Bondevennen nr 16/2020

Årsmøtet i Nortura
Vil styrke eierengasjementet

Regionutvalgslederne understreket på årsmøtet at det er viktig for Nortura å styrke engasjementet blant eierne. Det blir et tema i arbeidet med vedtektsendringer og medlemsorganiseringen som styret har satt i gang.

Flere la vekt på at Nortura er avhengig av tillit, engasjement og lojalitet blant eierne for å kunne gjennomføre endringene som er nødvendig for å sikre selskapets framtid.

I region Vest har de det siste året endret på rutinene ved å ha ett RU-møte med valg på våren og erstatte det andre møtet med flere og mindre kretsutvalgsmøter gjennom året.

– Møtene har vært både fysiske og på telefon/skype. Etter erfaringene fra koronatida vil nok det meste av dette gjøres digitalt framover. Vi har fått engasjert hele kretsutvalget og fått flere med i prosessene. I tillegg har det vært mindre og kortere reiser som er positivt både for økonomi og miljø. Ordningen har blitt godt mottatt av de tillitsvalgte og de har gitt tydelig tilbakemelding om å få fortsette med ny møtestruktur, fortalte Lidvin Hage fra region Vest.

Styreleder Trine Havang Vaag sa at erfaringene fra Vest vil bli med i det videre arbeidet.

 


 

Trine Hasvang Vaag ble gjenvalgt

Trine Hasvang Vaag ble gjenvalgt som styreleder og Steffen Skolseg ble gjenvalgt som nestleder på Norturas årsmøte som denne gang foregikk på Skype tirsdag 28. april. Nyvalgt i konsernstyret er Ole Reino Tala og Hans Amund Braastad.

De nye i styret ble Ole Reino Tala, fra Sem i Vestfold og Telemark erstatter Johan Narum, og Hans Amund Braastad, fra Fåvang i Gudbrandsdalen erstatter Inger Lise Aarrestad Rettedal.

Alle valg gikk gjennom i henhold til valgkomiteens forslag. Jan Erik Fløtre fra Byrkjelo ble gjenvalgt, mens Tone Steinsland fra Bryne var ikke på valg.

Kjell Ove Høydal fra Florø ble valgt til 1. varamedlem i konsernstyret, mens Kirsten Helen Myren fra Vegårshei i Agder ble valgt som ny ordfører.

Ingen utbetaling av medlemskapital
Årsmøtet i Nortura vedtok med 62 mot 35 stemmer å følge konsernstyrets innstilling om å la eiernes innskutte medlemskapital bli stående i selskapet i et år til. Mindretallet stemte for et forslag fra Nortura Agro om å utbetale nær 62,6 millioner kroner i medlemskapital, som også var konsernstyrets forslag før koronakrisen.

 


 

Industriplan til sommeren

Den nye helhetlige industriplanen for Nortura legges fram i juni. Det varslet konsernsjef Anne Marit Panengstuen på årsmøtet sist uke.

Behov for endringer og effektivisering for å sikre Norturas framtid var hovedtema under årets digitale årsmøte, der «debatten» besto av innlegg fra lederne i regionutvalgene.

– Vi som eiere og leverandører er fortsatt utålmodige i forhold til å bedre drifta. Det er ikke tid for hvilskjær. Jeg er mye mer urolig for de leveransene vi taper på grunn av dårlig drift enn de vi taper på å endre struktur på en økonomisk rett måte. Fra region vest etterlyser vi en samlet plan for en optimal slakteri- og produksjonsstruktur med siste nytt av produksjonsteknologi, sa RU-leder Lidvin Hage.

Da hadde konsernsjef Panengstuen og styreleder Trine Hasvang Vaag allerede varslet i sine innledninger at arbeidet med en ny industriplan er i sluttfasen, og at den etter planen vil bli lagt fram for styret i juni.

Støttet tiltakene
Hage og andre var tilfreds med denne beskjeden, men understreket at det forventes høyt tempo i det videre arbeidet. Regionutvalgslederne ga også et generelt inntrykk av at eierne står bak de tiltakene som er gjennomført, også der det har vært mye uro.

– På årsmøtet i fjor fikk styret og administrasjonen i oppgave å snu alle steiner for å finne forbedringsområder. Inntransport er vi kommet godt i gang med og Otta er nedlagt som en start på en nødvendig endring, sa Hage.

Også RU-leder Willy Finnbakk i Agro viste til at det som har vært gjort med inntransport og Otta-anlegget er i tråd med hva forrige årsmøte ba om.

– Dette har vært støttet av Agro. Men det er mye mer å ta fatt i. Jeg er overbevist om at det er mer å hente også på inntransport, og det er nødvendig å bruke økonomiske virkemidler for å oppnå ytterligere rasjonalisering, sa han.

Se mer fra årsmøtet, og hele talen til styreleder Trine Hasvang Vaag på medlem.nortura.no/organisasjon/eierorganisering/aktuelt.

 


 

Mulighet for sesongjobb i Nortura til høsten

Nortura trenger ekstrahjelp ved flere av våre fabrikker for å kunne gjennomføre lammesesongen denne sesongen og søker bønder som har tid og relevant erfaring.

Høsten med lammesesongen på toppen av ordinær virksomhet er den desidert travleste tida i Nortura. Normalt tas det inn mye utenlandsk arbeidskraft i denne perioden. Blant annet har vi mange slakteriarbeidere fra New Zealand som kommer og jobber i lammesesongen i Norge i en periode da aktiviteten er lavere i hjemlandet. I år setter koronaen en stopper for det og da må vi tenke nytt.

Les mer om hvilke fabrikker, og se kontaktinformasjon på medlem.nortura.no om det kan være av interesse for deg. Husk å melde deg innen 20. mai.

 


 

Prisendringer

På grunn av lavere hudverdier reduseres avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige med kr.  0,11 per kg, ung ku, ku og okse kr. 0,09 per kg, og kalv over 50 kilo kr. 0,17 per kg, fra mandag 4. mai. Prisen på kalv og fôringsdyr okse økes med kr 3,- fra samme dato, dvs kr 360,- på grunnpris 120 kg.

Smågrisprisen økes også med kr. 30,-