Bondevennen nr 9/2021

 

Revisjon av klassifisering med lengdemåling for storfe

Animalia har gjennomført den årlige revisjonen av klassifiseringen av storfe for å sikre at slaktene blir riktig bedømt og får riktig klasse. Ved årets gjennomgang ble det funnet avvik på lengdemåleren ved fem slakterier. Animalia anbefalte også en mindre justering av likningen som beregner slaktets klasse.

Lasermåling storfe

Klassifiseringsutvalget har vedtatt å gjøre en mindre justering av likningen for klassefastsettelse som i gjennomsnitt gir en økning i klasse på 0,14. Den nye likningen ble tatt i bruk fra og med 8. februar.

Kalibreringspunkt

Det ble ved Animalias revisjon og bransjen sin egenkontroll avdekket at enkelte slakterier ikke hadde riktig kalibreringspunkt, noe som har medført at slakt levert til disse slakteriene har fått litt for god klasse i forhold til hva som er riktig bedømmelse. Slaktenes lengde er målt ca. 5 cm for kort på disse slakteriene, og dermed har klassen blitt vurdert for godt. Dette har gått i bøndenes favør. Klassifiseringsutvalget vedtok at dette måtte rettes opp snarest. De øvrige slakteriene har hatt rett kalibreringspunkt, og dermed rett klassifisering.

Våren 2020 tok Klassifiseringsutvalget initiativ overfor Justervesenet for å få inn en kontrollmåling av lengdemålingsutstyret inn i deres øvrige kontroller på slakteriene. Dette arbeidet blir sluttført i 2021.

Se mer informasjon på medlem.nortura.no/storfe og animalia.no.

 


 

Viktig at alle dyr meldes inn!

Mattilsynet stiller krav til alle slakterier om at matkjedeinformasjon (MKI) skal sjekkes senest dagen før dyret blir slaktet. Dette skal hindre at det blir slaktet dyr fra buskaper med restriksjoner, eller dyr med tilbakeholdelsesfrist grunnet medisinering.

Når vi skal hente småfe på en felles opplastingsplass, så skjer det innimellom at noen har levert dyr der som ikke er innmeldt til Nortura. Uten innmelding, så kan vi heller ikke sjekke besetningens matkjedeinformasjon. Dermed risikerer dyrene å bli kassert når de kommer fram til slakteriet. Kravene til matkjedeinformasjon er for å sikre trygg mat til forbrukerne, og gjelder alle slakterier.

Det er også umulig å planlegge inntransporten på en god måte når det plutselig dukker opp dyr som Nortura ikke vet om.

SMS som ble sendte ut sist uke (tekst under) gikk til alle småfeleverandører i Sør-Vestområdet, men dette gjelder heldigvis kun få. Likevel er det svært viktig at alle følger regelverket og melder inn dyr, enten på Min side eller hos Nortura Medlemssenter på tlf. 955 18 400 før de leveres til slakt.

"Mattilsynet har nye krav til slakteriene og bøndene. Sjåførene har ikke lenger lov/mulighet til å ta med småfe som ikke er innmeldt til slakt. Skal du levere småfe, må disse være innmeldt i forkant, meld inn på Min side eller til Nortura medlemssenter. Mvh Siri Kvam Haugland, tilførselsleder Forus og Egersund"

 


 

Norturas innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag

I år ønsker Nortura at følgende områder prioriteres inn mot jordbruksoppgjøret:

  • Løfte økonomien for ammeku og sau
  • Utjevning av fraktkostnader for slaktedyr og egg
  • Mer detaljert soneinndeling for AK-tilskuddet

Anbefalingene er utarbeidet av administrasjonen og tillitsvalgte og er enstemmig vedtatt i Norturas konsernstyre den 20. januar 2021.

Du kan se hele Norturas innspill på medlem.nortura.no.

 


 

Slakter 4-dagers uke i Egersund

Nortura Egersund slakter 4-dagers uke i mars, slakting går som ordinært på mandag til torsdag med fredag som slaktefri dag.

Dette grunnet lite tilgang på storfeslakt i perioden. For eventuelle nødslakt får ikke 4-dagers uke innvirkning.

 


 

Godkjenning av direktesalg livdyr storfe

Fra siste uken i februar har du som motpart, dvs. den andre part i salg, mottatt en SMS fra Nortura når direktesalg av livdyr er registrert på Min side. Du må gå inn og godkjenne dette på Min side for videre behandling.

Tidligere har en slik bekreftelse måttet avklares over telefon fra vår livdyrformidler.

Hvis det er gitt en delegering i Min Side, slik at kjøper kan melde salget på vegne av selger, er det selger som får SMS. Hvis det er selger som registrerer salget er det kjøper som får SMS og må bekrefte.

Et direktesalg må alltid bekreftes på Min Side før Nortura kan avregne eller fakturere direktesalget.

Ny løsning for livdyrformidling

Løsning for livdyrformidling av storfe ble rullet ut som pilot i Agro, Vest og Nord-Norge før jul, og vil i løpet av våren rulles ut i resten av landet. Det arbeides også med tilsvarende løsning for omsetning av smågris.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på storfe og kalv reduseres med kr 2,00 per kg fra mandag 1. mars, dette grunnet redusert engrospris med kr 1,30, og økt omsetningsavgift med kr 0,70 per kg. Prisen trappes opp igjen inn mot sommeren, henholdsvis 5. april, 19. april og 3. mai. Se prisløype på medlem.nortura.no/storfe.

Avregningsprisen på lam økes med kr 1,30 per kg mandag 1. mars, grunnet økt engrospris.