Bondevennen nr 23/2021

 

Ringorm i Rogaland – reviderte tiltak i næringa pr. juli 2021 

Konsekvensene av å få ringorm inn i besetningene er svært stor for den enkelte bonde som må gjennomføre omfattende og kostbare tiltak. Næringa har derfor innført tiltak for å redusere risiko for spredning av smitte. 

Situasjonen i Rogaland anses nå for mer oversiktlig og under bedre kontroll enn før jul, men det dukker fortsatt opp nye tilfeller Næringa justerer nå tiltakene i tråd med dagens risikovurdering og i tett samarbeid med Mattilsynet og Veterinærinstituttet. 

Endringer 

Prinsippet om soner er beholdt, og det innføres en «observasjonssone» mellom de to tidligere sonene pga. tilfeller i dette området. 

Det er ikke full stopp eller krav til børsteprøver i noen soner, kun krav om jodvask av ungdyr og kjøttfe fra høyrisikosonene. Jodvask vil kunne drepe evt smitte på enkeltdyr som kommer fra en besetning der det er smitte, men ingen kliniske symptomer. Forutsatt at jodvask gjennomføres riktig, gir det en betydelig redusert risiko, men ingen 100 % garanti.  

Se medlem.nortura.no/storfe for detaljer og soner. 

 


 

Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen 2021 

Etter flere år med overproduksjon, har vi nå en tilnærmet balanse i markedet. Godt salg i sesongen 2020 og vellykket satsing på hverdagslam er noe av forklaringen. 

Markedet og lagersituasjonen 

Etter flere år med overproduksjon, har vi nå en tilnærmet balanse i markedet. Godt salg i sesongen 2020 og vellykket satsing på hverdagslam er noe av forklaringen. Norturas eksport av i underkant av 1000 tonn sau i 2018 og 2019 er også viktig. I tillegg har vi en koronaeffekt som det er vanskelig å tallfeste. Samtidig er produksjonen redusert fra rekordårene 2017 og 2018, og ser ut til å ha stabilisert seg på et nivå som er bedre tilpasset behovet. For første gang siden 2015 går vi inn i ny sesong med tomme reguleringslager. 

Det forventes godt salg av lam også i årets sesong. For 2021 totalt viser prognosen nå en underdekning på 500 tonn for lam, etter at WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 500 tonn er tatt inn. Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn, er benyttet på sauekjøtt. Dette innebærer for lam et prognosert reguleringslager ved utgangen av året på om lag 1 400 tonn. 

Reguleringslageret ved inngangen til 2021 og Islandsimport har dekket opp underdekningen på lam hittil i år. Reguleringslageret på 1 880 lam var solgt allerede i midten av februar. Tilførslene prognoseres fortsatt å bli om lag uendret fra 2020. Bestanden av søyer er på samme nivå som for ett år siden, og det forventes om lag uendret antall lam på beite. 

For sau viser prognosen en liten underdekning på 100 tonn i løpet av 2021. Produksjonen forventes å øke med om lag 3 prosent sammenlignet med 2020. Engrossalget forventes å øke med 7 prosent, noe som må sees i sammenheng med at det i fjor var knapphet på råvare. Det har ikke vært sau på reguleringslager siden januar 2020. 

Prisforventninger til årets sesong 

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisen for lam i 2. halvår 2021 med 2,50 kr/kg sammenlignet med 1. halvår 2021. Sammenlignet med høsten 2020 er det en økning på 3,00 kr/kg. Som figuren lengre ned på siden viser, vil avregningsprisen for lam ligge godt over fjoråret gjennom hele sesongen. 

Engrosprisen for sau har økt med ca. 12 kr/kg sammenlignet med sesongen i fjor. For klasse R, som er vanligste klassen, er økningen 12,30 kr/kg. Omsetningsavgiften er på samme nivå som i fjor høst. 

Vi ønsker mest lam når etterspørselen er størst 

Prisløypa for lam legges opp med tanke på å ha tilstrekkelig med lam til å dekke etterspørselen gjennom hele sesongen og samtidig fryse inn minst mulig. Butikkjedene ønsker å komme i gang med sine landsdekkende kampanjer på lam fra midten av september, og legger opp sine planer etter det. Det innebærer at vi må legge opp en prisløype som stimulerer til å slakte lammene så tidlig at vi blir leveringsdyktige når sesongen er på topp i butikkene. Jo mer lam vi selger i sesongen, jo mindre overskudd vil vi få. 

De siste par årene har dette fungert godt, og vi har vært leveransedyktige gjennom hele sesongen. Tidlig levering har ikke gått på bekostning av slaktekvaliteten, den har vært god. Prisløypa er derfor lagt opp med tilnærmet samme form som i de foregående årene, men som i fjor er differansen mellom høyeste og laveste punkt på prisløypa litt mindre enn tidligere. Dermed stimuleres det fortsatt til tidlig levering, samtidig som produsenter i områder med litt senere sanking får en forholdvis høyere pris. 

Sesonghefte 

Gå inn på medlem.nortura.no/smaafe/lammesesongen for å se all informasjon fra Lammesesongen 2021. 

I Sunnfjord hos familien Hundvebakke slakter de 2,2 lam per søye 

Med avdrått på drøyt to slakta lam per søye og ei gjennomsnittlig slaktevekt på 22,6 kilo i 2020, leverer familien Hundvebakke resultater som er godt over gjennomsnittet. Én av faktorene er råmelk av ku til alle nyfødte lam. 

På 350 meter over havet, med panoramautsikt ut over Jølstravatnet og Tindefjellet ligger Berg gård. Her, i grenda som heter Svidalen, har familien til Jonny Hundvebakke (60) drevet med ku og sau siden starten av 80-tallet. 

Produksjon: Omtrent 90 vinterfôra sau. Melkeproduksjon på 90 tonn kvote, og leverer 15 kvalitetskalv til Nortura. 
Areal: 212 dekar dyrket mark, hvorav 72 dekar hører til gården. 140 dekar beite. En del av det dyrka arealet blir beita vår og høst, og høstet en gang. 
Berg gård drives av: Jonny Hundvebakke, Kari Sollid Hundvebakke og Ole Jonny Hundvebakke

Se mer i egen sak

 


 


 

Prisendringer 

For oppdaterte priser og leveringsvilkår henvises til pristabeller.