Nortura i Bondebladet uke 47/2020

 

Prognosen – økt salg som følge av stengte grenser og mindre reising

Sammenlignet med prognosen fra september er salget av alle kjøttslag noe oppjustert både i 2020 og 2021. Salgsprognosen er usikker og vil fortsatt være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne.

Totalmarked kjøtt og egg har i den reviderte prognosen lagt til grunn at redusert grensehandel og reiserestriksjoner vil vedvare etter årsskiftet og gjennom vinteren. Det forventede relativt kortsiktige behovet utover norsk produksjon av svinekjøtt forutsettes dekket gjennom import, fremfor oppbygging av varig produksjonskapasitet i Norge.

Det forventes at vektene på slaktegris fortsatt vil øke som gir mer gris i 2021. Import utover dette er en fleksibel løsning i korte perioder når uforutsette hendelser oppstår for å forhindre overproduksjon på et senere tidspunkt.

Prognosen fra Totalmarked kjøtt og egg er for all produksjon, både Nortura og KLF-slakterier, tabeller kan du se på våre nettsider.

Gris
Det er tilførsler av noe tyngre norsk gris nå, og det blir stimulert til å slakte flest mulig inn mot jul. Den spesielle situasjonen vi er inne i, gjør det i tillegg nødvendig med reduserte tollsatser for å supplere med import av hel gris og ribbe for å dekke behovet. Det er dermed lagt til rette for at bransjen skal ha tilgang til tilstrekkelig med råvarer både av ribbe og annen gris inn mot jul. 

Svinemarkedet var i flere år preget av en kostbar overproduksjon. Etter utkjøp av produsenter og dugnad for å ta ned produksjonen, bedret markedet seg gradvis i løpet av 2019.

Svinenæringen har lyktes i å komme i bedre balanse, og lønnsomheten er forbedret. Tiltakene var nødvendige for å bedre svinebondens økonomi, og i tillegg faller reguleringseksporten bort fra 2021. Svineprodusentene har i mange år tapt mye penger på grunn av en produksjon i ubalanse.

For året 2020 ventes en samlet underdekning medregnet importkvoter på nærmere 4 000 tonn. 1 000 tonn av dette er allerede dekket opp av reguleringslager ved inngangen til året, som nå er tomme. For 2021 viser prognosen et markedsunderskudd på om lag 1 700 tonn i 1. tertial, og en normalisering i samfunnet fra våren av. Produsentene har respondert mer enn forventet på stimulering til økte slaktegrisvekter, og det slaktes tyngre gris.

Tilførslene er prognosert å bli om lag uendret fra 2020, og underdekningen for hele 2021 er prognosert til 1 600 tonn. Det er i balansen for 2021 forutsatt at importkvotene for ferskt helslakt og ribbe er tatt inn, i tillegg til deler av WTO-kvoten.   

Storfe
Tilførslene av storfe er redusert i år på grunn av økt melkebehov og dermed færre melkekyr til slakt. Dette har i tillegg til koronaeffekten på salget medført et ytterligere importbehov for å dekke behovet.

Underdekningen for 2020 ventes å bli om lag 9 000 tonn etter at kvoteimporten er tatt inn. 1 750 tonn av underskuddet er dekket opp av reguleringslager ved starten på året. 

Produksjonen ventes å øke med 2 prosent i 2021, selv om det ventes et fortsatt relativt høyt melkebehov. Salget av helslakt for året 2021 som helhet ventes i likhet med gris å gå noe tilbake forutsatt en normalisering i samfunnet fra våren av. Det prognoseres et markedsunderskudd på 5 500 tonn storfekjøtt i 2021.

– Det er vanskelig å tolke salgsutviklingen av storfe i år på grunn av stengte grenser og lite reising. Det er usikkerhet knyttet til salget framover, men vi forventer ikke noen økning i forbruket av storfe per innbygger de nærmeste årene, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg.

Antall ammekyr økte med 30 000 fra 2014 til 1. mars 2020. Økningen i ammekutallet har mer enn oppveid nedgangen i antall melkekyr på 21 000. Det er fortsatt interesse for å øke ammekutallet i eksisterende ammekubesetninger og blant melkeprodusentene, og det er innvilgede prosjekter under oppføring som ikke har kommet i full produksjon enda. Det er videre usikkerhet om framtidig melkebehov og kjøtt-tilførsler fra melkeprodusentene. I sum gjør dette det vanskelig å tallfeste behovet, men vi ser at det også kan være rom for en forsiktig økning i nyetableringer for storfe. 

Lam
Det har vært bra kvalitet på lammene i høst og slaktevektene har økt noe fra 2019. Antall lammeslakt ligger an til å bli om lag uendret og som forventet, mens slaktingen av voksne dyr har økt mer enn prognosert. Dette gjør at det ikke er beregnet noen vekst i bestanden ved inngangen til 2021.  

