Bondevennen nr 27/2021

 

Lammesesongen: God marknadsdekning og flott slaktekvalitet

– Da er slaktesesongen 2021 i gang og på våre nettsider har vi årets fyrste slaktestatistikk. Over halvparten av lamma kjem frå Rogaland. Som vanleg er dette eit viktig fylke for å dekke den tidlege marknaden med årets ferske lam. I dette området er kundane til Nortura også godt i gang med salssesongen i butikk, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

Fjellbeite

Det er tidleg i sesongen enda. I mange fylke er det difor ein stor del overskotslam som har gått på heimebeite i sommar, som er slakta. Det er likevel flotte slaktevekter på rundt 20 kg og stjernelam-andelen ligg godt over 90 %. Dette viser at mange har fått god dreis på denne produksjonen.

– Får Nortura lam som innmeldt no i starten på sesongen så vil både industrikundar og Nortura få dekt behovet sitt. Det betyr at Nortura-sauebonden gjer jobben! Da skal resten av verdikjeda i Nortura stå på for høg leveringsgrad og godt sal av kvalitetsprodukt av Nortura-sesonglam- «Hele Norges Lam», seier Avdem.

 


 

Høyere markedsdekning av norskprodusert kjøtt i 2022 

Nortura Totalmarked har i prognosen for 2022 lagt til grunn at gjenåpningen av samfunnet fortsetter. Situasjonen er uforutsigbar, men det er i prognosen for 2022 forutsatt normale tilstander, og at også grensehandelen vender tilbake til det tilnærmet normale.   

Hvis dette ikke slår til, vil det innenlandske salget av kjøtt bli høyere. En eventuell underdekning vil da bli dekket opp med import.  

Prognose 2022 – per september 2021 

Produksjon 

Tilførsler tonn 

Indeks 

Import-kvoter 

Engrossalg tonn 

Indeks 

Markeds-balanse 

Storfe/kalv 

88 700 

103 

9 000 

98 900 

93 

- 1 200 

Lam 

19 200 

99 

606 

19 000 

91 

800 

Sau 

4 900 

100 

200 

5 000 

98 

100 

Gris 

133 600 

100 

1 800 

133 200 

91 

2 200 

Egg 

67 300 

103 

550 

66 500 

101 

1 400 

 Se på våre nettsider for mer detaljert informasjon om prognosen og hvert dyreslag.

 


 

Høsten er en hektisk og morsom tid – men vi trenger din hjelp!

Småfesesongen er i full gang, det betyr lange og travle dager for veldig mange ansatte i Nortura.

Det er særdeles viktig for hele verdikjeden at transportplanleggerne får god nok tid til å planlegge for neste ukes inntransport slik at inntransporten og slaktelinjene kan gå så effektivt som mulig. For å løse disse oppgavene best mulig er det behov for å skjerme planleggerne spesielt tirsdag, onsdag og torsdag frem til kl. 12.00. Du kan som leverandør hjelpe oss med å bidra til dette.

Vi vet at det er behov for avklaringer og at det kan skje endringer knyttet til innmeldingene dine. Det være seg om du har hastedyr, du må bytte dyr, eller at antall innmeldte dyr må justeres. Når du har behov for å snakke med oss om denne type endringer ber vi om at du ringer direkte til Nortura Medlemssenter på telefon 95 51 84 00. NB! Lammeringsledere skal fortsatt kontakte transportplanlegger direkte i de områdene der det er gjort avtale om dette.
 
På grunn av den økte aktiviteten i sesongen kan det bli noe forsinkelse i oversikt på slakteleveranser på Min Side og i utsendelse av avregningsbrevet. Dette vil ikke påvirke selve oppgjøret da utbetalingen vil skje som normalt 12 dager etter hentedag.
 
Vi minner også om at du som produsent kan bidra til hjelpe oss å redusere arbeidsbelastningen i denne hektiske perioden. Det gjør du ved å passe på at dyra dine er riktig merket i hht. til merkeforskriften og med riktig signalmerke (småfe). Ved å huske og sende med returskjema (slakt og returskinn – se også egen sak) og levere ferdigutfylt egenerklæringsskjema til sjåføren. 
 
Vi vet også at det er stor pågang til medlemssenteret på telefon om dagen. Vi minner om at her har du også mulighet til å velge ved tastetrykk at vi ringer deg tilbake.
 
Ved å hjelpe hverandre vil vi sammen klare å løse de arbeidsoppgavene vi i fellesskap har til beste for deg som eier og leverandør til Nortura.
 
 


 

Skjema for retur skinn

Over 30 000 skinn blir teke i retur kvart år i Nortura. Det er difor viktig å ha gode rutinar for dette, slik at denne varestraumen fungerer best mogleg for både Nortura og sauebonden.

Vi tek av returskinn i perioden juni, juli, august, september og oktober. Utanom desse periodane tek vi ikkje ansvar for skinn som blir øydelagde i slakteprosessen. Vi tek ansvar for å ta returskinn av lam og vårklypt sau i normalt godt hold. Fylgjande type dyr tek vi returskinn av berre på produsentens eige ansvar:

  • Mohair og Kashmir geit/kje
  • Sau med heilårsull
  • Små lam og sau med feittgruppe 2- og lågare

Når Nortura tek ansvar for at jobben blir gjort, betyr det at eventuelle skader på skinn blir erstatta. Når det blir gjort på produsentens eige ansvar, blir eventuelle skader ikkje erstatta. 

Skjema for bestilling av returskinn

Det skal brukast skjema «Returskjema skinn» når ein bestiller skinn i retur (søk på «returskinn» på Medlemsportalen, så finn du denne artikkelen, eller gå på medlem.nortura.no/smaafe så finn du alt om retur i eigne kategorier.

Hugs å skrive på dersom du har ynskje om at skinnet skal sendast til eit spesielt garveri, elles blir skinnet sendt til det garveriet slakteriet har avtale med. Lever utfylt skjema med dyretransporten. Dyr ein skal ta returskinn av, skal merkast av produsenten før levering med signalmerker.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen for lam går ned med kr. 1,80 per kg grunnet redusert engrospris med kr. 0,80 per kg og økt omsetningsavgift med kr. 1,00 per kg, i tillegg reduseres sesongtillegget med kr. 0,50 per kg. Prisreduksjonen for lam blir da på kr. 2,30 per kg fra mandag 13. september.