Bondevennen nr 4/2021

 

Eit godt år for marknadssituasjonen for sau og lam

– 2020 er historie, og dette har vore eit godt år for marknadssituasjonen på både sau og lam. Nortura-sauebonden har levert lam med flott slaktekvalitet, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

Medel slaktevekt i Nortura vart 18,9 kg. Dette er 0,2 kg over fjoråret, berre i 2008 og 2015 det har vore høgare medel slaktevekt dei siste 25 åra. Medel klasse ligg stabilt på R og medel feittgruppe rundt 2+. – Det er jamn og god slaktekvalitet over heile landet, og dette er flotte lam å foredle vidare til gode Gilde-produkt, seier Avdem.

Mindre sau og lam på lager
Totalmarked startar 2021 med ca 1900 tonn lam på lager, mot nesten 3000 tonn lam og sau året før. Samstundes som reguleringslageret av heile slakt er bygd ned, så har også Nortura bygd ned lageret av skore vare av sau/lam med 860 tonn.

Lågare lager kjem fyrst og fremst av godt sal i alle salskanalar. Gilde satsa tungt på ny design og produktutvikling før lammesesongen 2020. Det kom seks nye "Hverdagslam"-produkt og sesong-produkta kom i ny innpakning. Samstundes er prisane på sesongprodukta på eit slik nivå at det var enklare å få kjedene med på ein lengre salssesong i butikk. – Vi trur at meirsalet fyrst og fremst kjem av ein vellykka og lengre lammesesong i samarbeid med kjedene, og målretta satsing på "Hverdagslam" som gjer at produkt av lam blir meir tilgjengeleg i butikken året rundt, seier Avdem.

Godt sal og mindre lager gjer det mogleg for Nortura å ta ut ein betre pris på vegne av sauebonden. Avrekningspris inkludert tilleggsytingar har auka med i medel kr 4,40 på sau og kr 3,80 på ung sau i 2020, og prisen skal vidare opp dette året.

– Det er god interesse for å ta ut lam frå reguleringslager nå. Det er difor lov å vera optimist med tanke vidare prisvekst i 2. halvår 2021. Prisveksten kjem heile sauenæringa til gode. Det er som kjent Samvirket sin pris alle andre aktørar legg til grunn for sin pris. Difor treng Nortura enda fleire sauebønder i ryggen når det skal forhandlast prisar som gjer det mogleg å få til vidare prisvekst i 2021, avsluttar Finn Avdem.

Nortura-sauebonden har i 2020 levert lam med flott slaktekvalitet, seier Finn Avdem i Nortura. Foto: Grethe Ringdal, Nortura
Nortura-sauebonden har i 2020 levert lam med flott slaktekvalitet, seier Finn Avdem i Nortura. Foto: Grethe Ringdal, Nortura

 


 

Prognosen 2021 – per januar:
Forventer høyt innenlandsk salg av kjøtt inn i sommeren

Vi har i den reviderte prognosen lagt til grunn at redusert grensehandel og reiserestriksjoner vil vedvare også etter vinteren og inn i sommeren. Sammenlignet med prognosen fra november er derfor salget av kjøtt oppjustert i 2. tertial 2021.

Salgsprognosen er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne.

Det stimuleres til produksjon av tyngre gris og det forventes at vektene på slaktegris fortsatt vil øke. Import er en fleksibel løsning i korte perioder når uforutsette hendelser oppstår for å forhindre overproduksjon på et senere tidspunkt.

Prognose 2021 – per januar 2021

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg-lager 1.1.21*

Storfe/kalv

85 300

100

9 000

100 500

96

- 6 100

0

Lam

19 300

99

806

19 900

96

200

1 880

Sau

4 900

103

 

4 900

103

0

0

Gris

130 900

100

1 750

136 000

98

- 3 400

0

Egg

66 300

101

500

65 900

100

900

428


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2021.

 


 

Årets kretsmøter på Teams

Nå skal du ha fått invitasjon til årets kretsmøte på e-post. Invitasjonen inneholder også en lenke, altså en kobling til møtet, så det er viktig du tar vare på e-posten.

Siden møtene går elektronisk i år har vi slått sammen flere kretser til felles møte, det gir blant annet fordelen med at konsernstyret er representert på alle møtene, også konsernsjef er med i mange av møtene.

Totalt vil det gjennomføres 43 teams-møter i de 141 kretsene over hele landet. For kretsene i henholdsvis Agro og Vest vil det bli slått sammen til 5 og 8 teams-møter. Du vil finne en oversikt over alle møter og hvilke kretser som går sammen i møte i neste nummer, eller på medlem.nortura.no.

Som det er informert om tidligere vil valgene foretas elektronisk i forkant av selve møtet i kretsen.

 


 

Gode øyremerkevaner

Ein stor tidstjuv på slakteria våre er å finne ut av kven som er eigar av slaktedyr når dei er feilmerka eller manglar merking. Tid er pengar og i Nortura er det bonden som betaler for tida.

Dersom vi ikkje finn ut av kven som eig dyret, kan ein i verste fall måtte avlive dyret på slaktefjøset og destruere skrotten, rett og slett fordi det er ulovleg å slakte dyret når ein ikkje veit kven som er eigar.

Vi er nå inne i fosterteljingssesongen der det blir slakta mange tomsøyer. For at slaktinga skal gå raskt og effektivt, må du å sjekke om øyremerket kan lesast. Det er ikkje alltid at elektronikken fungerer. Det kjem også ein del vêrar til slakting nå. Desse skal vera merka med kvitt tilleggsmerke med den nye eigaren sin dyrehaldsidentifikator og nytt individnummeret.

Sjå meir på medlem.nortura.no/smaafe