Bondevennen nr 11/2021

 

Slik kan vi raskt øke storfekjøttproduksjon med 1200 tonn

Ved å fôre opp kviger, øke slaktevektene på ung okse og fôre frem flere kalver til fullverdige slakt, kan Norturas produsenter øke storfekjøttproduksjon på eksisterende dyremateriale med 1200 tonn. Dette er fordelene for deg som er Nortura-bonde.

Nortura opplever et betydelig underskudd av norsk storfekjøtt, som et resultat av stengte grenser og økt etterspørsel. Nortura forventer at etterspørselen vil vedvare også i 2021. På kort sikt ser man nå en mulighet til å øke norsk produksjon med 1,2 millioner kg (1.200 tonn) ved bedre å utnytte dyrematerialet som allerede står ute i norske fjøs.

– Norske forbrukere etterspør norsk råvare, og nå vi har mulighetene til å møte etterspørselen ved å tenke annerledes og skru om på produksjonen. Tiltaket vil øke norskandelen i råvaren vår, samtidig som det betyr tilsvarende mindre importen tilsvarende 3500 slakt, sier fagsjef for storfe, Asgeir Svendsen i Nortura.

Det er innenfor dyregruppene kvige, ung okse og kalv at administrasjon og Fagutvalg storfe har avdekket et uutnyttet potensial. Arbeidet er initiert av Fagutvalg storfe.

Satser på kvigene med egen avtale

Fra 3. mai opprettes en egen avtalebasert varestrøm for kviger som får et tillegg på fire kroner, på toppen av de andre tilleggsytelsene. Kvigeavtalen «Norura kvige» er en videreføring av pilotprosjektet «ungt kjøttfe» på Østlandet, som Nortura etablerte i 2013 og har høstet gode erfaringer fra.

Avtalen må bonden selv inngå med Nortura. Betingelsene er minimum slaktevekt på 200 kilo og slakteklasse O eller høyere, og gjelder for alle raser. Ved å fore opp kviger til slaktemoden alder, fremfor å slaktes som kalv eller som ikke fullverdig slakt, er det mulig å øke produksjonen med 510.000 kilo totalt.

Kontakt din rådgiver eller Nortura medlemssenter for å tegne avtale, du kan også fylle inn elektronisk avtale på vår nettside medlem.nortura.no/storfe.

Ung Okse

Ved å dytte de letteste i kategori Ung okse opp til en slaktevekt på 300 kilo, og å øke andelen av de tyngste slakta i Ung okse, er det mulig å øke produksjonen av storfekjøtt med til sammen 555.000 kilo.

I dag ser vi at omtrent 20 prosent av dyrematerialet innenfor kategorien Ung okse er lette storfe under 275 kilo, og regnes derfor ikke som slaktemodne. Nortura har regnet ut at dersom kun 75 % av Ung okse, som i dag har slaktevekt under 275 kg ble slaktet ved 300 kg i stedet, ville dette øke slaktevolumet med 440 000 kilo. De ytterligere 115.000 kiloene som potensielt kan økes på Ung okse er ved å øke gjennomsnittsvekt med ti kilo for de tyngste slaktene.

– ­For å få til dette ønsker vi å ta bort øvre vektgrense for tunge slakt i noteringsprisen, forteller Svendsen.

Kalv

Framfôring av kalv er også et satsingsområde, for å øke volumet av storfekjøtt. Nærmere bestemt 150 000 kilo.

– ­I dag er det slik at omtrent 2/3 av kalv som slaktes i Nortura i 2020 kommer fra produsenter som har Kvalitetskalvavtale. Den resterende tredjedelen, som ikke har denne avtalen, kan heller vurdere å fôre dem frem, sier Svendsen.

– Det er god økonomi å ta vare på og unytte potensialet i kalvene, sier han. Enten ved å fôre frem selv eller selge fôringskalv til liv.

Kvige på beite

Fremfôring av kviger til slakt er et relativt nytt driftsopplegg i Norge som det er lite praksis og erfaring med, da kviger tradisjonelt sett har blitt oppfattet som mulige mordyr i egen besetning. Dette gjør at mange oppfatter kvigefremfôring som en produksjon med lav lønnsomhet.

 


 

Forventer fortsatt høyt innenlandsk salg av kjøtt

Nortura Totalmarked har i den reviderte prognosen lagt til grunn fortsatt høyt innenlandsk salg av kjøtt som følge av redusert grensehandel og reiserestriksjoner, og legger til grunn at strenge tiltak blir videreført igjennom sommeren.

Sammenlignet med prognosen fra januar er salget noe oppjustert til og med 2. tertial 2021. Det understrekes at salgsprognosen fortsatt er usikker og vil være preget av tiltak for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne.

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.21

Storfe/kalv

85 400

101

9 000

102 600

98

 - 8 200

0

Lam

19 400

100

806

20 500

99

- 300

1 880

Sau

4 900

103

0

4 900

102

0

0

Gris

130 800

100

1 750

138 000

99

- 5 400

0

Egg

66 100

101

500

66 200

101

400

428


Detaljer om hver produksjon kan du lese på våre nettsider.

 


 

Aktuelt med grønfôrbeite av haustrug og raigras til overskotslamma i år?

Dersom du ynskjer lage eit tidleg grønfôrbeite til overskotslam, kan ei blanding av haustrug og italiensk raigras vera aktuell. Bruk 9-10 kg haustrug og 2-3 kg raigrasfrø pr dekar for å få passeleg mengde planter pr kvadratmeter.

Lam på beite

– Behovet for beite vil vera lite i starten, difor vil ca 0,1-0,2 dekar pr lam vera nok i fyrste omgang. Da er mest mogleg av innmarka tilgjengeleg for tradisjonell vårbeiting, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

I slutten av juni, etter at sauen er slept til utmarka, kan ein så ytterlegare 0,3 dekar pr overskotslam med grønfôrbeite. Rugen er smakeleg og kan vera beiteklar etter ca fire veker ved gode forhold. Ein har da rikeleg med beite til overskotslamma og sannsynlegvis også til sluttfôring av ein stor del av lamma som ikkje er slaktemogne ved sanking. Rugen buskar seg og kjem raskt etter avbeiting, men raigraset vil overta meir og meir utover sommaren og hausten.

Dette er frå ein av artiklane under kategorien Lamming på medlem.nortura.no/smaafe, gå inn for å lese meir om dette om det er aktuelt for deg.