Bondevennen nr 4/2020

 

Teljedato og slakting før eller etter 1. mars?

– 1. mars er teljedato for produksjonstilskot og avløysartilskot, og vi får av og til spørsmål om det løner seg å slakte lam før eller etter denne datoen seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura. Fylgjande reglar gjeld på tilskot for husdyr:

Sau/lam født året før eller tidlegare:

  • 1-150 stk: kr 883,- pr stk
  • 151 stk og meir: kr 194,- pr stk

Tilskot til lammeslakt O+ og betre: kr 450,- pr stk 
Tilskotet blir ikkje utbetalt for lam født året før og som blir levert til slakteriet frå og med 1. mars eller seinare. Dette er gjort for at ein ikkje skal få utbetalt både dyretilskot og lammeslakttilskot på same dyret. 

Teljinga 1. mars er også grunnlag for utbetaling av avløysartilskotet på kr 458,- per sau/lam. Brukast avløysar aktiv så lyt ein også tenke på avløysartilskotet:

Tilskot avløysing (berre sau/lam)

  • 1-182 stk: kr. 458,- pr stk
  • >182 stk: kr. 0,-

Maksimalt avløysartilskot er kr. 83.400,- og har ein andre husdyrproduksjonar i tillegg til sau, lyt ein ta omsyn til desse også.

Lam

Eksempel:

Du har 183 og fleire sau/lam på fjøset den 1. mars:

  • Da vil det lønne seg å slakte lammet før 1. mars, så sant dyret får kategorien lam og klasse O+ eller betre. Gevinst: kr 256,- 

Du har mellom 150 og 182 sau/lam i fjøset den 1. mars:

  • Da må du vurdere om du kan gjere deg nytte av avløysartilskotet på kr 432,- per stk. Ein lyt hugsa at andre husdyrproduksjonar er med og tel, slik at maks avløysartilskott er kr. 78.700,- inkludert alle produksjonar. Om avløysartilskottet ikkje kan nyttast, er gevinsten kr. 256,-, jamfør dømet over.

Du har mindre enn 151 sau/lam på fjøset 1. mars:

  • Da kan det lønne seg å slakte dyret 1. mars eller seinare. Hovudregelen er at dyr født året før, blir kategorisert som lam heilt fram til 15. april. Gevinst kr 433,- utan avløysartilskot og kr. 891,- med avløysartilskott.

Andre vurderingar ein må gjera når det gjeld slaktetidspunkt:

  • Jo eldre eit lam blir, jo mindre lammepreg får dyret. Risikoen aukar difor for at lammet får andre kategoriar enn "lam" jo eldre dyret blir. Feitt-trekk kan også gjera at noko av gevinsten med utsett slakting går tapt. 

Søknadsfrist for husdyrtilskot er 15. mars. Sjå meir på medlem.nortura.no/smaafe.

 


 

Ny rådgiver på gris i Sandeid

Laura Lundgaard Jensen er ansatt som rådgiver på gris i Sandeid.

Laura Lundgaard Jensen

Lundgaard Jensen er utdannet innen landbruksøkonomi og veterinær, og kommer fra Danmark hvor hun har praktisert. Hun har også praktisert som rådgiver på gris i Danmark i 8 år, og i tillegg sammen med sin mann drevet med smågrisproduksjon i en besetning på 800 purker.

– Vi ser fram til å benytte hennes kunnskap og kompetanse på Norturas medlemmer i området, sier leder for tilførselsområde Sandeid, Per Landa.

Du kan kontakte henne på e-post laura.jensen@nortura.no, eller telefon 904 11 486. Eventuelt gjennom Nortura Medlemssenter på tlf. 955 18 400.

 


 

Fjols til fjells – kampanje fra Gilde

Kampanjen Fjols til fjells er profilert i butikkene og i sosiale medier fra uke 5 til uke 8. Fjols til fjells er en av Norges mest folkekjære filmer som nå får en oppfølger.

På Gilde sin facebookside kan du delta i en konkurranse og vinne kinobilletter til filmen som går på kino fra 21. februar. Bli med Gilde og storfilmen Fjols til fjells på en helsprø kampanje som feirer norske tradisjoner og deilig mat fra Gilde. Gilde grillpølser blir merket med kampanjedesign i perioden.

 


 

Årsoppgjør kvantumstillegg

Mandag 27. januar ble kvantumstillegget på gris og småfe, samt egg og hvitt kjøtt utbetalt. Årsoppgjøret for kvantumstillegget utgjør 34 mill. kr for rødt kjøtt og 7,5 mill. kr for egg og fjørfe.

Årsoppgjøret for gris beregnes etter faktisk levert antall i 2019, fratrukket det som er utbetalt a-konto gjennom året. Kvantumstillegget for sau/lam utbetales kun en gang pr år, i årsoppgjøret.

Egg har årsberegning basert på faktisk antall, justert for a-konto beregning. Kvantumstillegget for fjørfekjøtt er en øresats per kg som utbetales etter kalenderårets slutt etter tonnasje innveid i kalenderåret. For satser på dyreslag og egg henvises det til våre leveringsvilkår. Kvantumstillegget for storfe ble som kjent avviklet fra 2016.

Spørsmål kan rettes til ditt medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no

 


 

Førtidsslakting av verpehøns men likevel for høy produksjon

På egg er det nå for høy eggproduksjon i forhold til markedsbehovet, dette gjør at det er nødvendig med førtidsslakting av verpehøner. På tross av dette er produksjonen for høy helt fram mot påske.

Alle eggprodusenter, med ordinær avliving fram til uke 11, oppfordres derfor til å ta kontakt med sitt eggpakkeri for mulig førtidsslakting.

 


 

Prisendringer

Fra og med 27. januar øker avregningsprisen på alt storfe, alle klasser og grupper følgende, ung okse, kastrat og kvige kr 0,76 per/kg, ung ku, ku og okse kr 0,64 per/kg og kalv kr 0,60 per/kg. Prisendringen skyldes økte hudverdier og redusert omsetningsavgift.