Nortura i Bondebladet uke 36/2021

Nortura og Mære skal utvikle et mer bærekraftig storfekjøtt

Nortura og Mære Landbruksskole har inngått en samarbeidsavtale med mål om å utvikle et mer bærekraftig storfekjøtt.

Mære Landbruksskole har allerede etablert seg som det ledende praktiske forsøksmiljøet i Norge knyttet til bærekraftig landbruksproduksjon og har med iverksatt et prosjekt om å etablere landets og en av verdens første nullutslippsgårder.

Ideen til dette samarbeidet kom som et resultat av en lengre dialog mellom Nortura, Steinkjer Kommune, Mære Landbruksskole og forskningsmiljøene i Steinkjer, som startet allerede i fjor sommer. Partene har siden den gang arbeidet med å utforme en samarbeidsavtale med ambisjon om å etablere fremtidens modell for storfeproduksjon.

Avtalen legger FNs rammeverk og bærekraftmål til grunn i arbeidet med å utvikle et mer bærekraftig norsk storfekjøtt. Dette innebærer at prosjektet over tid må se på flere aspekter ved produksjonen, blant annet redusert metan- og lystgassutslipp fra husdyrproduksjonen, redusert import av soya til kraftfôr og økt bruk av norske proteinkilder, karbonfangst gjennom jord- og plantekulturer, biokull, bruk av klimakalkulatoren, bedre dyrevelferd og redusert bruk av fossile energikilder.

– Dette prosjektet vil bidra til at vi greier målsettingen om å etablere Norges og verdens første nullutslippsgård her på Mære landbruksskole. Sammen med Nortura, kompetansemiljøet på Steinkjer og i landet for øvrig håper vi å kunne finne en ny metode for bærekraftig produksjon av storfekjøtt, sier rektor ved skolen Anne Johanne Hatlinghus.

Partene har lagt opp til en åpen innovasjonsprosess og ønsker å rapportere åpent om fremdriften, gjennombrudd og utfordringer underveis i prosjektene.

Se mer på våre nettsider.

Konsernsjef i Nortura Anne Marit Panengstuen (t.v.) rektor ved Mære, Anne Johanne Hatlinghus og ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein
– For oss er det både viktig å ha en sterk tilstedeværelse i Midt-Norge og bruke kompetansen i regionen for å utvikle et mer bærekraftig storfekjøtt. Vi har hatt en dialog med Mære og Steinkjer Kommune i lang tid og er glade for at vi endelig kan starte arbeidet. Målet er å forbedre produksjonen slik at norske bønder fremover kan levere kjøtt som leverer på fremtidens krav til bærekraftig mat, sier konsernsjef i Nortura Anne Marit Panengstuen (t.v.) sammen med rektor ved Mære, Anne Johanne Hatlinghus og ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein.

 


 

Godt sommersalg for Nortura

Nortura legger bak seg nok en god sommersesong. Innenfor dagligvare ligger Gilde-salget på fjorårets høye nivå og Prior har økt sitt salg med ca. 25 %. Servicemarkedet har også hatt en markant økning sammenlignet med fjoråret.

Det er ikke til å komme utenom at også årets grillsalg har vært preget av koronaepidemien. Som følge av en lang periode med stengte grenser og at flere bruker mer tid innenlands opplever vi økt etterspørsel fra kundene. Vi ser også at den større gjenåpning av samfunnet har bidratt til økt salg i servicemarkedet.

I tillegg til at koronasituasjonen har bidratt positivt til salget, ser vi også at mye bra vær gjennom sommeren har gjort grilling enda mer aktuelt.

Blant Gilde-produktene ser vi en god utvikling både på de tradisjonelle grillproduktene som har vært i salg i en årrekke, men det er også en bra mottakelse av årets nyheter. Sortimentet hos Prior har i år bestått av mange tidligere sommerssuksesser, men også nye smakfulle og spennende produkter. Allikevel ser vi at det er et produkt som har vært i markedet i mange år som igjen er en salgssuksess – Kalkun grillskiver.

Se mer om salget på våre nettsider.

 


 

Klassikeren Joika endrer navn til VILTi

VILTi er det nye navnet på Joikakaker. Nytt design på emballasjen følger også med dette skiftet. VILTi og det nye designet er inspirert av samisk kultur og kulturelementer.

VILTi

I prosessen med å utvikle nytt navn og design har Nortura hatt tett dialog med både Sametinget og Samerådet, og samarbeidet med det samiske designbyrået, Árvu.

