Bondevennen nr 23/2020

 

Nortura innfører effektivitetstillegg på sau

På grunn av eksport og godt salg er markedssituasjonen på sau i endring. Prisene er på veg opp, Nortura følger opp dette ved å innføre et effektivitetstillegg på kr 3,- pr kg for sau og ungsau for levering i ukene 32-35 og 43-45. 

Sau

Dette kommer som et tillegg til de prisene som alt er kommunisert i forbindelse med årets sesong.

Det er som kjent overskudd av lam og vi kan ikke øke produksjonen.

Mer informasjon om øvrige priser og leveringsbetingelser finner du i årets sesonghefte fra Nortura, og på våre nettsider medlem.nortura.no/lammesesongen.

 


 

Fortsatt stor etterspørsel etter storfekjøtt!

Nortura opplever stor etterspørsel etter storfe, det mest lønnsomme for næringa totalt sett er å selge mest mulig av kjøttet som ferskt og å unngå innfrysning til lager.

Storfe på beite

Derfor er det mest lønnsomt for deg som produsent å levere dyr til slakt fra og med uke 32 (mandag 3. august) til og med uke 36 (fredag 4. september).

Vi har innført ekstra avtaletillegg på kr 1 pr kg fra med uke 32 til med uke 36.

Vi minner samtidig om at det blir en prisreduksjon på til sammen kr 3 pr kg fra og med uke 40 (mandag 28. september). I perioden med ekstra avtaletillegg vil dermed utbetalingsprisen være kr 4 pr kg høyere enn i oktober!

Innmelding gjøres via Min side eller på telefon til Nortura Medlemssenter, 955 18 400.

 


 

Retur og nisje – åpnet for innmelding på Min side

Vi har fra 1. august åpnet opp for innmelding av returslakt og nisjeslakt på Min Side, men det kan fortsatt være noen begrensninger ved utlevering. 

Utlevering av returslakt kan skje ved Norturas anlegg eller ved eksterne lokasjoner som du finner en oversikt over på vår nettside. Det er viktig at du husker å føre opp utleveringssted på returskjemaet. Grunnet begrensningene med Covid-19 kan utleveringsstedet du vanligvis bruker ikke være tilgjengelig for utlevering av retur- eller nisjeslakt.

Som vanlig oppfordrer vi til å ikke bestille retur av slakt i den mest hektiske slaktesesongen for lam.

Se mer informasjon i kategorien Retur/nisje/medlemskjøp under hvert dyreslag på medlem.nortura.no, eller i heftet Lammesesongen 2020.

 


 

God score på medlemssenteret!

Nortura Medlemssenter fikk tilfredshetsscoren 9,33 på en skala fra 0 (svært lite fornøyd) til 10 (svært godt fornøyd) nå i juni.

– Det er svært hyggelig for oss at vi får så god tilbakemelding på servicen på medlemssenteret. At våre eiere setter pris på den jobben vi gjør, og er godt fornøyde med hvordan vi løser henvendelsene er viktig for oss, det gir oss god motivasjon i jobben vår, sier Sjef for Nortura Medlemssenter og Inntransport, Monika Solberg.

– Undersøkelsen gir oss tall på servicegrad og svarprosent på henvendelser som begge er på, eller over måltall.

Nortura Medlemssenter har jobbet systematisk med å bedre servicen til våre eiere parallelt som vi har nedbemannet med 7 årsverk ihht til styrets vedtak om nedtrekk i administrative stillinger.

– Ny teknologi og digitalisering av arbeidsprosesser kombinert med fokus på kompetanseheving og samordning av rutiner nasjonalt har gjort dette mulig, sier Solberg.

 


 

Hvis kanyler brekker under injeksjon

Sprøytespisser som knekker under injeksjon av svin, og som ikke lar seg fjerne fra muskulaturen, utgjør en dyrevelferdsmessig og mattrygghetsmessig risiko. – Slike dyr skal ikke sendes inn til slakt. Disse dyra skal avlives umiddelbart, sier Eli Maria Stenklev, spesialveterinær svin i Nortura.

Både veterinærer og bonde har et ansvar for å følge opp når tilfeller med brukket kanyle oppstår. Dersom veterinær er den som setter en injeksjon hvor kanylen knekker, må veterinær varsle bonden. Det er viktig at du er trygg på at din veterinær varsler deg dersom en kanyle knekker.

Det understrekes at dersom det ikke lykkes å fjerne kanylen skal grisen avlives – dyret skal ikke sendes inn til slakt.

Se forebyggende tiltak, og tiltak om kanylen knekker på medlem.nortura.no/gris.

 


 

Prisendringer

Det er ingen endringer denne uken.

Sist uke, fra og med mandag 3. august ble avregningsprisen på storfe og kalv satt opp med kr 1,50 og for lam med kr. 4,70. I tillegg ble omsetningsavgiften på sau redusert med kr. 2,00 og for lam med kr. 1,00. Sesongtillegg på lam ble innført med kr 2,00. Samlet ga dette en oppgang på kr. 7,70 per kg for lam, og kr. 5,00 per kg for sau inkludert effektivitetstillegget.

Det ble også innført ekstra avtaletillegg for storfe med kr 1,00 per kg, som beskrevet i egen sak. I tillegg ble det innført en kalvebonus på kr. 500,- pr dyr fra mandag 3. august. Bonusen utbetales på fôringsokser som oppnår kvalitetstillegg.

Smågrisprisen er satt opp flere ganger i sommer, og sist fra 27. juli. Prisen for helsegris ved 25 kg er nå kr 860,- per stk.