Nortura i Bondebladet uke 49/2020

 

Biffakademiet – modul 4 utsettes

Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon. Biffakademiet er et samarbeid mellom TYR og Nortura for produsenter med kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig. 

Limousin i blomstereng. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

– 2020 har vært et rart år for alle. Koronatiltakene har vært nødvendige, men ført til at mange planlagte aktiviteter har blitt satt på vent. Det gjelder selvsagt også Biffakademiet. Vi fikk gjennomført Modul 3 i begynnelsen av oktober og hadde planlagt Modul 4 i løpet av januar. Men som vi alle har erfart har koronaviruset ikke sluppet taket på oss, og tiltakene strammes inn. Selv om det er godt håp om å få smittetallene ned igjen, mener vi det vil være knyttet stor usikkerhet til hvordan situasjonen vil bli i januar. I forhold til hotell, foredragsholdere med mer, måtte vi ta en beslutning nå, sier Asgeir Svendsen, fagsjef storfe i Nortura.

– Vi har kommet til at det mest fornuftige blir å utsette gjennomføringen av Biffakademiet Modul 4. Vi sikter nå mot å gjennomføre Modul 4 etter påske, rundt 15. april 2021. Da regner vi med at det meste av kalving er unnagjort, og normalt er ikke våronna kommet i gang for fullt enda. Endelig beslutning om dette vil vi ta i løpet av januar, sier Svendsen.

– Vi håper vi er tilbake til en mer normal hverdag i løpet av året. Det betyr at vi planlegger å starte opp igjen med en ny runde av Modul 1 til høsten og Modul 2 på nyåret 2022.

 


 

Fugleinfluensa i Europa

Det er påvist fugleinfluensa (høypatogen aviær influensa eller HPAI) i flere land i Europa den senere tid, nå også i Danmark og Sverige.

Høner

I november ble HPAI av type H5N8 bekreftet i en kalkunbesetning ved Löderup i Sverige og i en rugeeggbesetning i Tustrup ved Randers i Danmark. Samtidig har HPAI blitt påvist på viltlevende fugler i Danmark fra grensen til Tyskland i sør, til Ålborg i nord.

Basert på tidligere års erfaringer er det lite sannsynlig at Norge blir berørt av hovedtrekket av fugler på høsten, langs den sydvestlige trekkruten fra østlige hekkeområder. Mens både Sverige, Finland og Danmark har påvist HPAI i fjørfe og viltlevende fugler tidligere, har HPAI aldri blitt påvist i Norge.

Vi vil oppfordre våre fjørfeprodusenter om økt årvåkenhet for eventuelle tegn til fugleinfluensa, men vurderer faren i forbindelse med høsttrekket som lav i Norge.

Mer informasjon om situasjonen kan leses på medlem.nortura.no/fjorfe, eller på Mattilsynet sine sider.

 


 

Neste års kretsmøter på Teams

Grunnet koronasituasjonen er det bestemt at Nortura vil kjøre neste års kretsmøter på plattformen Teams. Kretsmøtene vil gå som vanlig i månedsskiftet februar/mars.

Alle tillitsvalgte eiere kjenner nå denne plattformen godt siden Teams har vært brukt til de aller fleste møtene siden i mars. Til og med årsmøtet ble gjennomført digitalt, da på Skype.

Det at vi allerede nå har tatt en avgjørelse på å kjøre digitale møter gjør at vi kan planlegge ut fra det som alternativet, i stedet for å måtte avlyse et fysisk møte og så skifte over til digitalt møte rett i forkant. Vi må finne tekniske løsninger på gjennomføring av valgene, samtidig er det viktig at flest mulig, aller helst alle eierne får muligheten til å bli med på de digitale kretsmøtene.

Vi vet at noen ikke har muligheter til å delta på pc eller via telefon på grunn av bl.a. dårlig nett. Vi håper derimot at med et så langt varsel som nå, er det mulig å gjøre tiltak for de fleste. Det fysiske oppmøtet ved kretsmøtene har ligget rundt 25 %, ved neste års digitale møter er målet at oppmøteandelen blir høyere.

Hvordan bli med på Teams-møte?
For å koble deg opp på et Teams-møte følger du en enkel oppskrift som vi har lagt ut på vår nettside. Så vil vi i tillegg kjøre noen møter i forkant av kretsmøtene slik at alle som føler behov for det kan bli med å teste løsningen. Du trenger ikke laste ned noe for å bli med – det eneste er nettilgang.

 


 

Svar på medlemsundersøkelsen 

Nortura gjennomfører en undersøkelse blant våre eiere for å undersøke hvor tilfreds dere er med oss på ulike områder. Undersøkelsen har du mottatt på e-post. Vi håper du vil ta deg tid til å svare på undersøkelsen som tar ca. 7 minutter, det er omtrent halvparten av tida tidligere undersøkelser har tatt. 

Nortura Medlemssenter på Rudshøgda

– Vi i Nortura jobber hele tiden med å gjøre en best mulig jobb for våre eiere. Da er det viktig for oss å få tilbakemeldinger på hvordan du faktisk opplever at vi gjør den jobben. Med denne undersøkelsen, som vi skal gjennomføre to ganger i året, kan du være med å gi oss verdifull informasjon om hva vi bør bli bedre på - men også hva du er fornøyd med, sier Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef og leder for Råvare og medlem.

Differ gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Nortura. Svarene dine vil bli behandlet konfidensielt.

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Innmeldingsfrister som avviker fra ordinær:

  • Mandag 7. desember innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 52
  • Mandag 14. desember innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 53
  • Mandag 21. desember er innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 1/2021 og småfe for slakting i uke 2/2021

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 08:00.

Innmeldingsfrist for småfe for slakting i 2020, og for retur- og nisjeslakt av storfe/gris ut året er utgått.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 4 300 storfe denne uken og dekningsgraden er på 96 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 21 800 gris som gir en dekningsgrad på 72 prosent. Det er åpnet for import.

Lammesesongen er over, men det slaktes ca. 6 300 lam og dette gir en dekning på 329 % og innfrysing til regulering. Av sau slaktes det i overkant av 1 600 stk, noe som gir en dekning på 43 %.

Julesalget av egg starter bra også i år, og med betydelig eggproduksjon blir markedet i hovedsak dekket. Det er noen få hektiske uker fram mot jul med stor etterspørsel i dagligvaremarkedet, og bare ukurante egg benyttes til eggprodukter.

 


 

Pris

Avregningsprisen på ung sau, sau og vær reduseres med kr. 2,00 per kg fra mandag 30. november grunnet økt omsetningsavgift. Gjeldende omsetningsavgift ble vedtatt i Omsetningsrådet 22. juni.