Nortura i Bondebladet uke 37/2021

 

Høyere markedsdekning av norskprodusert kjøtt i 2022

Salgsprognosen ut 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av hvor raskt samfunnet vender tilbake til mer normale tilstander. Nortura Totalmarked har i prognosen lagt til grunn at gjenåpningen av samfunnet fortsetter, men med redusert grensehandel og reisevirksomhet også høsten 2021. Situasjonen er uforutsigbar, men det er i prognosen for 2022 forutsatt normale tilstander, og at også grensehandelen vender tilbake til det tilnærmet normale.

Hvis dette ikke slår til, vil det innenlandske salget av kjøtt bli høyere. En eventuell underdekning vil da bli dekket opp med import.

Prognose 2022 – per september 2021

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Storfe/kalv

88 700

103

9 000

98 900

93

- 1 200

Lam

19 200

99

606

19 000

91

800

Sau

4 900

100

200

5 000

98

100

Gris

133 600

100

1 800

133 200

91

2 200

Egg

67 300

103

550

66 500

101

1 400

Prognosetabell for 2021 – per september finnes på Nortura Totalmarked sine sider, der er også mer detaljert informasjon om prognosen. 

Gris 

For året 2021 sett under ventes en samlet underdekning på 10 000 tonn, etter at importkvotene på fersk og noe frossen gris er tatt inn. Underskuddet ut over importkvotene dekkes opp av import til nedsatt toll. Under forutsetning av at samfunnet normaliseres, prognoseres det for 2022 en overdekning på om lag 2 000 tonn i svinemarkedet. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe på til sammen 1 050 tonn forutsettes å komme inn. Dette inkluderer for 2022 også de nye kvotene fra Storbritannia.

Slaktegrisvektene hittil i år er 3 kg høyere enn i samme periode i 2020, og det forventes at de holder seg på samme nivå i resten av 2021. Økte slaktevekter gjør at tilførslene i tonn forventes å øke med om lag 2 prosent fra 2020, selv om antall griser til slakt prognoseres å gå litt ned. For 2022 forutsettes det i prognosen uendrede slaktevekter og om lag uendrede tilførsler av svinekjøtt. Den svært gode effektivitetsutviklingen hos norske purker fortsetter. De siste tallene tyder på en mindre nedgang i bedekningene som gir slaktegris inn i 2022.

Med den store økningen i salget hittil i år forventes salget året 2021 å øke med 5 prosent fra 2020. Økningen fra "normalårene 2018 og 2019" ventes å bli på hele 9 prosent. For 2022 er det prognosert at det innenlandske salget av svinekjøtt går tilbake til nivået før pandemien.    

Storfe

Med redusert grensehandel og lite utenlandsreiser også i 2021 ventes det innenlandske salget av storfe å øke fra et svært godt salg i 2020. Økningen i salget av helt slakt sammenlignet med 2019 prognoseres til 7 prosent. Det ventes i 2021 en underdekning på om lag 11 000 tonn, etter at importkvotene er forutsatt tatt inn. For 2022 prognoseres det en underdekning på 1 200 tonn, forutsatt at alle importkvotene blir tatt inn.       

Det har vært mindre tilgang av melkekyr til slakt som følge av et økt melkebehov under pandemien. Dette har medført et ytterligere importbehov for å dekke det innenlandske salget av storfekjøtt under pandemien. Flere kalver fra melkeproduksjon og senere utslakting av et økt mordyrtall vil imidlertid bedre tilgangen av norskprodusert storfekjøtt når samfunnet normaliseres. Tilførslene ventes å øke med 3 prosent i 2022. En større andel av dyrene forventes å framfôres til tyngre slakt også i 2022.

Det er usikkert hvordan salget av storfe vil utvikle seg i årene fremover. Det synes å være rom for en begrenset økning i mordyrtallet fra dagens nivå. Framtidig kumelkbehov samt tilpasninger av blant annet utvikling i melkemengde per ku spiller her inn. 

Lam  

Prognosen for lam viser nå en underdekning på 900 tonn året 2021 sett under ett. Lagre ved inngangen til året har sammen med kvoteimport dekket opp underdekningen hittil i år. Det forventes og det er utsikter til brukbart salg også i årets sesong, men det prognoseres som vanlig et overskudd i høst som fryses inn og vil være tilgjengelig for bransjen i 2022. Tilførslene i høst prognoseres å bli om lag uendret fra 2020.

For 2022 er det prognosert et overskudd på om lag 800 tonn, inkludert inntak av WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 400 tonn. Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn, forventes å bli benyttet på sauekjøtt. I tillegg ventes det som nevnt å være lam på reguleringslager ved starten på året.

