Nortura i Bondebladet uke 32/2021

 

Plukkslakting etter vekt og hold 

Slakteprosenten (andel slaktevekt av levandevekt) på lam vil variere. Det er viktig å ha kunnskap om kva som påverkar slakteprosenten m.a. fordi det er nokre viktige slaktevektgrenser som ein bør fylgje opp for å få ein høgast mogleg pris for lamma. 

Lam på beite. Foto: Linn Hege Engen, Nortura

Verknad på pris ved ulike slaktevektgrenser 

Slaktevektgrense 

Verknad på pris 

13,1 kg 

+ kr 6 pga ny vektgruppe på prislista. 
+ kr 3,80 til 4,80 pga at berre lam med 13 kg slaktevekt og tyngre får utbetalt grunntilskot 

15,1 kg 

+ kr 2,5 pga Stjernelam-tillegg om feitt- og klassekrava også er oppfylte 
+ kr 2,0 pga Gourmetlam-tillegg om feitt-, klasse- og datokrav også er oppfylte 

16,1 kg 

+ kr 4,50 pga ny vektgruppe på prislista 

Her er dei viktigaste faktorane som påverkar slakteprosenten: 

  • Godt kjøttsette lam av tunge raser har høgare slakteprosent enn lam frå lettare raser 
  • Tunge lam med god tilvekst har høgare slakteprosent enn lette lam med lågare tilvekst 
  • Lam vege i eit sankegjerde med lite beitegras i vomma har høgare slakteprosent enn lam på eit godt haustbeite med mykje gras i vomma 
  • Lam vege om morgonen før beiting har høgare slakteprosent enn lam vege om kvelden 

Ut ifrå tal frå Sauekontrollen og erfaringstal, har Team småfe laga fylgjande rettleiande tabell som hjelp til å vurdere slaktevekt ut frå levandevekt. I tillegg må ein ta omsyn til punkta over. 

  

Norsk kvit sau slakteprosent 

Spælsau slakteprosent 

  

Rett frå sankekve 
45,0 % 

Håbeite 
42,0 % 

Rett frå sankekve 
42,0 % 

Håbeite 
39,0 % 

Levandevekt 

Slaktevekt 

Slaktevekt 

Slaktevekt 

Slaktevekt 

30 

13,5 

12,6 

12,6 

11,7 

35 

15,8 

14,7 

14,7 

13,7 

40 

18,0 

16,8 

16,8 

15,6 

45 

20,3 

18,9 

18,9 

17,6 

50 

22,5 

21,0 

21,0 

19,5 

55 

24,8 

23,1 

23,1 

21,5 

60 

27,0 

25,2 

25,2 

23,4 

65 

29,3 

27,3 

27,3 

25,4 

70 

31,5 

29,4 

29,4 

27,3 

Når ein skal avgjera om lammet er slaktemogent, må ein også vurdere feittmengde på lammet (holdvurdering). Kjenn bakarst på ryggen og halerota. Her er det mest skinn, bein og feitt. Kjenner du eit godt feittlag, så er lammet slaktemogent. 

Sjekk gjerne feittgruppa på slakteavrekninga når du skal gje deg sjølv karakter på kor god du er til å vurdere hold. 

Er dei fleste lamma i feittgruppe 2+/3-, så kan du vera godt fornøgd med deg sjølv! 

 


 

USR-koder inkludert i Dyrevelferdsprogram for svin 

Fra 1. januar 2022 vil forhøyede verdier på enkelte USR-koder kunne medføre Velferdsgristrekk. 

Logger man inn på Helsegris vil man allerede nå kunne se besetningens USR-verdier inne på Status-siden under Velferdsgris. Trykker man på knappen som heter «mer om USR her» vil man få opp: 

  • detaljene for din egen besetning 
  • sammenligning med snittet på det slakteriet man leverer til 
  • sammenligning med det nasjonale snittet 

De anmerkningene som skal brukes i Dyrevelferdsprogrammet er: byller på slaktegris, åpne halesår og leddbetennelser. Det er størrelsen på prosentandelen man har på disse parametere som avgjør om man havner i det som kalles grønn, gul eller rød sone, og det er slakteleveransene for de siste 12 månedene som brukes. 

Hva skjer hvis man havner i gul eller rød sone 

Grønn sone = ok. 

Gul sone = observasjonssone. Medfører krav om et rådgivende veterinærbesøk innen 30 dager. 

Rød sone = tiltakssone og medfører ikke-godkjent Velferdsgrisstatus og dermed velferdstrekk, samt at det utløser krav om et rådgivende veterinærbesøk. 

Det holder ikke å gå ned til gul eller grønn sone for å få tilbake godkjent Velferdsgrisstatus, man må også ha hatt veterinærbesøket! 

Bortfall av Velferdsgrisstatus på grunn av for mange USR-anmerkninger, vil inntil videre ikke påvirke KSL. 

Se mer under medlem.nortura.no/gris  

 


 

«Klara» – et verktøy for å simulere dine klassifiseringsresultater  

Klara er et verktøy på Min side der du kan sjekke oppnådd slakteklasse og simulere endring i alder, tilvekst og slaktevekt på aktuelle slakt. Din simulering kan gi deg verdifull informasjon om det er lønnsomt for deg å gjøre små endringer i fôring, slaktealder mm.     

Det har dessverre vært en feil i Klara som gjorde at en ikke fikk simulert endringer i alder og vekt på Ung okse. Feilen ble rettet i midten av juni, og Klara skal nå fungere som normalt. Vi beklager ulempene dette har medført.    

Klara beregner nytt klassifiseringsresultat ut fra det du legger inn av endringer, det beregnes fôrforbruk og oppnådd pris. Simuleringsmodellen gir deg også en antydning om det vil være lønnsomt eller ikke.    

Se mer på medlem.nortura.no/storfe/siste_nytt  

 


 

Innmelding av slaktedyr  

Vi minner om at Nortura Medlemssenter har felles telefonnummer 955 18 400. Vi minner også om innmeldingsfristene:      

  • Min Side: Innen tirsdag kl. 08.00 uka før ønsket levering  
  • Telefon: Innen mandag kl. 16.00 uka før ønsket levering     

Medlemmer av lammeringer skal melde inn til lammeringlederen dersom ikke annet er avtalt. Vi oppfordrer alle lammeringledere om å bruke Min side når de skal melde inn lass. Dette er mest rasjonelt både for lammeringlederne og Medlemssenteret, og det reduserer risikoen for feil og misforståelser.    

Har du spørsmål til medlemssenteret?  

Du må også gjerne bruke Chat på Min side som er tilgjengelig i åpningstiden, eller sende henvendelse på e-post til medlem@nortura.no dersom du må kontakte oss. 

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 800 storfe uke 32 og dekningsgraden er 73 prosent. Det er åpnet for import. 

Det slaktes ca. 17 000 gris uke 32 som gir en dekningsgrad på 83 prosent. Det er åpnet for import. 

Det er lokal dekning av sau og lam uke 32.

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uken.