– Også salget av lam har vært bra i 2020, og reguleringslageret forventes å reduseres med 8-900 tonn i løpet av året. Det har vært bra trykk på lammesalget i handelen i høst og sesongen var noe forlenget fra i fjor. Vi håper på det også i 2021. Det vil likevel ligge om lag 2 000 tonn med lam på reguleringslager ved inngangen til 2021, slik at det er rikelig til å dekke behovet til lammene kommer fra beite høsten 2021. Skal vi oppnå og holde balanse i markedet for sau og lam er det ikke rom for økt produksjon i årene framover, sier Sørensen.   

Egg
Prognosen for året 2020 viser et overskudd på 400 tonn egg, etter at førtidsslakting av verpehøner før normal utrangeringsalder er gjennomført. Resten av overskuddet er håndtert med noe produksjon av miljøfôr. Også salget av egg i dagligvaremarkedet har økt som følge av tiltakene i samfunnet, men nedgangen i PROFF-markedet (hoteller, restauranter osv.) gjør at den totale veksten er beskjeden.

For 2021 viser prognosen et fortsatt overskudd av egg. Litt lavere tilførsler og noe økt salg også av egg reduserer overdekningen fra siste prognose med 300 tonn til om lag 1 400 tonn. Overskuddet kan håndteres med førtidsslakting. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å bli om lag uendret fra et godt salg i 2020. – Vi gjentar at det ikke er rom for flere produsenter og økt produksjon i eggsektoren, sier Sørensen.    

 


 

Bestill elektroniske øremerker innen 22. november!

Årets sauemerkekampanje gjelder for alle Nortura-medlemmer. Ved bestilling senest 22. november oppnår du 25 % rabatt på øremerkene.

Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr også i 2021. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke.

Slik oppnår du rabatt
For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist i nettbutikken på www.osid.no. Trenger du veiledning, kontakter du OS IDs kundesenter på tlf. 62497700.

Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller:

  • 25 % rabatt ved bestilling senest 22. november 2020
  • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2021
  • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2021

Bestill merker innen første frist – da oppnår du maksimal rabatt. Merkene mottar du i god tid før lamming. Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling. Se mer info på medlem.nortura.no/rfid

 


 

Forslag til satser omsetningsavgift 2021

Konsernstyret i Nortura har foreslått satser for omsetningsavgift for kalenderåret 2021. Satsene vedtas av Omsetningsrådet og Landbruksdepartementet i desember, så det understrekes at dette foreløpig kun er et forslag.

Det foreslås følgende satser for omsetningsavgifter for kalenderåret 2021 vist i kroner per kilo.

 

1/1

1/2

1/3

5/4

2/8

13/9

4/10

15/11

Egg

0,80

 

 

 

 

 

 

 

Storfe

0,50

0,20

0,90

0,20

 

 

1,70

0,50

Lam

1,80

 

 

 

0,80

1,80

 

 

Sau

1,80

 

 

 

 

 

 

 

Gris

0,50

 

 

 

 

 

 

 

Purke/råne

0,60

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Småfe
Siste innmeldingsfrist for slakting av småfe i år er mandag 23. november. Det er flere av fabrikkene som ikke slakter småfe siste ukene før jul. Om du skal melde inn til lammeringlederen så kan fristen være tidligere, kontakt da din ringleder.

Storfe og gris
Mandag 30. november innmeldingsfrist for slakting i uke 50 og 51 for storfe, og all retur/nisje ut året. Innmeldingsfrister for storfe og gris ut året og uke 1/2021 vil bli oppdatert på vår nettside.

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 08:00.

Livdyr
Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister bortsett fra smågris som har to ukers innmelding- og bestillingsfrist.

 


 

Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul

Fra mandag 7. desember starter den planlagte prisnedtrappingen for slaktegris. Dette gjøres for å få mer ferskt svinekjøtt før jul og øke tilgangen av ribbe før jul. For å maksimere inntekta di er det viktig at du som svineprodusent tilpasser slaktingen til prisløypa.

Vekter på utslaktingsstrategi i uke 49 og 50 er korrigert fra opprinnelig versjon som var presentert i forrige nummer – se medlem.nortura.no/gris

  • Uke 49: Slakt all gris over 81 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 119 kg
  • Uke 50: Slakt all gris over 77 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 113 kg

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 4 300 storfe denne uken og dekningsgraden er 93 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca.19 100 gris som gir en dekningsgrad på 90 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca.7 300 lam og dette gir en dekning på 117 %, i tillegg slaktes det i overkant av 2 100 sau, noe som gir en dekning på 53 %.

Eggsalget har de senere ukene vært litt lavere enn forventet. Førtidsslakting for å redusere tilførslene noe pågår et par uker til fram, til julesalget starter.

 


 

Pris

Avregningsprisen for storfe og kalv øker med kr. 1,50 per kg fra mandag 16. november grunnet økt engrospris.