Bondevennen nr 17/2020

 

Prognosen 2020 per mai

Den reviderte prognosen for 2020 viser økt salg av egg, storfe og gris som følge av tiltak for å redusere spredning av covid-19. Salgsprognosen ut 2020 vil være mer usikker og preget av de tiltak myndighetene har innført. På kort sikt er det særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og eventuelt videre stenging av grenser som vil påvirke salget mest.

Totalmarked vurderer at stengte grenser, og dermed bortfall av grensehandel til nå har økt salget av helslakt i Norge.

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.20 *)

Storfe/kalv

84 400

98

9 000

100 400

101

- 6 600

1 751

Lam

19 300

100

806

18 500

101

1 600

2 891

Sau

4 700

106

 

4 300

72

400

26

Gris

129 500

98

2 400

133 400

101

- 1 500

2 162

Egg

66 800

102

650

66 900

101

600

520


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

Det er storfe og gris som opplever økt salg som følge av bortfall av grensehandel. Vi legger til grunn at grensene vil være stengt frem til 16. mai som er myndighetens sist kjente beslutning. Både anslag på antall mennesker i Norge igjennom sommeren og effekt av stengte grenser er usikre. Videre har vi i prognosen lagt til grunn normalt antall mennesker i Norge og normal grensehandel i 3. tertial.

Det har vært økende etterspørsel etter gris og prognosen for året viser også for gris en økning på 1 %. Som for storfe ser vi en midlertidig økning i salget av produkter med gris. Prognosen for tilførslene er imidlertid også oppjustert på grunn økte slaktegrisvekter. Til sammen gir dette et lite underskudd i prognosen som gir oss mulighet for å kunne ta ut målprisen på gris. Det er positivt, og et godt utgangspunkt for 2021 når reguleringseksporten forsvinner.

Detaljer for alle produksjoner er lagt ut på Totalmarked sine nettsider, og på medlem.nortura.no.

 


 

Noen råd i siloslåtten

– Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt, sier Ingvar Selmer-Olsen og Finn Avdem i en oppdatert fagartikkel på medlemssidene.

Vellykka ensilering er avhengig av mange faktorer og alt skal gjøres rett om resultatet skal bli bra. Den faktoren vi har minst kontroll med er været, men takket være ensileringsmidler så går det stort sett bra også under våte forhold.

– Det er mange ting må du ha tenkt på lenge før slåtten (valg av grasblanding, kløver, gjødsling, sprøyting, kalking, arealdisponering, etc.), men en del av det du kan påvirke i siloslåtten.

Logg deg inn i fagbiblioteket på storfe eller småfe, under Fôring for å lese!

 


 

Tiltak for en campylobacterfri sommer

I Europeisk sammenheng er vi i Norge sammen med enkelte andre nordiske land i en helt egen, gunstig klasse når det gjelder campylobactersmitte i slaktekyllingbesetninger. Dette er en status vi er opptatt av å opprettholde, og for å få til det er det viktig at alle er nøye på smittebeskyttelsestiltakene i besetningene.

Kylling

Uteområde:

 • Plassere gjødsla fra forutgående innsett mer enn 50 meter fra produksjonsenheten, og på avrenningssikker grunn.
 • Opprettholde en vegetasjonsfri sone på minimum 2 meter fra husveggen.
 • Holde beitende husdyr mer enn 10 meter fra produksjonsenheten. Vær også obs ved spredning av husdyrgjødsel!
 • Ajourholde åtestasjoner eller påse at skadedyravtaler blir fulgt etter intensjon.
 • Fjerne fôrspill under fôrsiloer og der det ellers måtte være fôrspill.
 • Sikre inntaksluft med netting, og påse at nettingen ikke er gjengrodd med støv og skit. Finnes det inntaksluft fra deler av loft eller låve hvor det er tilgang til gnagere og fugl, må det etableres ordning så disse ikke kan oppholde seg på netting over luftinntak eller på annen måte kan komme i kontakt med dyrerom.

Mellom innsett:

 • Gode vaskerutiner! La huset få tørke godt opp i forkant av neste innsett, alternativt fyre for rask opptørking. Rense UV-filter (for de som har krav om dette), samt skifte pære hvis dette ikke er gjort siste året.
 • Holde porter lukket i tomperioder mellom innsett, og holde dører og vinduer lukket i birom. Må disse holdes åpne, skal det være innsatt finmasket netting som tetter godt mot karm.
 • Etablere sikre rutiner for innkjøring av flis (strømateriell). Vask og desinfeksjon av hjul på kjøretøy med mer.

Gjennom innsettet:

 • Bruk slusa riktig. Hver gang!
 • Holde birom rent og ryddig, samt fjerne unødvendige elementer i forhold til produksjonen.
 • Lagre rull(er) for papir som benyttes til fôring de første dagene i plast og smittefritt.
 • Være bevisst og tenke smittepress i enhver handling dere foretar opp mot produksjonen. Vask og desinfiser alt utstyr og alle redskaper som tas inn i husdyrrommet! Det gjelder også redskap/utstyr du bærer ut døde dyr i.

Ved påvisning av campylobacter i forutgående innsett, må gjødsla plasseres så langt vekk fra egen og andres fjørfeproduksjon som mulig. Gjødsla skal tildekkes. Næringa har gjennom handlingsplan mot campylobacter en forpliktelse til å følge opp positive funn i besetninger. Da pressperioden er sammenfallende med redusert bemanning på grunn av ferieavvikling, ber vi produsentene om å etterspørre denne oppfølgingen dersom kontakt ikke er etablert umiddelbart etter utslakting.