Bondevennen nr 36/2020

 

Bestill elektroniske øremerker innen 22. november!

Årets sauemerkekampanje gjelder for alle Nortura-medlemmer. Ved bestilling senest 22. november oppnår du 25 % rabatt på øremerkene.

Småfe øremerker

Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr også i 2021. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke.

Slik oppnår du rabatt
For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist i nettbutikken på www.osid.no. Trenger du veiledning, kontakter du OS IDs kundesenter på tlf. 62497700.

Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller:

  • 25 % rabatt ved bestilling senest 22. november 2020
  • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2021
  • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2021

Bestill merker innen første frist – da oppnår du maksimal rabatt. Merkene mottar du i god tid før lamming. Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling. Se mer info på medlem.nortura.no/rfid

 


 

Prognosen – økt salg som følge av stengte grenser og mindre reising

Sammenlignet med prognosen fra september er salget av alle kjøttslag noe oppjustert både i 2020 og 2021. Salgsprognosen er usikker og vil fortsatt være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne.

Totalmarked kjøtt og egg har i den reviderte prognosen lagt til grunn at redusert grensehandel og reiserestriksjoner vil vedvare etter årsskiftet og gjennom vinteren. Det forventede relativt kortsiktige behovet utover norsk produksjon av svinekjøtt forutsettes dekket gjennom import, fremfor oppbygging av varig produksjonskapasitet i Norge.

Det forventes at vektene på slaktegris fortsatt vil øke som gir mer gris i 2021. Import utover dette er en fleksibel løsning i korte perioder når uforutsette hendelser oppstår for å forhindre overproduksjon på et senere tidspunkt.

Prognose 2021 – per november 2020

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

85 300

102

9 000

99 800

 98

- 5 500

Lam

19 400

100

 806

19 700

 96

 + 500

Sau

4 900

100

 

4 900

 100

0

Gris

130 600

100

2 150

134 300

  99

- 1 600

Egg  

66 800

101

   450

65 900

 100

 + 1 400


– Slaktegrisvektene er i prognosen for 2021 oppjustert med nesten 3 kg fra siste prognose. Dette utgjør et merkvantum på om lag 2 500 tonn, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg.

Tilførslene av gris er prognosert å bli om lag uendret fra 2020, og underdekningen for hele 2021 er prognosert til 1 600 tonn. Det er i balansen for 2021 forutsatt at importkvotene for ferske helslakt og ribbe er tatt inn, i tillegg til deler av WTO-kvoten.  

Slakting gris - Nortura Forus

Mer om detaljene for hver produksjon finner du på våre nettsider totalmarked.nortura.no/prognose eller medlem.nortura.no.

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Siste innmeldingsfrist for slakting av småfe i år er mandag 23. november. Det er flere av fabrikkene som ikke slakter småfe siste ukene før jul. Om du skal melde inn til lammeringlederen så kan fristen være tidligere, kontakt da din ringleder.

Se ellers på medlem.nortura.no for innmeldingsfrister fram mot jul og nyttår.

 


 

Brunstsynkronisering på sau

– Innefôringssesongen er i gang, og da er det lurt å lage ein plan for bruken av fôret du har hausta i sommar, seier vår fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem.

– Ynskjer du ei kort og intensiv lammingsperiode? Det kan ein få til med brunstsynkronisering.

Råd om fôrplanlegging og brunstsynkronisering finn du i fagbiblioteket for småfe – logg inn på medlem.nortura.no/smaafe/fagbibliotek.

 


 

Angående etableringen av Agro Transport AS

Det nyetablerte selskapet Agro Transport AS har fått inntransportavtale med Nortura for all inntransport i tilførselsområde Agro inn til anleggene Nortura Egersund og Nortura Forus fra 1. januar 2021.

Om du har mottatt nyhetsbrev på e-post om etablering av Agro Transport AS, men tilhører området i tidl. Aust-Agder der Krageboen er transportør gjør vi oppmerksom på at dette området ikke blir berørt av etableringen av Agro Transport AS.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen for storfe og kalv øker med kr. 1,50 per kg fra mandag 16. november grunnet økt engrospris.