VILTi vil ha en gradvis introduksjon i markedet

– Av miljøhensyn har Nortura vektlagt å bruke opp resterende emballasje før vi tar i bruk ny emballasje. Derfor vil noen oppleve å se VILTi allerede nå i butikkhyllene, mens andre vil se den gamle emballasjen en stund til, sier Bergli Eriksen.

 


 

Nortura Sogndal med innovativ spekematutvikling

Nortura har fått bevilget 14,7 millioner kroner fra Forskningsrådet til «DigiSpek», et prosjekt som skal gjøre norsk spekematproduksjon enda bedre.

Norge har allerede markert seg i verden med det unike fenalåret. Nå skal et innovativt prosjekt ta spekematproduksjonen i Nortura enda et skritt videre.

Produksjonen av spekemat ved våre anlegg er ekte håndverk, og Nortura har som ambisjon å digitalisere relevante deler av dette. Digispek skal kombinere bedriftens håndverksmessige kunnskap med eksisterende og nye produksjonsdata for å optimalisere styringsprosessene.

Ved Nortura Sogndal produseres det i dag rundt 2000 tonn spekepølse. I tillegg produserer anlegget en betydelig mengde pinnekjøtt. Store deler av arbeidet i det nye prosjektet vil gå ut på å identifisere og måle riktige kontrollvariabler gjennom hele spekematprosessen.

Nortura vil samarbeide tett med Sintef Digital, Sintef Manufacturing, Animalia, Høyskolen på Vestlandet avdeling Sogndal, Rocetfarm og IRTA i Spania for å løse de ambisiøse forskningsmessige- og utviklingsmessige målene som er satt for prosjektet. Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet og har en varighet på fire år.

– Dette er en stor satsing for spekematproduksjonen generelt og for Nortura Sogndal. Vi kjenner ikke til at det er gjort noe lignende tidligere, så vi gleder oss veldig til oppstarten i januar, sier fabrikksjef Inghild Lysne Sanden.

Karl Helge og Inghild ved Nortura Sogndal
Ved Nortura Sogndal skal det i årene fremover utvikles og implementeres et digitalt prosess- og beslutningsstøttesystem som blant annet skal gi mer forutsigbar produksjon, redusert matsvinn og en enda bedre kvalitet på de norske spekepølsene. Nortura fikk nylig bevilget 14,7 millioner kroner fra Forskningsrådet til prosjektet, som er kalt «DigiSpek».

 


 

Fjørfeskole for eggprodusenter

Fjørfeskolekurset som var planlagt i Sørum i fjor høst ble avlyst grunnet Corona-restriksjoner. Selv om vi nå opplever økning i smittetall, er vi så optimistiske at vi planlegger å gjennomføre kurset nå i november og desember.

De som er påmeldte vil få en henvendelse med info og spørsmål om opprettholdelse av påmelding, per nå er det noen ledige plasser.

Det er nå snart fire år siden siste Fjørfeskolekurs i Rogaland. Vi har foretatt en liten sondering, og den viser at det også er stor interesse for et nytt Fjørfeskolekurs der, så da arrangerer vi også et nytt kurs på Bryne i januar og februar neste år.

Nærmere informasjon vil komme i «Medlemsnytt egg».

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 300 storfe uke 36 og dekningsgraden er 100 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 15 000 gris uke 36 som gir en dekningsgrad på 72 prosent. Det er åpnet for import.

På småfe er dekningen 54 % sau og 109 % lam uke 36.

Eggsalget er fortsatt godt, og eggmarkedet er nå i rimelig god balanse. Stort overskuddslager fra i sommer må imidlertid benyttes til eggprodukter, og samlet eggforbruk må derfor reduseres med førtidsslakting.

 


 

Pris

Avregningsprisen på lam går ned med kr. 1,50 per kg fra mandag 6. september grunnet redusert engrospris, samtidig reduseres grunntilskuddet med kr. 0,50 per kg. Avregningsprisen på sau og ungsau går ned med kr. 3,00 grunnet redusert engrospris, samtidig reduseres grunntilskuddet med kr. 2,00 per kg, og effektivitetstillegget opphører. Effektivitetstillegget som er på kr. 3,00 per kg gjeninnføres fra uke 42 til og med uke 45.

Ekstra avtaletillegg for storfe reduseres med kr. 0,50 til kr. 0,50 fra samme dato.