Etter år med overdekning er markedet for sau og lam i bra balanse. Dagens bestand av sau er på et nivå som gir grunnlag for et sunt marked for sau og lam i årene framover. Det er også for denne produksjonen en koronaeffekt selv om den ikke er like stor som for de andre kjøttslagene.     

Egg

Prognosen for året 2021 som helhet viser et overskudd før tiltak på vel 500 tonn egg. Overskuddet håndteres med utrangering av verpehøner før normal slaktealder. Korrigert for differansen med uttak av egg gjennom førtidsslakting er tilførslene prognosert å bli om lag uendret i 2021. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 1 prosent fra 2020.

For 2022 viser prognosen et noe økende overskudd av egg. Overdekningen er prognosert til om lag 1 400 tonn. Salget er i prognosen forutsatt å øke med ytterligere 0,5 prosent i 2022.

I eggmarkedet prognoseres det et lite overskudd, men det periodevise overskuddet håndteres med førtidsslakting. Marginene opp til en uønsket overdekning er imidlertid små, og det er ikke behov for økt produksjon av egg i landet.   

 


 

Høsten er en hektisk og morsom tid – men vi trenger din hjelp!

Småfesesongen er i full gang, det betyr lange og travle dager for veldig mange ansatte i Nortura. Det er særdeles viktig for hele verdikjeden at transportplanleggerne får god nok tid til å planlegge for neste ukes inntransport slik at inntransporten og slaktelinjene kan gå så effektivt som mulig.

Vi vet at det er behov for avklaringer og at det kan skje endringer knyttet til innmeldingene dine. Det være seg om du har hastedyr, du må bytte dyr, eller at antall innmeldte dyr må justeres. Når du har behov for å snakke med oss om denne type endringer ber vi om at du ringer direkte til Nortura Medlemssenter på telefon 95 51 84 00. Lammeringsledere skal fortsatt kontakte transportplanlegger direkte i de områdene der det er gjort avtale om dette.
  
Se mer om hvordan du kan hjelpe oss i å være mest effektive for alle våre eiere og leverandører i nyhetsbrevet du mottok på e-post, eller på
medlem.nortura.no.

 


 

Norturas første dyrebil på biogass

Klimavennlig biogass fra husdyrgjødsel, matavfall og slam fra renseanlegg setter fart på Norturas nye dyrebil. Bilen har gitt positive erfaringer så langt, og satsingen er i første omgang et pilotprosjekt i Rogaland.

Sjåfør på bilen Bjørnar Roth og Erling Vaula i Agro Transport. Foto: Nortura
Sjåfør på bilen Bjørnar Roth og Erling Vaula i Agro Transport. Foto: Nortura

– De første erfaringene viser at vi har flere positive effekter, og faktisk flere enn vi forventet å finne, sier Erling Vaula, daglig leder i Agro Transport.

Bilen ble satt i drift første uken i juni og benytter i dag en fyllstasjon for biogass på Forus i Stavanger-området. Dette er første gang Nortura benytter biogass på dyretransport.

Som et ledd i nå klimamålene og legge til rette for et bærekraftig landbruk har Nortura satt seg som mål å redusere utslipp fra transport med 80 % innen 2030. Dyrebilene, som hittil har gått på diesel, skal fremover testes ut på biogass, og vurderes sammen med annet drivstoff som f.eks. hydrogen eller elektrisk.

En annen viktig del av arbeidet for å nå målet om kutt i utslipp er å optimalisere transportplanlegging og logistikk, slik at man unngår unødvendig turer eller turer med for mye dårlig utnyttet kapasitet. Dette skal testes ut i et eget prosjekt. Nortura har tatt initiativ til prosjektet, sammen med transportselskapet Agro Transport, der Nortura er deleier.

– Gjennom pilotprosjektet testes både bilen og drivstoffet. Det skal høstes erfaringer i forhold til rekkevidde, fyllmuligheter for biogass, vedlikehold, type og varighet på bil, driftskostnader og alle detaljer rundt hva det vil si å drive dyretransport drevet på biogass, forteller Einar Risnes, som er leder for forretningsutvikling og digitalisering i Nortura.

Se mer på våre nettsider.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 200 storfe uke 37 og dekningsgraden er 100 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 14 200 gris uke 37 som gir en dekningsgrad på 69 prosent. Det er åpnet for import.

Småfeslaktinga er i gang og statistikken for Nortura kan du følge på medlem.nortura.no/smaafe hver uke. Dekningen i totalmarkedet er på 56 % for sau og 106 % for lam denne uken.

 


 

Pris

Avregningsprisen for lam går ned med kr. 1,80 per kg grunnet redusert engrospris med kr. 0,80 per kg og økt omsetningsavgift med kr. 1,00 per kg, i tillegg reduseres sesongtillegget med kr. 0,50 per kg. Prisreduksjonen for lam blir da på kr. 2,30 per kg fra mandag 13. september.