt påvist i en svinebesetning i Nordland. Besetningen følges opp av Mattilsynet, og alle kontakter til besetningen er varslet og blir prøvetatt av Mattilsynet. 

Vi minner om viktigheten av at alle personer som har hatt kontakt med utenlandsk husdyrhold skal testes for MRSA for å forebygge spredning fra folk til gris. 

I fjor vedtok Mattilsynet en forskrift som stiller krav om at alle personer som kan ha vært i en risikosituasjon for MRSA skal bruke beskyttelsesutstyr inntil de har testet seg negativ for MRSA. Se mer på medlem.nortura.no/gris.

 


 

Nedgang i sal gjer at Nortura avviklar sommarlam i 2019

– Nortura har i ein del år hatt ein varestraum basert på intensivt fôra overskotslam, vi har kalla produktet "Sommerlam". Nedgang i sal gjer at vi avviklar denne varestraumen, seier fagsjef Finn Avdem. 

Salet av sommarlam gjekk sterkt ned i fjor. Nortura har prøvd å få kjedene med på forpliktande avtaler om sal av sommarlam. Dette er krevjande da sommarlamma konkurrerer med andre gode grillprodukt til ein langt lågare pris, vi har difor ikkje lykkast med dette i år. Konklusjonen blir difor at vi avviklar Sommarlam-varestraumen. 

Dersom nokon ynskjer å slakte dielam til ordinære prisar og vilkår, så tek Nortura sjølvsagt imot dei. Det er framleis ein liten marknad for heile dielam i butikkar med ferskvaredisk. 

– Mange sommarlam-produsentar må difor tenkje nytt når det gjeld overskotslamma i år. Som hjelp til planlegginga, har vi oppdatert ein fagartikkel om korleis ein produserer ordinære slaktelam av overskotslam, sjå medlem.nortura.no/smaafe, seier Avdem.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 700 storfe og det er mindre enn markedet etterspør. Dekningsgraden er 70 prosent og markedet suppleres med storfe fra reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 17 400 stk. Det er 800 færre enn uka før og mindre enn markedet etterspør. Dekningsgraden går ned til 88 prosent. Det er fryst gris tilgjengelig på reguleringslager.

Av småfe slaktes det ca. 1 200 lam og 350 sau. Alt blir solgt ferskt. Ved inngangen til 2019 var det ca. 1600 tonn sau på reguleringslager. For å sikre at de eldste partiene kan brukes til menneskemat har Omsetningsrådet vedtatt at det kan gjennomføres partisalg av 433 tonn sau til redusert pris. For ytterligere å stimulere til uttak fra reguleringslageret ga Omsetningsrådet også forhåndsgodkjennelse til å benytte ekstraordinært frysefradrag ved kjøp av sau fra reguleringslager i 1. halvår 2019.      

Eggmarkedet er rimelig balansert i perioden fram mot påske. Eggsalget er på et normalt nivå for vinter. 

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.