Bondevennen nr 22/2020

 

Smittevern i svinebesetninger

2020 blir året smittespredning, smittevern og immunitet er de mest omtalte tema i samfunnet generelt. Svineprodusenter er en gruppe som over mye lengre tid har hatt disse temaene langt fremme i bevisstheten. Det er likevel viktig å minne hverandre på viktigheten av god smittebeskyttelse.

God helse er viktig for god dyrevelferd. Kommer ny smitte inn i huset står vi i fare for å påføre dyrene sykdom og lidelse. Det vil i tillegg resultere i nedsatt produksjon og økonomiske tap. Noen av smittestoffene vil også medføre restriksjoner på livdyrhandel og slakteleveranser, og i noen tilfeller nedslakting av hele besetningen.

Hva beskytter vi oss mot?
Bakterier, virus, sopp og parasitter som fremkaller sjukdom, kaller vi smittestoffer. Smittestoffene lever og formerer seg på og i grisen, i hunder, katter, fugler, rotter og mus, mennesker, gjødsel, strø, jord m.m. Sporedannende bakterier og parasitt-egg kan overleve lenge i miljøet.

Smittestoffene kan spres blant annet med livdyr, personer og utstyr, skadedyr og fugler, insekter, luft, transportmidler, husdyrgjødsel, strø, jord og grovfôr. Smittestoff overlever generelt bedre i skittent og fuktig miljø enn i rent, tørt og varmt miljø.

Hvordan løse smittebeskyttelse i praksis?
Allerede når en planlegger fjøset må en har smittebeskyttelse i tankene. Planlegg plassering slik at du får definerte soner rundt fjøset og på tunet, slik at ren og uren trafikk kan holdes adskilt. Få til gode og praktiske inn- og utlastingsfasiliteter for dyr. Legg til rette for å sluse folk (gårdens egen og besøkende) inn på en god måte. I tillegg må fjøset planlegges slik at gnagere, fugler og andre skadedyr holdes ute fra fjøset.

I den daglige drifta har vi noen viktige punkter for å beskytte besetningen din mot smitte utenfra, du kan gå inn på kategorien Smittevern under medlem.nortura.no/gris for å lese mer.

Smittesluse
Det er et krav om smittesluse i forskrift om hold av svin, men forskriften definerer ikke detaljert hvordan en slik sluse skal være. Utform smitteslusa slik at den både er praktisk å bruke og at den blir smittesikker.

 


 

Prognosen 2020 – Overskudd av lam og lavere tilførsler av storfe

Sammenlignet med prognosen fra mai er salget av egg, storfe og gris noe nedjustert.

Prognosen 2020 – per juni 2020

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.20 *)

Storfe/kalv

83 700

97

9 000

99 100

99

- 6 400

1 751

Lam

19 200

100

806

18 700

102

1 350

2 891

Sau

4 700

106

 

4 350

72

400

26

Gris

129 000

98

2 400

132 900

100

- 1 500

2 162

Egg

66 600

101

450

66 600

101

500

520


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

Salgsprognosen ut 2020 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19. På kort sikt er det særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og videre redusert grensehandel som vil påvirke salget mest.

Bortfall av grensehandel har økt salget av kjøtt i Norge. Både anslag på antall mennesker i Norge igjennom sommeren og effekt av videre tiltak er usikre.

Se mer om hver produksjon på medlem.nortura.no eller Nortura Totalmarked sine nettsider.

 


 

Husdyrtreff 2020

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 skoler og i om lag 200 elever var påmeldt. 19 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 10 på storfekjøttproduksjon, 10 på saueproduksjon, 4 på fjørfeproduksjon og 9 på svineproduksjon.

Av årets innleveringer var 45 oppgaver fra ordinære elever og 7 oppgaver fra voksenagronomelever, les om alle vinnerne på medlem.nortura.no.

Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff!

 


 

Sikre god merking av slaktegris

Å ha gode rutiner for klubbemerking i fjøset er viktig for å sikre deg som produsent riktig slakteoppgjør. All gris skal merkes før levering til slakt.

Merking av gris gjøres også for å påse at alt kjøtt kan spores på en forskriftsmessig og kvalitetsmessig måte. Samtidig bidrar du som produsent og eier til å redusere kostnader ved å spare slaktelinjer og avregningspersonell for det ekstra arbeid mangelfull eller dårlig merking, medfører.

For å følge din egen status på merking er «antall dårlig merka gris» satt inn på avregningsbrevet. Dårlig merka gris betyr at ett eller flere av talla på merkenummer ikke kan identifiseres. På medlem.nortura.no/gris er det satt opp en oversikt på hvordan grisen skal merkes.

 


 

Prisendringer

Perioden for ekstra avtaletillegg for storfe er nå avsluttet, for priser framover sommeren se tabeller på medlem.nortura.no.

 


 

Riktig god sommer ønskes alle lesere – fra oss i Nortura!
 

Grillsommer