Bondevennen nr 32/2021

 

Vi åpner to nye fjøs på Jæren

Lørdag 6. november åpnes to nye fjøs på Time på Jæren. Benytt anledningen til et besøk og samtidig treffe på gode kollegaer.

Hos Jone Lende, Timevegen 503, Lye, er det åpent fjøs fra kl. 12.00 – 14.00. Nortura stiller med grilling av pølser og burgere, Tine med drikke. Arrangører er Nortura, Tine og Felleskjøpet.

Hos Jone Lende

Hos Torulv og Jorunn Time, Garborgvegen 84, Bryne, er det åpent fjøs fra kl. 14.00 – 16.00. Her blir det servering av kaffe og kaffemat. Arrangører er Nortura, Tine og Fjøssystemer.

Hos Torulv og Jorunn Time

Vel møtt!

 


 

Fôringsdyr trenger plass

God tilgang på fôringsdyr i sommer og så langt i høst gjør at Nortura har behov for flere sluttfôringsplasser i noen områder.

Kvige

– Hovedinntrykket er at høstens formidling av fôringsdyr blir på normalen. Robuste fine fôringsdyr formidles til sluttfôringsenheter med ledig plass/kapasitet. Videre ser vi at områder (Øst/Innlandet og Trøndelag) med høy andel fôringsdyr fra ammeku fort kan komme i balanse. Dette er gledelig. Her ligger en mulighet, for norske forbrukere etterspør norskprodusert storfekjøtt hele året, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr Nortura.

Flokkene fra ammekobesetninger som kommer på denne tiden er et ventet tillegg til fôringsdyr fra melkebruk. At noen områder fort kan komme i balanse har sine forklaringer i økte slaktevekter/slaktestrategi, for tiden store innmeldinger av storfeslakt (forskyving av slakteuke), endret fôringsregime osv.

– En normal ammekubesetning melder for salg kviger som ikke trengs til egen rekrutering, i tillegg til årets oksekalver. Å oppleve svært bra innmeldingstall av fôringsdyr er mest gledelig, men flertallet av selgerne har et ønske om en rask formidling pga manglende innefôringsmuligheter, sier Finnesand.

Fôringsdyr er et fellesbegrep for fôringsokse og -kvige, så en del av innmeldte dyr er nødvendigvis fôringskviger. Nortura innførte i mai 2021 avtalevarestrømmen Nortura kvige, dette har så langt vært en god bidragsyter til at vi har hatt et balansert marked for fôringskviger. Fôringsstrategien for kviger kan innebære 1-2 beitesesonger, båsoppstalling, og de vil normalt være mer snille med omgivelsene enn okser.

Vil ellers minne om våre avtalevarestrømmer, Norsk kjøttfe og Angusavtale.

– Kort sagt så trenger Nortura flere ledige binger/båser raskt. Mange sluttfôringsenheter har nok tenkt at Norturas livdyrformidler tar kontakt når det trengs. Er du/dere så langt ikke Norturamedlem så skal ikke det være noe hinder, det ordnes raskt!

Medlemmer legger inn bestilling på Min side, eller ta kontakt med oss livdyrformidlere. Ikke medlemmer må kontakte oss på Nortura Medlemssenter tlf. 955 18 400 slik at formidler blir oppdatert.

 


 

Gode øyremerkevaner

Ein stor tidstjuv på slakteria våre er å finne ut av kven som er eigar av slaktedyr når dei er feilmerka eller manglar merking. Tid er pengar og i Nortura er det bonden som betaler for tida.

Dersom vi ikkje finn ut av kven som eig dyret, kan ein i verste fall måtte avlive dyret på slaktefjøset og destruere skrotten, rett og slett fordi det er ulovleg å slakte dyret når ein ikkje veit kven som er eigar.

Andre fordelar med rett merking:

  • Avrekninga blir raskt tilgjengeleg for bonden
  • Slaktekapasiteten aukar og det blir mindre skyving
  • Slaktedata kjem raskt over til Sauekontrollen, Animalia og andre brukarar av slaktedata

Her er nokre typiske merkefeil som det tek tid å rette opp i: 

  • Sau er merka med ulike individnummer
  • Sau manglar øyremerking
  • Innkjøpt sau manglar øyremerke til ny eigar
  • Øyremerket er skittent
  • Det elektroniske merket frå seljar blir lest av sjølv om dyret har kvitt øyremerke som viser at det er innkjøpt
  • Årets lam merka med fjorårets merke

Dette er svært viktig nå med større slakting av sau, sjå artikkel på nettsida vår for tiltak du kan gjere for å få riktig oppgjer for dine slaktedyr.

 


 

Prisendringer

Grunntilskuddet for sau og ungsau økes med kr. 2,- per kg, og det innføres effektivitetstillegg på kr. 3,- per kg fra mandag 18. oktober. Samlet gir det en prisøkning for sau og ungsau på kr. 5,- per kg. Effektivitetstillegget står ut uke 45. Fra 18. oktober fjernes grunntilskuddet for vær.