Bondevennen nr 3/2020

 

Prognosen 2020 – per januar, bedring for grisen

For gris prognoseres det i 2020 en underdekning isolert for året som følge av redusert produksjon. Med prognosert underdekning av svinekjøtt og reduserte lagre oppfordres det ikke til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen.

Utkjøp av smågrisprodusenter i fjor gir full effekt i 2020.

Prognosen viser at vi nærmer oss markedsdekning for norsk storfe. Slik markedssituasjonen er i øyeblikket anbefales ikke nyetableringer for storfe nå.

For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med for mye sau i det norske markedet. Vi gikk inn i 2020 med et høyere lager av lam enn normalt. Mye tyder på at sauebøndene har tatt oppfordringen om å redusere påsettet og beholde søyene lenger. Dette er viktig for å bedre balansen mellom sau og lam.

For egg viser prognosen et overskudd og det er ikke rom for nyetableringer.

Prognosen 2020 – per januar

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

*Reg.lager
per 1.1.20

Storfe/kalv

85 900

99

9 000

99 600

100

- 4 700

1 751

Lam

19 100

99

806

19 900

109

0

2 891

Sau

4 900

106

 

4 100

66

800

26

Gris

128 800

98

2 350

132 000

100

- 800

2 162

Egg

66 700

102

700

66 400

101

1 100

520


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

Flere detaljer om prognosen finner du på medlem.nortura.no eller Nortura Totalmarked sine nettsider.

Høner
Førtidsslakting av verpehøner før normal slaktealder er iverksatt og den prognoserte overdekningen kan håndteres med dette virkemiddelet, samtidig er det kjent at markedet for egg fra miljøinnredning blir stadig mindre.

 


 

Gode øyremerkevaner for småfe 

Ein stor tidstjuv på slakteria våre er å finne ut av kven som er eigar av slaktedyr når dei er feilmerka eller manglar merking. Tid er pengar, og i Nortura er det bonden som betaler for tida. 

– Dersom vi ikkje finn ut av kven som eig dyret, kan ein i verste fall måtte avlive dyret på slaktefjøset og destruere skrotten, rett og slett fordi det er ulovleg å slakte dyret når ein ikkje veit kven som er eigar, seier Finn Avdem, fagsjef småfe, Øystein Holsen, slaktar og Eivind Fonn, fabrikksjef Nortura Førde.

Småfe har ikkje noko individregister slik som ein har på storfe. Når innkjøpt sau, inkludert kåra vêrlam og avlsvêrar, skal slaktast, så må dei difor merkast med kvitt tilleggsmerke som viser at dyret er innkjøpt. Merket skal ha dyrehaldsidentifikator til ny eigar og nytt individnummeret. 
 
Når Nortura skal identifisere innkjøpte dyr, er regelen at vi skal lese opplysningane på det kvite tilleggsmerket og taste dette inn. Dersom dyret har eit fungerande elektronisk merke frå den tidlegare eigaren, kan det fort skje at det er dette som blir registrert. Ein skal difor øydeleggje elektronikken i opprinnelsesmerket for å unngå at dette skjer. Pass på at det som er prega på merket er leseleg etter at du har øydelagt elektronikken og merket må ikkje dette ut. Det går også an å kjøpe elektroniske kvite øyremerke. Da er det ekstra viktig å øydeleggje elektronikken i opprinnelsesmerket, slik at det ikkje blir lest av to øyremerke på eit dyr. Da blir dette registrert som to individ og det blir forskyving på linja. 

Dersom dyret har eit fungerande elektronisk merke frå den tidlegare eigaren, kan det fort skje at det er dette som blir registrert. Ein skal difor øydeleggje elektronikken i opprinnelsesmerket for å unngå at dette skjer.
Antenna ligg ca 2mm inn i merket. Set difor spissen på avbitartonga så langt inn som vist på biletet og klem til.

 


 

Avlivingskurs for svineprodusenter, Forus

Onsdag 12. februar arrangerer Nortura avlivingskurs for svineprodusenter på Nortura Forus. Det er to kurs, hhv kl 09:00 - 11:00 og kl. 12:00 - 14:00.

Hensikteten med kurset er at du som arbeider med dyr skal bli tryggere på gjeldene regelverk og det praktiske rundt avliving av dyr. Kurset inneholder både teoretisk og praktisk tilnærming til avliving, blant annet håndtering og fiksering av dyr, stikking og avblødning og kontroll at dyret er dødt. 

Det kan være maks 10 deltagere per kurs. Kurset er for Nortura-produsenter, avløsere og veterinærer.

Påmelding på e-post til stian.espedal@nortura, eller hege.tonnesen@nortura, og det er «førstemann til mølla» som gjelder.

 


 

Mangler e-postadresse 2000 på eiere

Vi skal snart sende ut invitasjon til kretsmøtene i februar, registrer din e-postadresse snarest så spares porto og kostnader ved pakking av utsendinger per brev.

Du går ellers glipp av Eierbrev, avregning på e-post, nyhetsbrev og annen nyttig info om vi ikke har din e-post. Oppdater e-postadressen på Min side, og se også til at e-postadressen er riktig skrevet.

Porto og posthåndtering koster medlemmene 1,1 mill kr i året, en stor del av denne kostnaden hadde vi unngått dersom vi hadde e-postadresse på alle eiere. Bli med på å redusere dette ved å registrere deg!

Send oss gjerne en e-post på medlem@nortura.no om du ikke får registrert din e-postadresse eller har adresseendring, husk da å skrive ditt leverandørnummer i meldingen.

 


 

Prisendringer

Fra mandag 20. januar økes avregningsprisen på lam med kroner 0,80 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.