Bondevennen nr 7/2020

 

Bedret årsresultat for Nortura – til tross for svak avslutning på året

Driftsresultatet økte med 109 millioner kroner i 2019. Resultatet i siste tertial ble langt svakere enn normalt for perioden. Resultat før skatt endte på 110 millioner i 2019. Betydelige negative engangseffekter og svekket kostnadseffektivitet i morselskapet, samt reduserte resultater i datterselskapene, trekker ned.

Styret innstiller likevel overfor Årsmøtet på å utbetale medlemskapital til eierne. Dette utgjør til sammen 62,6 millioner kroner, og er kapital som ble avsatt i 2010 regnskapet.

– Resultatet gjenspeiler behovet for å fortsatt kutte kostnader og bli mer konkurransedyktig, sier styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag.

Konsernets driftsinntekter i 3. tertial endte på 8,7 milliarder kroner, en økning på 0,9 % målt mot fjorår. For året økte omsetningen med 1,2 %. Omsetningen i konsernet trekkes opp av godt julesalg, økt salg av hvitt kjøtt og vekst i datterselskapene, mens salget av rødt kjøtt faller mot fjorår.

– Vi leverer samlet sett et bedre resultat i 2019 enn året før, men jeg er ikke tilfreds med siste tertial og vi må fortsatt har fullt fokus på lønnsomhet for selskapet, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen.

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 43,8 % ved utgangen av 2019, ned 0,7 %-poeng målt mot fjor. Markedsandelen for merkevarene hadde isolert sett en nedgang på 0,9 %-poeng til 33,7 % for året. Prior sin andel av markedet øker som følge av salgsvekst for kylling og pølser, mens lavere salg av kjøttdeig og pålegg bidrar til nedgang i markedsandel for Gilde-produkter.

Driftsresultatet for 3. tertial endte på - 10 millioner kroner, 209 millioner kroner svakere enn fjoråret. Deler av nedgangen skyldes engangskostnader knyttet til omstillingsprosesser, samt ilagte saksomkostninger etter tap i erstatningssaken mot rådgivende ingeniørselskap i Hærland-utbyggingen. Samtidig falt både slakte- og skjærevolumet av rødt kjøtt betydelig, noe som i kombinasjon med økte markeds- og driftskostnader bidro til redusert driftsmargin i morselskapet.

– Vi har overkapasitet på slakting og skjæring og aktiviteten spredt utover mange anlegg. Derfor må vi fortsette arbeidet med å samle industrien vår, slik at driften blir mer konkurransedyktig, sier Panengstuen.

For året samlet økte driftsresultatet i Nortura med 109 millioner kroner. Bedret balanse, både i totalmarkedet og i Norturas kommersielle varestrøm, bidro til færre overskuddsutfordringer i første halvdel av året. Samtidig har iverksatte tiltak (‘Forbedringsprogram’) bidratt til industrielle driftsforbedringer og reduserte svinnkostnader gjennom året. Tiltak i programmet har i løpet av 2019 realisert om lag 150 millioner kroner i resultatforbedring.

Resultat før skatt viser et underskudd på - 27 millioner kroner i tredje tertial, mens det totalt for året utgjør et overskudd på 110 millioner.

Årsmelding for Nortura SA 2019 finner du på medlem.nortura.no.

 


 

Se etter Gilde og Prior sine nye produkter denne uken!

Uke 8 er det et nytt "lanseringsvindu" i markedet – og både Gilde og Prior kommer med flere spennende nyheter.

Gilde har en serie i «Kjøtt og grønt», to nye middagspølser med nye smaker, i tillegg til burger av får. Prior kommer med både nyheter og nylanseringer som skal være sunne og lettvinte. Spør etter produktene i butikken om du ikke finner de!

Se mer om nyhetene på medlem.nortura.no.

 


 

Nå kan du gå inn å sjekke ROS på Min Side!

– Vi har nå lansert elektronisk ResultatOversiktSlaktedata (ROS) på "Min side". Alle som leverer 15 lam eller meir til Nortura i løpet av eit år, får berekna ROS, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura. 

Logg inn på "Min side" og klikk på "Rapporter". Da vil du få fram Rapport-menyen. Klikk menyvalget "ROS lam". 

Da vil du få henta fram ROS-resultata dine for 2019. Her kan du også enkelt hente fram ROS-resultata dine heilt attende til 2016, for å sjå korleis utviklinga har vore. Ved å klikke på "Informasjon om ROS lam", så får du tips og råd om korleis du kan påverke ROS-resultata og informasjon om korleis resultata er utrekna. 

Sjå på medlem.nortura.no/smafe/ros-analysen korleis du fram for å sjekke resultata dine.

 


 

Rabatt ved bestilling av elektroniske øremerker for lam 

Nortura støtter kjøp av elektroniske merke til sau og lam, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke. Bestill merker innen 1. mars og du oppnår 13 % rabatt.

For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen 1. mars på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID® og Nortura i november i fjor. Bestilling på telefon gir ikke rabatt. Hvis du ikke har mottatt tilbudet, ta kontakt med OS IDs kundesenter på tlf. 62 49 77 00.

Se mer om merketilbudet på medlem.nortura.no/smaafe/RFID.